Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

Политика на поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


I. Обща информация

С настоящото “АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ООД („Ай енд Джи“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с възлагане на застрахователно посредничество (проучване на застрахователния пазар, получаване на оферта за сключване на застрахователен договор).

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт (https://iandgbrokers.com), както и във всеки наш офис в страната.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Как да се свържете с нас

Обработване на вашите лични данни

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Ай енд Джи:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които Ай енд Джи обработва, и да получите копие от тях.
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни.
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други.
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена.
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни.
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 • да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правила за упражняване на правата на субектите на личните данни на Ай енд Джи на нашия уебсайт (https://iandgbrokers.com), както и във всеки наш офис в страната.

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете с нас следния адрес: България, гр. София 1618, бул. „България“ № 118, ет. 4 - Абакус Бизнес Център, ел. поща: office@iandgbrokers.com

Нашето длъжностното лице по защита на личните данни е Илда Павлова, ел. поща: dpo@iandgbrokers.com.

II. Обработване на вашите лични данни

Застрахователно посредничество

Какви Ваши лични данни обработваме

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с проучване и получаване на оферта за сключване на застрахователен договор, са следните:

 • Име: Име, презиме и фамилия
 • ЕГН
 • Контакти: Електрона поща, адрес и телефон
 • Адрес: постоянен или настоящ
 • Банкова информация: номер на банкова сметка
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – трудов стаж, професионален опит, собственост и други
 • Видеозаписи

На какво основание обработваме Вашите лични данни

Обработването на Вашите данни е необходимо за проучването на застрахователния пазар и получаване на оферта за застрахователен договор.

Ай енд Джи може да обработва Вашите здравни данни за целите на проучване и получаване на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

Ай енд Джи може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ай енд Джи може да споделя Вашите данни със застрахователи на основание подписано възлагателно писмо за целите на получаване на индивидуална оферта.

В определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) на основание легитимния интерес на Ай енд Джи да изпълни задълженията си като застрахователен посредник и да повиши качеството на предоставяните услуги.

Ай енд Джи обработва данните от видеозаписите на основание легитимен интерес, като се предприемат необходимите мерки за защитата им от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Защо събираме Вашите лични данни

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само за целите на:

 • Проучване на пазара.
 • Получаване на индивидуално предположение за застраховка.
 • Съдействие при обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета.
 • Предотвратяване на застрахователни измами.
 • Оценка на риска.
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 • Контрол на достъпа и сигурността на помещенията и служителите на Ай енд Джи от посегателства срещу живота, здравето, физическата неприкосновеност и имущество.

Профилиране

При проучване на пазара и за целите на получаване на индивидуални оферти за застрахователни договори, Ай енд Джи може да използва средства за профилиране на лични данни – информационни система и други.

Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на Ай енд Джи да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията, при които можете да възразите, ще намерите в Правила за упражняване на правата на субектите на личните данни на Ай енд Джи на нашия уебсайт (https://iandgbrokers.com/), както и във всеки наш офис в страната.

С кого споделяме Вашите лични данни

Ай енд Джи зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Ай енд Джи да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Застрахователи: В изпълнение на договорното си задължение по възлагателно писмо за проучване и/ или посредничество при сключване на застрахователен договор.
 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати): Когато използваме услуги, свързани с проучване и получаване на оферта за застрахователен договор и съдействие при реализиране на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Ай енд Джи да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • При изпълнение на задълженията си за посредничество и съдействие по определени застраховки, Ай енд Джи може да разкрие Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на Ай енд Джи извън територията на Република България.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Ай енд Джи съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по договор за възлагане (възлагателно писмо) и документи, които са предоставени за целите на проучване и получаване на индивидуална оферта за сключване на застрахователен договор (възлагателно писмо, полица, анекси и др.) – 5 години считано от датата на изтичане на застрахователния договор.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които Ай енд Джи обработва, можете да се обърнете към Ай енд Джи и да поискате копие от Политиката за съхранение на документи.

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полетата „заглавие“ и „текст“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни със:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Регистрация на клиенти на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Три имена
 • ЕГН
 • Адрес
 • Телефонен номер и имейл
 • Дата на раждане
 • Професия
 • Данни на Ваша банкова карта в случай на онлайн плащане на вноска по полица

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим онлайн услуги, които предлагаме и които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти – проверка на премии по актуални оферти на застрахователи, представяне, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори или по сключване на такива договори, предоставяне на информация за най-близкия до Вас офис на компанията.
 • За да можем да установим опити за извършване на измама или друг вид престъпление.
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с вноски по полиците или за изтичаща полица, чрез sms съобщение, електронен адрес или други комуникатори (Viber, Messenger и други).

На какво основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн (например, сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, географско местоположение).
 • Легитимният ни интерес да предотвратим опити за измама или други престъпления, както и да Ви изпращаме напомняния за вноски по полици и изтичащи полици.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на Вашата регистрация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни със:

 • Застрахователи, които Вие сте избрали за сключване на застраховка или застрахователи, които да предоставят оферта, въз основа на Вашата заявка
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

Изчисляване на премия по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Регистрационен номер на МПС

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим изчисление на различните застрахователни премии, предлагани от застрахователите.

На какво основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни с цел калкулация на премията по съответната застраховка.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяването на Вашата регистрация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни със:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Заявка за обаждане чрез уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Запис от телефонния разговор с нас

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да се свържем с Вас, в случай че сте попълнили форма за заявка за обратна връзка.
 • Телефонният разговор може да се записва с цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме мониторинг на служителите, с които разговаряте, както и с оглед използване на записа в случаи на съдебни или други спорове.

На какво основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да използваме личните Ви данни, за да се свържем с Вас
 • Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат обработвани с цел обратна връзка единствено за срока, необходим да се свържем с Вас или до приключване на евентуален съдебен или друг спор, след което ще бъдат своевременно изтрити.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни със:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Директен маркетинг

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Електронен адрес
 • Адрес за кореспонденция

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да Ви информираме за предлаганите от нас услуги и продукти (освен ако изберете да не получавате нашите маркетинг материали).

На какво основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да получавате маркетинг материали от нас.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранявани до момента, в който оттеглите своете съгласие за получаване на маркетинг материали от нас.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.
 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор