Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

01.08.2018

Най-общо част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г. се отнася за всичкизастрахователни компании, които се занимават със застрахователна дейност във Великобритания, независимо дали са учредени в страната или извън нея.

Част 2 на същия Закон не важи за:

-          застрахователна компания, регистрирана по законите, отнасящи се до взаимоспомагателните дружества;

-          профсъюз или асоциация на работодателите, извършващи застрахователна дейност, ако тази дейност е ограничена до осигуряване на членовете им с взаимоспомагателна каса;

-          член на Лойдс, който извършва дейност от определен клас, при условие че спазва изискванията според чл.83 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., и е подходящ за този клас дейност;

-          лице, което се занимава с обичайна дейност от клас14. 15, 16 и 17 за целите на банковия бизнес;

-          застрахователна компания, чиято застрахователна дейност е ограничена до обичайна дейност;

-          застрахователна компания, чиято застрахователна дейност е ограничена до обичайна дейност, която се състои в сключване и изпълнение на договори от класове определени съгласно наредбата, по които договори печалбите придобити от застрахователя са предимно печални в натура;

Част 2 съдържа наредби, отнасящи се към:

а) обособяванен на застраховането като вид дейност;

б) сметки и отчети;

в)активи и пасиви, характерни за дългосрочната дейност;

г) финансови средства;

д) пасиви с неограничено количество;

е) пълномощия за намеса;

ж) прехвърляния на дългосрочна дейност;

з) прехвърляния на обичайна дейност;

и) неплатежоспособност и ликвидация;

к) смени на директор, управител и ревизор;

л) смяна на главен агент;

м) смяна на контрол;

н) други;


А. Застраховането като вид дейност


Застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., няма право да извършва във Великобритания или някъде другаде дейности, които не са свързани със застрахователната и не служат на целите на застрахователната дейност.


Б. Сметки и отчети

 

 1. 1.       Годишни отчети и баланси

 

Всяка застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., е длъжна всяка финансова година да изготви годишния баланс в края на годината и отчета за загубите и печалбите през годината, ако дейността на компанията е непечеливша – отчет за приходите и разходите през годината.

Съдържанието на документите е определено съгласно наредбите, но в разпоредбите по изключение е предвидено предаването на необходимата информация да става не чрез тези документи, а чрез бележка, изложение или доклад.

Разпоредбите могат по отнишение на въпросите, изложени в тези документи или в изложенията или в докладите, да изискват те да бъдат предавани от лица, определени съгласно наредбата.

Ако е определна форма за даден документ или за начина, по който трябва да се предаде необходимата информация, то документа трябва да бъде изложен съобразно тази форма.


 1. 2.       Периодично акюерско проучване на компания с дългосрочна дейност

 

Всяка застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г. и извършва дългосрочна дейност:

а) е длъжна веднъж годишно да прави проучване за собственото си финансово състояние по отношение на дейността си от лице, което по това време заема длъжността на актюер на компанията;

б) когато се прави проучване на финансово състояние на компанията по отношение на дългосрочната й дейнност, с цел да се разпределят печалби или да се оповести публично това й състояние, трябва да се използват извлечения от доклада на актюера от последното направено проучване;

За целите на проучването стойността на активите и количеството на пасивите трябва да са определени в съответствие с приложимите правила за оценяване.

Правилата могат да глассят за определена цел, пасивите или активите от даден клас или вид да не се включват в отчета или да се вземат предвид само до определена степен.

Формата и съдържанието на извлечение или изложение са определени съгласно наредбата.


 1. 3.       Насначаване на актюер от компанията с дългосрочна дейност

 

Всяка застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., е длъжна в срок от един месец след започване на дългосрочната си дейност да назначи актюер на компанията.

В срок от 14 дни след назначаване на актюера, компанията е длъжнада изпрати писмено известие до Министъра, в което да се посочват името и квалификацията на назначеното лице. Също така, в срок от 14 дни Министърът трябва да бъде уведомен за прекратяване на дейността на даденото лице като актюер.

 1. 4.       Годишни отчети

 

Класовете застрахователна дейност са определени съгласно наредбата и всяка застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., и която извършва дейност от определен клас е длъжна ежегодно да изготвя отчета, определен за този клас дейност. Ако е установена дадена форма за излагане на отчета, то тази форма трябва  да бъде спазена.


 1. 5.       Финансова ревизия на отчета

 

Отчетите и балансите за всяка една застрахователна компания, за която е в сила част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., трябва да бъдат ревизирани съгласно установения начинн и от определено за целта лице.


 1. 6.       Връзка на одитова с министъра

 

Не е в задълженията на финансовия ревизор на една компания (за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г.) да осъществява връзка с Министъра, но не се разглежда като погазване на наредба, ако той осъществи по свое желание връзка с Министъра, независимо дали е по негова молба или не, за да предаде информация или мнение по въпроси, известни на ревизора на компанията, и които са свързани с функциите на Министъра, по силата на закона.

Задължение на одитор, за когото се прилагат наредбите на закона, е при определени обстоятелства, да уведомява Министъра относно дадени въпроси.

Въпросите, които подлежат на обсъждане с Министъра съгласно правилата или наредбите, могат да включват лица, които не са свързани с компанията.

Ако Министърът прецени, че одитора не е изпълнил гореспоменатите си задължения, той има право да го лиши от длъжността му на одитор на компанията. Но Министърът може да не постъпи по този начин, ако прецени че даденото лице за в бъдеще ще спазва задълженията си.

Застрахователна компания за която е в сила част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г. няма право да назначава на длъжността финансов ревизор лице отстранено от длъжност на основание гореспоменатата наредба.


 1. 7.       Депозит на сметка при Министъра

 

Всяка сметка, баланс, извлечение или отчет и всеки един доклад на одитора трябва да бъдат копирани. Пет копия трябва да се депозират при Министъра в срок от шест месеца след изтичане на периода, за който се отнасят сметката, баланса, извлечението или доклада.

В случай, че Министърът прецени, че е необходим период по-дълъг от шест месеца, той може да удължи срока, но не повече от три месеца.

Когато гореспоменатите документи се депозират при Министъра, също така необходимо е да се депозират пет копия от изложение, съдържащо имената и връзката на лицата, с компанията, които през периода обхванат в документите:

а) са били упълномощени от компанията да правят или със знанието на компанията са правели оферти на други лица или са предприемали други действия с цел сключване на застрахователен договор с компанията;

б) са били обвързани с компанията съгласно определените правила.

По едно копие от всеки депозиран документ, с изключение на доклада на одитора, трябва да бъде подписано от съответните лица съгласно наредбата.

Едно копие от доклада на одитора трябва да бъде подписано лично от него.

Министърът е длъжен да разгледа документите депозирани при него и ако прецени, че даден документ е непълен или неточен, той трябва да изиска от компанията допълване на документа и корегиране на неточността.

С всяка сметка за държавните приходи и баланса на дадена компания, трябва да бъде депозиран и доклад относно въпросите, предявени от акционерите и притежателите на застрахователни полици по отношение на финансовата година, към която се отнасят сметката и баланса.

Ако едно лице умишлено или неумишлено включи или позволи да бъде включено подправено изложение в копие от изискан депозиран документ, то същото лице е отговорно за закононарушение.


 1. 8.                  Правото на акционерите и притежателите на застрахователни полици да получат копия от депозирани документи

 

Всяка застрахователна компания е длъжна да изпрати до акционер или притежател на застрахователна полица, който  желае да притежава:

а) копие от която и да е сметка, баланс, извлечение и отчет, както и копие от всеки един доклад на финансовия ревизор на компанията;

б) копие от документ, предоставен на Министъра и преценен от него като непълен или неточен;

в) копие от доклад по въпросите, предявени от акционерите и притежателите на застрахователни полици по отношение на финансовата година, за която се отнасят сметката и баланса.

Ако според Министъра оповестяването на информация, съдържаща се в:

а) изложение или доклад приложен към годишния отчет, баланса и отчета за печалби и загуби (в случай, че компанията не е на печалба – за приходи и разходи);

б) изявление на компания във връзка с определен клас дейност, би била вредна за дейността на компанията или за някой от филиалите й, той има право да освободи компанията от изпълнение на задължениетода изпраща копие от документ до акционер или притежател на застрахователна полица.


 1. 9.                  Периодични отчети на компания, извършваща дейност от определен клас

 

Застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за застрахователните компании от 1982 г., и която упражнява дейност от определен клас, е длъжна да изготвя периодично и относно определени срокове съгласно наредбата, отчети за дейността си от този клас.

Формата и съдържанието на един отчет са установени съгласно наредбата.

Правилата могат, по отношение на въпросите съдържащи се в отчета и определени съгласно наредбата, да изискат да бъдат докладвани от лица, определени съгласно наредбата и да бъдат приложени към сертификатите на отчета.

Пет компия от отчета, заедно с изискания сертификат, трябвада бъдат депозирани при Министъра в срока, определен съгласно наредбата.

Едно от копията трябва да бъде подписано от:

-          Най-малко двама директори, при компания с повече от двама директори и от всички директори при компания с или по-малко от двама директори;

-          От главния изпълнителен директор, ако има такъв, или от секретаря;

Целият депозиран документ или част от него може да бъде депозиран от страна на Министъра при Регистратора на компаниите и може да бъде публикуван от Министъра по начини, които той намери за подходящи.

Лице, което умишлено или неволно включи или позволи да бъде включено в документ, депозиран при Министъра, изложение, за което знае че е невярно, носи наказателна отговорност за извършено престъпление съгласно законите.


 1. 10.   Отчети на сделки от определен клас или вид

 

Видове и класове споразумения или сделки, които според Министъра нарушават интересите на притежателите на застрахователни полици съгласно наредбата, и всяка застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. или компания, подчинена на такава компания, която сключва споразумение от гореспоменатия вид, е длъжна в срока определен съгласно наредбата, да представи на Министъра отчет, съдържащ особеностите на това споразумение.

Различни класове и видове споразумения или сделки могат да бъдат направени от компании, извършващи дейности от различни класове или видове.

Целият отчет или част от него, предоставен на Министъра, може да бъде депозиран от него при Регистратора на компаниите и може да бъде публикуван от Министъра по начини, които той сметне за подходящи.

Лице, което умишлено или неволно включи или позволи да бъде включен неверен материал в отчета, е отговорно за закононарушение.


 1. 11.   Компании в страни-членки на ЕО

В Активи и пасиви характерни за дългосрочната дейност

 1. 1.       Разделяне на активи и пасиви


Когато застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г., упражнява обичайна дългосрочна застрахователна дейност във Великобритания или индустриална застрахователна дейност или и двете дейности едновременно:

а) компанията е длъжна да води отчет по отношение на тази дейност или тези дейности;

б) постъпленията от тази дейност или тези дейности, трябва да бъдат включени в отчета, воден за съответната дейност, като образуват самостоятелен застрахователен фонд с подходящо име;

Застрахователна компания, към която се прилага част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. и която извършва обичайна дългосрочна застрахователна дейност или индутриална застрахователна дейност илии двата вида дейности, е длъжна редовно да води счетоводството си и другите необходими документи за идентифициране:

а) активите,представящи фонда или фондовете, поддържани от компанията (не е задължително да се разграничават отделните фондове, ако са повече от един);

б) пасивите, характерни за тази дейност или за всяка една от дейностите;

Застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. и която извършва дългосрочна дейност във Великобритания е длъжна да увери, че са взети адекватни мерки, така че сделки засягащи активите на компанията оперират честно между гореспоменатия фонд и другите активи на компанията, или в случай когато компанията има повече от един идентифициран фонд, между тези фондове.


 1. 2.       Разпределение на активите на компания с дългосрочна дейност

По принцип активите, представящи фонда или фондовете, поддържани от една застрахователна компания по отношение на дългосрочната й дейност:

а) са подходящи само и единствено за целите на тази дейност;

б) не трябва да бъдат прехвърляни, така че да са в наличност за други цели на компанията, с изключение на случаите когато прехвърлянето представлява възстановяване на разходите, породени от другите активи (през същата или през изминалатафинансова година) при пълно или частично издължаване на пасивите, характерни за дългосрочната дейност.

Но когато стойността на тези активи е разкрита чрез периодично статистическо проучване на компанията или при проучване, наложено от Министъра, при превишаване количеството на пасивите, характерни за дългосрочната дейност на компанията, всички активи, които представляват превишаването не трябва да се използват за целите на дългосрочната дейност.

Също така компанията може да обмени по цената на честния пазар, активите представляващи фонд, поддържан от нея по отношение  на дългосрочната й дейност за други активи на същата компания.

Всяка учредена ипотека или поето задължение са нищожни дотолкова, доколкото нарушават правилото, че активи представящи фонда или фондовете поддържани по отношение на дългосрочната дейност на компанията са подходящи единствено за целите на тази дейност.

Пари от фонд поддържан от компанията по отношение на дългосрочната й дейност не трябва да се използват за целите на друга дейност, независимо от споразумение за следващото им изплащане извън постъпленията на другата дейност.

Нито една застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г., както и нито един филиал на застрахователна компания, нямат право да обявяват дивидент по време, когато стойността на активите представящи фонда или фондовете, поддържани от застрахователната компания по отношение на дългосрочната й дейност, определени според съответните правила за оценяване, е по-ниска от количеството на пасивите, характерни за тази дейност.


 1. 3.       Разпределение между притежателите на застрахователни полици


Когато застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г.:

а) има установен излишък, в който притежатели на дългосрочните застрахователни полици от дадена категория са годни да участват;

б) дадено количество е било разпределено между притежателите на застрахователни полици от тази категория по отношение на преди това установен излишък, в който притежателите от същата категория са били подходящи да участват,

компанията не може да прехвърля или по друг начин да използва активите, представящи част от излишъка, освен ако не е разпределила между притежателите на полици от тази категория по отнишение на излишъка, сумата не по-малка от допустимия минимум или съгласно с „изискванията“ по-долу споменати.

Изисквания компанията да:

а) е изпратила до Министъра молба, в която предлага да направи или да не направи разпределение на определено количество, по-малко от допустимия минимум;

б) е публикувала изявление, одобрено от Министъра в „Лонддон газетс“

и че е изминал срок не по-малък от 56 дни от датата, на която компанията е публикувалагореспоменатото изявление.


 1. 4.       Ограничения по сделки между свързани лица

 

Забранява се на застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г., както и на компания филиал, да сключва сделки:

а) по време, когато общата сума на стойността на активите и количеството на пасивите, характерни за тази сделка, вече почти сключенаот застрахователната компания и нейните филиали, превиши определения процент от общата сума, отнасяще се към влогана фонда на дългосрочната застрахователна дейност на компанията;

б) по време, когато общата сума на стойостта на същите активи преиши този процент, ако сделката бъде извършена;

Сделки, отнасящи се към гореспоменатото, които застрахователна компания няма право да сключва са сделки, при които:

а) лице, обвързано със застрахователната компания ще й заеме пари;

б) застрахователната компания получава акции в компания, с която я свързва дадено лице;

в) застрахователна компания поема задължението да изпълни задължение на лице, свързано с нея, или да помогне на такова лице да изпълни задължението си, ако правото да получи пари би представлявало дългосрочен актив на компанията;

Филиал, на която и да е застрахователна компания няма право да сключва сделки когато:

а) застрахователната компания или лице, свързано с нея ще заеме пари на подчинената компания (но не пари, които могат да бъдат изплатени от дългосрочните й фондове);

б) подчинената компания получава акции в застрахователната компания или в компания, с която я свързва дадено лице;

в) подчинената компания поема задължението да изпълни задължение на застрахователната компания или на лице, свързано с тази компания или да помогне на застрахователната компания или на съответното лице да изпълни дадено задължение.

Едно лице е „обвързано“ със застрахователна компания, ако това лице не е подчинена компания на застрахователната компания, но:

а) упражнява контрол или е партньор на лице, което упражнява контрол на застрахователната компания;

б) като компания е контролирана от застрахователната компания или от друго лице, което също контролира застрахователната компания;

в) е директор на застрахователната компания или съпруг, съпруга, син или дъщеря на директора;

Цената на активите и количеството на пасивите трябва да бъдат изчислени в съответствие с приложимите правила за оценяване.

Ако компания или подчинена компания не се е съобразила с някое от условията, това не прави сделката неизпълнима между страните, както и правата и задълженията относно собствеността си остават в сила.


Г. Финансови средства

 

Предел на платежоспособност

 

Всяка застрахователна компания, за която се отнася част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. и:

а) чието седалище се намира във Великобритания;

б) чиято дейност във Великобритания е ограничена до презастраховане е длъжна да поддържа задължителни, определени в разпоредбите на закона, минимални резерви.

Застрахователна компания, за която е в сила част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. и чието седалище не е в страна-членка на ЕО, е длъжна да поддържа:

а) задължителни резерви в страната, където е нейното седалище;

б) предел на платежоспособност във Великобритания, определено съгласно разпоредбите;

Застрахователна компания, която е направила депозит във Великобритания е длъжна да поддържа:

а) предел на платежоспособност;

б) предел на платежоспособност към ЕС от количество, определено според изискванията на законите, регулиращи застрахователната дейност;

Застрахователна компания, която не се придържа към гореспоменатите условия е длъжна:

а) по молба на министъра да предостави план за възобновяване на здравото си финансово положение;

б) да предложи изменения към плана, ако министъра го намери за неподходящ;

в) да приложи плана, одобрен от министъра;

В случаите когатозастрахователната компания извършва дългосрочен и общ бизнес, тя трябва да поддържа предел на платежоспособност във Великобритания и в ЕС по отношпение на двата вида бизнес.


Падане на предела на платежоспособност

 

Ако предела на платежоспособност падне под определеният минимум определен съгласно наредботе, то компанията е длъжна по молба на министъра да представи краткосрочен финансов проект.

Застрахователна компания, която е преставила проект на министъра и е оценен като неподходящ, е длъжна да предложи изменения към проекта и да изпълни проекта, одобрен от министъра.


Компании, чието главно управление се намира в друга страна-членка на ЕО

 

Застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г.:

а) чието главно управление е в друга страна-членка, а не във Великобритания;

б) която е направила депозит в такава страна-членка трябва да осигури стойност на активите на дейността, която развива във Великобрирания не по-ниска от количеството на пасивите на тази дейност, като тази стойност и количество се определят според приложимите наредби за оценяване;


Форма и разположение на активите

 

В наредбите е предвидено активите на застрахователната компания, за която се отнася част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г., да се съхраняват наопределените за това места и активите да отговарят на валута, в която се посрещат или могат да бъдат изискани да се посрещнат пасивите на компанията.

Горепосочените разпоредбине действат по отношение на активите на застрахователна компания, чието главноуправление се намира в страна-членка, ако стойността на тези активи превишава количеството на пасивите на дейността на компанията във Великобритания, като тази стойност се определя според приложимите наредби за оценяване.Застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. и чието управление не се намира в страна-членка на ЕО, е длъжна редовно да води счетоводството и документите си по отношение на застрахователната дейност, извършвана във Великобритания.


Д. Неограничена отговорност

Договор, сключен от застрахователна компания, за която се отнася част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г., е невалиден ако:

а) е договор, с който компанията поема задължение, размера на което, е неясно по времето на сключване на договора;

б) не е договор за застраховка или договор от клас или вид, освободен от наредбите направени за тази цел.


Е. Пълномощия за намеса

 

Министърът е упълномощен да наложи следните изисквния по отношение на застрахователна компания, за която важи част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г.:

а) изисквания относно инвестициите;

б) съхраняване на активите във Великобритания;

в) попечителство над активите;

г) ограничение на прихода от застрахователните  премии;

д) статистически проучвания:

е) ускоряване на изнформацията, изисквана от отчетните разпоредби:

ж) информация и представяне на документи:

з) защита на притежателите на застрахователни полици;


 1. 1.       Основания за упражняване на пълномощията

 

Горепосочените права на Министъра са упражними по отношение на застрахователна компания, за която се отнася част 2 от Закона за Застрахователните Компании от 1982 г. при следните основания:

а) ако министърът счита упражняването на правата за необходимо за защита на притежателите на полици или потенциалните притежатели на застрахователни полици издавани от компанията, от риска компанията да се окаже неспособна да посрещне пасивите си или при дългосрочна дейност, да изпълни разумните очаквания на притежателите или потенциалните притежатели на полици;

б) ако Министърът смята, че:

- компанията не е изпълнила задължение, което трябва да изпълни по силата на Закона или по силата на правна норма от закон на страна-членка, които представляват прилагане на дългосрочните или общи Директиви;

- компания, на която тя е филиал не е изпълнила задължението да не декларира дивидент,  при определени условия;

- подчинена компания не е изпълнила задължението да не декларира дивидент при определени условия или задължението да предостави на Министъра отчет по отношение на подробностите по сделки от определен клас или вид;

в) ако министъря смята, че компанията е предоставяла подвеждаща или неточна информация;

г) ако той не е доволен от взетите мерки или тези, които ще бъдат взети за презастраховка на рисковете, срещу които притежателите на полици са застраховани от компанията, като това са рискове за които той смята, че трябва да бъдат взети необходимите мерки;

д) ако съществува, основание според което той не може да издаде лицензия на компанията, когато тя кандидатства за него;

е) ако смята че има значително отклонение от всяка молба, предадена от компанията съгласно чл.5;

ж) ако на компанията е забранено да извършва застрахователна дейност или да сключва договори от определен вид в страна-членка, където е седалището или където е направила депозит;

Правата на Министъран по отношение съхраняването на активите във Великобритания и попечителството над активите, не са упражними по отношение на застрахователна компания, освен:

а) когато Министъра е дал нареждане по отношение на компанията според чл.11;

б) на основание нарушение на чл.33, 34,35 от Наредбата за дейността:

в) на основание, че компанията е предоставяла отчет, в който пасивите на компанията, не е определено съгласно наредбите за оценяване или когато тези наредби не са приложими, според общоприетите отчетни концепции или други общоприети методи, подходящии за застрахователните компании.

Правата на министъра да изисква представянето на документи са също упражняеми на основанието, че той счита упражняването им за необходимо с оглед интересите на лицата, които са или могат да станат притежатели на полици на застрахователните компании, за които се отнася част 2 от Закона за Застрахователните Компании.

Компетенстността на Министъра относно:

а) инвестиционна дейност;

б) ограничаване на прихода от застрахователните премии;

в) статистически проучвания;

г) получаване на информация;

д) защита на притежателите на полици е също упражнима по отношение на:

- всяко лице, на което министъъра е издал лицензия;

- всяка застрахователна компания, за която се отнася част 2 от Закона за Застрахователните Компании, в която дадено лице е станало финансов ревизор, ако това право се упражни преди изтичането на период от пет години, с начало датата когато е издадена лицензията или това лице е станало финансов ревизор;

Правото да се налагат изисквания за защита на притежателите на полици не е упражнимо, в случай че министъра смята, че подобна защита не може да бъде постигната както трябва от упражняването на другите му пълномощия за намеса или само на това право.

Министърът трябва да обяви основанията за упражняване на пълномощията си за намеса когато ги упражнява.


Изисквания относно инвестициите

 

Министърът може да изисква дадена компания:

а) да не прави инвестиции от определен клас или вид;

б) да получи доход, преди изтичането на определен париод (или толкова по-дълъг период, колкото разреши министъра), от  всичките или определена част от инвестициите от даден клас или вид, които има компанията, когато изискването е наложено.

Изискването, наложено от министъра може да бъде оформено така, че да се отнася до инвестиции, които са или могат да бъдат активи представящи фонд на компанията по отношение дългосрочната й дейност или така, че да се отнасят до други инвестиции.

Изискването не се отнася за активите на компанията, ако тяхната стойност надхвърля:

а) в случай на компания, чието седалище в страна-членка на ЕО, или която е направила депозит в такава страна-членка, количеството на пасивите на дейността на компанията във Великобритания;

б) при всеки друг случай, количеството на пасиви

Коментари


 • Все още няма коментари.

Добави коментар

За да коментирате е нужно да влезете с вашия профил. Може да го направите от тук.

Още Новини

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор