Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

Комплексна застраховка на селскостопанска техника - ОЗК

 

I ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНE
Чл.1. По тази Секция ЗАД “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, наричана понататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, срещу платена премия приема да обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на пълна загуба или частична щета на всякакъв вид селскостопанска техника и оборудване, използвани от ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с дейността му, въз основа на съдържащите се в тази Секция или допълнително договорени условия, клаузи и изключения. Задължително условие за предоставянето на застрахователно покритие е машините и оборудването да са преминали успешно приемни изпитания и да са в нормална експлоатация, независимо дали се намират в състояние на работа или в покой, или са били демонтирани с цел почистване, преместване в рамките на мястото на застраховката или основен ремонт, както и по време на самите тези операции, а също и при последващия им монтаж. 
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 
Чл.2. По тази Секция ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя покритие за всички машини и оборудване, посочени в Описа. Чл.3.(1) Предмет на застраховката по тази Секция са: 1. стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване; 2. селскостопански машини и оборудване на собствен ход. (2) По специална договореност и въз основа на допълнителна клауза, която е неразделна част от полицата, могат да се застраховат: 1. селскостопанска продукция – готова или в процес на преработка; 2. допълнителни разходи – постоянни и в резултат на прекъсване на дейността. ІІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ Чл.4.(1) Застрахователното покритие по тази Секция се предоставя само за селскостопанска техника и оборудване, използвани в съответствие с тяхното обичайно предназначение, за всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина, с изключение на поименно описаните в Общите и Специални изключения на тази Секция, чрез изплащане на парична сума, ремонт или подмяна до размера на посочената в описа застрахователна сума. (2) Покритието по тази Секция се предоставя в допълнение към покритието по Общите условия за застраховане на имущества срещу пожар и природни бедствия. Чл.5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да покрива: 1. всяка загуба или щета, причинена от поставяне на застрахованите имущества при ненормални условия в резултат от тестове, съзнателно претоварваве или експерименти; 2. пълна загуба или частична щета върху заменяеми инструменти и части от всякакъв вид като пробивни елементи, ножове, режещи дискове или ленти, решетки и сита, екрани, матрици, смилащи или смачкващи повърхности, ленти за ескаватори или конвейри, въжета, ремъци, гуми и акумулатори, ел.крушки, клапи, вентили, електролъчеви тръби, вериги, свързващи кабели, маркучи, свързващи или опаковъчни материали, подлежащи на периодична подмяна или части, които според употребата и/или вида си имат висока степен на износване или амортизация (напр. шамотни облицовки, чукове, стъклени и порцеланови предмети, консумативи - смазочни материали, горива, добавки, охлаждащи течности); 
3. всякакви разходи за обичайни ремонти / обслужване, отстраняване на функционални повреди и поддръжка на застрахованото имущество, освен ако същите не се налагат във връзка с ремонт вследствие застрахователно събитие със застрахованите имущества; 4. щети свързани с естетични дефекти като драскотини върху боядисани, лакирани или емайлирани повърхности; 5. пълно или частично отнасяне, резултат от движение на маси от морска вода (приливи и отливи); 6. пълна загуба или частична щета върху машини и оборудване, работещи под земята, освен ако чрез добавък не е договорено друго. 
ІV. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ Чл.6. По тази Секция ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение на ЗАСТРАХОВАНИЯ за: 1. разходи в рамките на договореното самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ за всяка позиция, посочена в описа, за всяка щета. При едновременна щета върху две или повече позиции от приложения опис, ЗАСТРАХОВАНИЯТ поема самоучастие само за една от увредените позиции, за която е договорен най-висок процент (сума); 2. пълна загуба или частична щета, която би следвало да бъде отстранена от доставчика или производителя на оборудването във връзка с негови договорни задължения; 3. косвени щети, глоби, санкции или отговорности от всякакъв вид, освен ако не е предоставено покритие по чл.3(2), т.2; 4. пълна загуба или частична щета, резултат от повреди или недостатъци, които са били известни или са могли да бъдат известни на ЗАСТРАХОВАНИЯ или негови представители; 5. пълна загуба или частична щета върху отдадени под наем или наети машини и оборудване, за които собственикът им е отговорен по закон или по силата на договор; 6. превозни средства, лицензирани за движение по пътищата (освен когато същите се използват изключително по предназначение за селскостопанска дейност извън обществената пътна мрежа), водни и въздушни превозни средства; 7. пълна загуба или частична щета върху застраховано имущество, когато същото се транспортира по обществената пътна мрежа, освен ако не е специално договорено чрез включване на съответен добавък; 8. щети, резултат от съзнателно или грубо небрежно действие на ЗАСТРАХОВАНИЯ или неговите представители; 9. щети, резултат от ядрена реакция, ядрено излъчване, радиактивно замърсяване или материали за ядрени оръжия, а също и отговорности от какъвто и да било характер, свързани с тях; 10. щети, резултат от война, неприятелско нахлуване, вражески действия, военни действия (с или без обявяване на война), военни учения и маневри, гражданска война, бунт, революция, въстание, метеж, вълнения, стачки, локаут, граждански вълнения, военно или противозаконно завземане на държавната власт, тероризъм, саботаж или действия на лица (саботьори) по поръчение или във връзка с политически организации, заговор, конфискация, насилствена експроприация, отнемане, разрушаване или повреда на предмети по нареждане на всяко де юре или де факто съществуващо правителство или власт; Чл.7. Доказването на наличие на застрахователно събитие, покрито по тази Секция и не попадащо към изброените по-горе изключения, е задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО” - СЕКЦИЯ ІХ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 
 
V. УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКАТА А. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА Чл.8.(1) Застраховката се сключва за срок от една година (ако не е договорено друго) въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ. (2) При желание на ЗАСТРАХОВАНИЯ срокът на застраховката да бъде продължен, същият уведомява писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, попълва ново Заявление-въпросник и заплаща съответната премия. Чл.9. При сключване на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да посочи в Заявлението-въпросник всички обстоятелства, които са му известни или при положена от негова страна грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за оценката на риска и условията, при които може да се сключи застраховката. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен за верността, точността и пълнотата на дадените от него сведения в заявлението при сключването на застраховката и не може да се позовава на факта, че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е издал застрахователна полица, нито пък да основава възраженията си на това. Чл.10. Когато застрахователното събитие предшества по ден и час влизането на застраховката в сила, към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не се пораждат задължения и застрахователно обезщетение за настъпилите щети не се дължи. Чл.11. При сключване на застраховката се договаря размера и се прилага задължително самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ в покриването на всяка щета. Б. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ Чл.12. Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите, въз основа на които той предоставя застрахователно покритие и се заплаща в пълен размер или по договорен в полицата план за разсрочване на вноските. В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ Чл.13. През времетраене на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен: 1. да предприеме всички разумни мерки за поддържане на застрахованото имущество в добро експлоатационно състояние и да гарантира, че никое от застрахованите имущества не се пренатоварва редовно или преднамерено. ЗАСТРАХОВАНИЯТ трябва да спазва стриктно указанията на производителя, свързани с експлоатацията, техническите инспекции / прегледи и основните ремонти, а също и предписанията на правителствени, държавни, общински и други власти, имащи отношение към експлоатацията и поддръжката на застрахованото оборудване; 2. да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в писмен вид за: а) всички съществени промени в рисковата ситуация; б) всякакви промени, модификации или подобрения в застрахованите имущества; в) отклонения от предписаните указания за експлоатация, които биха довели до увеличаване на риска; г) промени в застрахователния интерес (като напр. прекратяване или ликвидация на дейността му или обявяване в несъстоятелност). В тези случаи продължаването на застраховката може да бъде договорено със специален добавък, подписан от двете страни. 3. да осигурява достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за оглед на застрахованото имущество и да му предоставя всякаква информация и данни, необходими му за оценка на риска. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ копие от доклада за оглед, информацията от който ще бъде считана за строго поверителна за двете страни. Чл.14. При настъпване на събитие, което може да доведе до предявяване на претенция по настоящата Секция, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен: 1. в срок от три работни дни да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по телефона и в писмен вид и да му предостави всички необходими детайли и доказателства във връзка с претенцията; 2. да предприеме всички мерки, които са по силите му за ограничаване размера на щетата; 
3. да съхрани увредените имущества и да ги предостави на разположение на представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за оглед и оценка; 4. да уведоми органите на МВР в случай на кражба чрез взлом; 5. да обяви пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ наличието на всяка друга застраховка, покриваща изцяло или отчасти същото събитие. Чл.15.(1) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни задълженията си по чл.14. или не спази посочените срокове, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може изцяло или частично да откаже изплащането на обезщетение. (2) След като е уведомил ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за наличието на застрахователно събитие по чл.14, ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да извърши ремонт или замяна на някои щети в по-малък размер. Във всички други случаи обаче представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ трябва да има възможността да извърши оглед на щетите та място преди да са започнали каквито и да било ремонти или промени. При всички случаи ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва да е предприел всички стъпки, които са абсолютно необходими за по-нататъшната безопасност и продължаване на работата. (3) ЗАСТРАХОВАНИЯТ няма право да изоставя каквото и да било имущество, без значение дали собствеността върху него ще премине към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или не. РАЗДЕЛ І: МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ 
А. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА Чл.16. ЗАСТРАХОВАНИЯТ сам е отговорен за определянето на застрахователните суми за отделните застраховани позиции от Описа. Чл.17. По тази Секция застрахователната сума се определя на база на възстановителната стойност на застрахованите селскостопански машини и оборудване, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованата машина / оборудване с нова от същия вид, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита. Чл.18. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие е до действителния размер на щетите, но не повече от записаната в Описа застрахователна сума за всяка застрахована позиция. Чл.19. Ако към датата на настъпване на застрахователно събитие застрахователната сума на всяка една позиция от Описа е по-ниска от възстановителната й стойност и застрахованото имущество е унищожено изцяло или е повредено частично, обезщетението се определя в зависимост от съотношението между застрахователната сума и възстановителната стойност. Б. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ Чл.20. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ парично обезщетение за разходите по възстановяване на имуществата в същия вид и качество чрез ремонт (при частична вреда) или подмяната им (при тотална загуба). По своя преценка и със съгласието на ЗАСТРАХОВАНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да възстанови повреденото или да подмени унищоженото имущество или част от него, вместо да плати парично обезщетение. Чл.21.(1) Щетите се установяват чрез оглед и описание от представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в присъствието на ЗАСТРАХОВАНИЯ или негов представител. Когато се ползват вещи лица, направените разноски са за сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. В случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е съгласен с направената оценка, той може да използва вещо лице за своя сметка. Когато има различие в двете оценки и не се стигне до споразумение, от двете страни се избира трето вещо лице, като разноските за него се поделят. Неговото заключение е окончателно. При непостигане на съгласие, случаят се отнася в съда от неудовлетворената страна. (2) в зависимост от конкретния случай, обезщетението се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ въз основа на представените фактури, документи или експертни оценки, необходими за установяване на размера на щетата. Чл.22. Разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни и експресни доставки се покриват по тази Секция само ако това е било договорено въз основа на допълнителна клауза. 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО” - СЕКЦИЯ ІХ 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 
 
Чл.23. Разходите за текущи ремонти се поемат от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ само в случай, че тези ремонти са част от възстановителните работи и чрез тях не настъпва увеличение на определените разходи за възстановяване на увреденото имущество. Чл.24. Разходите за евентуални промени, допълнения, подобрения или сервизни работи не се обезщетяват при застраховка по тази Секция. Чл.25. База за изчисляване на обезщетението: (1) При възникнали частични щети ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява необходимите разходи по възстановяване на повредената машина до годно за експлоатация състояние, което същата е имала преди настъпване на щетата. Ако стойността на дадена позиция от Описа или на част от нея бъде увеличена със стойността на извършения ремонт (спрямо договорената застрахователна сума), ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност за горницата. (2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива също и разходите за свързаните с ремонта монтажни и демонтажни работи, обичайните разходи за транспорт, евентуалните мита и такси, ако тези разходи са били включени в застрахователната сума. Ако ремонтите бъдат извършени в работилница на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява разходите за материали и заплати плюс обичайния процент режийни. (3) При тотална щета ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетение за застрахованата машина до размера на действителната й стойност непосредствено преди настъпване на щетата. Покриват се и обичайните разходи за демонтаж на унищожената машина. (4) Всички вреди, резултат от застрахователното събитие, които подлежат на ремонт, следва да бъдат отстранени, но ако разходите за ремонт достигнат или надвишат действителната стойност на застрахованите машини непосредствено преди настъпването на щетата, последната се разглежда като "тотална" и се ликвидира по условията на ал.3 по-горе. Действителната стойност на дадена машина е равна на възстановителната й стойност с приспадане на действителното изхабяване до момента на настъпване на застрахователното събитие или на пазарната й стойност, ако същата е по-малка. Чл.26. От обезщетението се приспадат: 1. сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е получил като обезщетение от трети лица; 2. стойността на останките (отпадъци, запазени части) от увредените имущества; 3. договореното самоучастие. Чл.27. Размерът на обезщетението за щети от едно или повече застрахователни събития през един застрахователен период не може да надвишава застрахователната сума на всяка позиция от Описа. Чл.28. Преди да вземе решение за плащане на обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извърши проверка на представените в документацията данни. Чл.29. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по тази Секция се прекратява по отношение на пълно или частично увредени имущества, които не са били отремонтирани в обичайните и възможни за изпълнение срокове. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да изплаща обезщетение и в случаите, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ е започнал ремонт на имуществата без негово съгласие. Чл.30. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да забави изплащането на обезщетението, ако съществува съмнение в правото на ЗАСТРАХОВАНИЯ да получи обезщетението или ако по повод на застрахователното събитие срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ се води полицейско разследване или е заведено наказателно дело. Чл.31. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетението в срока, посочен в Общите условия “Щети на имущество”, след като въз основа на представените необходими сметки и документи се убеди, че ремонтно-възстановителните работи са били проведени и всички вреди са отстранени (повредените части са заменени с нови или доставката е извършена). В. ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА Чл.32. През срока на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да извършва поддръжка на застрахованата техника в съответствие с препоръките на доставчика или производителя. Под поддръжка се разбира: 1. периодични порверки за безопасност; 
2. превантивна поддръжка; 3. отстраняване на всички щети или повреди, резултат от застрахователно събитие, а също и дефекти, проявили се в резултат от нормалната експлоатация или от износване, изхабяване или естествено остаряване, напр. чрез ремонт или замяна на компоненти, модули или части. Чл.33.(1) При възможност следва да има сключен договор за поддръжка. (2) Разходите за поддръжка на техниката не могат да бъдат включени в застрахователното покритие по полицата. Г. СТАЦИОНАРНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ВКЛ. ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ Чл.34. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователното покритие за пълна загуба или частична вреда върху посочено в описа имущество в резултат от: 1. грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от обслужващия персонал; недостатъчен опит; 2. грешки в проектирането, при изработката или монтажа; дефекти на отливките и материала; лоша изработка на детайлите; 3. недостиг на вода в парни котли, физическа експлозия; 4. разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала; 5. късо съединение; 6. буря или друга причина, която не е изрично упомената в изключенията. Чл.35. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да обезщетява ЗАСТРАХОВАНИЯ за: 1. пълна загуба или частична щета, резултат от пожар, пряко попадение или непосредствено преминаване на мълния през застраховано имущество, химическа експлозия (освен експлозии на димен газ в котли), гасене на пожар или последващо срутване, падане на самолети или други пилотирани летателни средства или падащи от тях предмети и/или товари; кражба, кражба с взлом или опит за кражба или опит за кражба с взлом; срутване на сгради; наводнение, земетресение, потъване или свличане на земни маси, лавини, ураган, циклон, вулканично изригване или други природни бедствия, които могат да бъдат покрити по условията на други застраховки; 2. недостиг, разваляне или разрушаване, а също и щети върху суровини, незавършена продукция или други материали, необходими за нормална работа, освен ако не е договорено друго; 3. пълна загуба или частична щета на електронно оборуване, пряко или непряко причинена от повреда или прекъсване на подаването на газ, вода или електричество. Д. СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ НА СОБСТВЕН ХОД Чл.36.(1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ застрахователното покритие за пълна загуба или частична вреда върху посочено в описа имущество в резултат от причина, която не е изрично упомената в изключенията. (2) Това покритие се прилага, когато застрахованото имущество се намира или е било преместено на посоченото в полицата място или ако същото е разположено в района, упоменат в полицата. 
 
 
Настоящите Специални условия са приети от Съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД и са в сила от 1.01.2004 г., изменени и допълнение с Решение на съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” от 22.11.2011 г. 

 

 

 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор