Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА ПРИ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ

Чл.1. По тези Общи условия ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, по-нататък наричана ЗАСТРАХОВАТЕЛ, застрахова отговорността на превозвача при международен автомобилен превоз на стоки, наричан по-нататък ЗАСТРАХОВАН, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /CMR/, наричана по-нататък “Конвенцията”. 

Чл.2. По смисъла на тези Общи условия ЗАСТРАХОВАН е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, осъществяващо превоз на товари със собствени и/или наети превозни средства, включително и спедитор, когато извършва изцяло или отчасти самостоятелно превоз на товари по шосе. 

Чл.3. Застраховката може да бъде сключена за определен срок /абонаментна застраховка/ или за еднократен превоз.

І. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Чл.4. Застрахователят покрива отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба или повреда на товара съгласно гл. IV от Конвенцията.

ІІ. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл.5. По тази застраховка не се покрива отговорността на превозвача за загуба или щета:

 1. във всички случаи, когато превозвачът се освобождава от отговорност съгласно Конвенцията;
 2. поради нарушаване на разпоредби на вътрешното или международното право по време на превоз – превоз на неразрешени товари, неспазване на географските граници, нередовност или липса на разрешително за превоз, нарушаване на търговски ограничения и други от подобен характер;
 3. в случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не притежава изискуеми от закона лицензии, разрешения и документи, пътното транспортно средство, с което се осъществява превозът, не отговаря на нормативно установени изисквания за транспортна годност, както и когато водачът, извършващ превоза, не отговаря на нормативно установените изисквания;
 4. вследствие на несходна документация или нередовност на товарителницата;
 5. поради злонамереност или груба небрежност, проявени от ЗАСТРАХОВАНИЯ, от негови служители или други наети лица, използвани за извършване на превоза;
 6. при неизправност и/или неподходящо натоварване на транспортното средство, както и при неукрепени или недостатъчно укрепени товари;
 7. при дефекти в опаковката на превозвания товар, в случаите, когато при натоварването те са били видими или известни за превозвача и той не е възразил писмено за тях пред изпращача;
 8. при загубване, нецелесъобразно или неточно използване от ЗАСТРАХОВАНИЯ на предоствените му с товарителницата документи;
 9. при извършване на превоза по начин, който не отговаря на указанията в отправната документация;
 10. при неизпълнение или нарушение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на нарежданията и указанията на изпращача и клаузите на превозния договор;
 11. при неспазване на температурния режим, посочен в договора за превоз, както и при повреда на температурния агрегат през първите 48 часа от началото на превоза;
 12. поради плесенясване, ферментация, скрити дефекти, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, самото естество на товара, недостатъчна изолация, електрически или механични повреди /освен такива, причинени от външни фактори/, заразяване, естествена загуба на тегло, обезцветяване, поемане на миризми, търговски загуби и пропуснати ползи;
 13. поради превоз на експлозиви, силно отровни, избухливи и други опасни за превоз товари, изброени в раздел 5 на Конвенцията ADR от клас 1а, 1b, 1c и 7. Отговорността при такъв превоз може да се покрие по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ при заплащане на допълнителна премия;
 14. при превоз на живи животни;
 15. при превоз на скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, съкровищни бонове, акции, нотариални актове, полици, пощенски марки, чекове, планове, ценни книжа, произведения на изкуството, картини, бижута и др.;
 16. при кражба на / от превозно средство, паркирано на неохраняем паркинг или оставено без охрана, докато е било под отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ;
 17. при война, гражданска война, революция, въстание, метеж, граждански вълнения, стачки, враждебни действия, действия на терористи или на лица, действуващи по политически причини;
 18. от изоставени мини, бомби, снаряди или други военни средства;
 19. от пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане и последствията от тях или опит за извършването им;
 20. поради пряко или непряко влияние на ядрена експлозия и/или радиоактивно замърсяване в резултат на използуване на атомна енергия или радиоактивни вещества;
 21. при превози, извършени в противоречие с Конвенцията CMR или с изискванията на законодателството на Р България;
 22. при управляване на превозното средство от водач, употребил алкохол и/или друго упойващо средство.
 23. отговорност за загуба, унищожаване или повреда на контейнер или контейнерно оборудване.
 24. при извършване на превоз за собствена сметка.

ІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Чл.6. Застрахователното покритие за всеки един превоз започва да тече от момента на издаване на товарителницата или от посочените в застрахователната полица дата и час – в зависимост от това кой момент е по-късен, и е валидно за срока и при условията, посочени в полицата.

ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Чл.7. Размерът на застрахователната премия по тази застраховка се определя в съответствие с утвърдена от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ тарифа и зависи от броя на използваните превозни средства и от размера на навлото.

Чл.8. (1) Застрахователната премия се заплаща еднократно от ЗАСТРАХОВАНИЯ при сключване на полицата.

(2) При абонаментна застраховка заплащането може да бъде разсрочено на вноски. В този случай в определения по полицата срок ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ писмена справка за извършените през периода курсове по направления и дати и начислените навла в оригинална валута.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извършва проверки по счетоводните записвания на ЗАСТРАХОВАНИЯ за редовността и точността на обявените навла.

Чл.9. Застрахователната полица не поражда действие преди заплащането на премията или първата вноска при разсрочване, освен в случаите, когато изрично е уговорено друго в застрахователния договор.

V. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Чл.10. (1) Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всяко застрахователно събитие е до размера, определен съгласно чл.23 от Конвенцията.

(2) Всички разноски, разумно направени от ЗАСТРАХОВАНИЯ с цел предотвартяване, ограничаване или намаляване на щетите и доказани с разходни документи, включително и складови разходи, но за не повече от 48 часа, се възстановяват от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ наред с обезщетението.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не покрива отговорността за присъдени съдебни и деловодни разноски, глоби и имуществени санкции от всякакъв вид, както и разходи на ищците, в случаи, когато отговорността е определена по съдебен ред.

Чл.11. За всяка една цялостна или частична загуба и/или повреда на превозваните товари, покрити по тези условия, се прилага договорен в предложението за застраховане франшиз от дължимото застрахователно обезщетение.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

Чл.12. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да използва и поддържа превозните средства в изправно техническо състояние, да използва подходящи за съответния вид товар превозни средства, да вземе подходящи мерки срещу евентуални кражби от и на МПС.

Чл.13. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да подбира правоспособни и физически годни водачи на МПС за извършваните превози, да заключва натовареното със стока МПС и да не оставя превозното средство на неохраняеми места.

Чл.14. При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок от 3 /три / дни или в първия работен ден след като му е станало известно за настъпването на застрахователно събитие, както и да предприеме всички необходими и разумни мерки за предотвратяване и /или ограничаване на загубите и щетите. При настъпване на застрахователно събитие в чужбина ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен и да изиска протокол от авариен комисар за удостоверяване на събитието. При неизпълнение на това задължение ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали размера на обезщетението или да откаже плащане.

Чл.15. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да предприеме всички разумни мерки с цел предотвратяване, ограничаване или намаляване на щетите. Всички разноски, разумно направени от ЗАСТРАХОВАНИЯ с тази цел, се възстановяват от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.16. Мерки, взети от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или ЗАСТРАХОВАНИЯ за спасяване, защита или възвръщане на товара, няма да се считат за отказ от права или изоставяне или за такива, накърняващи правата на която и да е страните по застрахователния договор.

Чл.17. При предявяване на претенцията ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да представи следните документи:

 • застрахователна полица;
 • рекламационно писмо по чл. 30 от Конвенцията;
 • товарителница;
 • фактура за стойността на товара;
 • полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
 • авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси - само ако митницата не желае да установи липсите;
 • митнически акт;
 • съдебно решение;
 • други други документи, изискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, имащи връзка със застрахователното събитие.

Чл.18. ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да сключва спогодби и/или споразумения за плащане на обезщетения на трети лица задължително със съгласието на Застрахователя, за което го уведомява писмено. В противен случай те нямат сила спрямо Застрахователя.

Чл.19. При предявени срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ претенции за загуби или вреди, същият е длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 3 дневен срок от узнаването им и да го привлече като трето лице помагач в процеса.

Чл.20. При неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАНИЯ по този раздел ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали размера на застрахователното обезщетение или да откаже да изплати обезщетението.

VІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл.21. След представяне на всички необходими документи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща в срок от 15 дни дължимото обезщетение.

VІІІ. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ

Чл.22. Всички претенции по застраховката се погасяват с изтичане на предвидената в закона давност.

Чл.23 Споровете между страните се решават чрез споразумение, а ако такова не бъде постигнато – от компетентния съд и съгласно действащото законодателство на Република България.

 

ІХ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Чл.24. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани със специални условия или добавъци.

Чл.25. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договора за застраховка на отговорността на превозвача при международен автомобилен превоз на товари по шосе.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на “ОЗК” АД и са в сила от 1.09.2000 г. с последна промяна от 1.07.2004 г., изменени и допълнение с Решение на съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” от 22.11.2011 г.

               


 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор