Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА ПРИ ВЪТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ - ОЗК

Чл.1. По тези Общи условия ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, по-нататък наричана ЗАСТРАХОВАТЕЛ, застрахова отговорността на превозвача при вътрешен автомобилен превоз на товари, наричан по-нататък ЗАСТРАХОВАН. 

Чл.2. По смисъла на тези Общи условия ЗАСТРАХОВАН е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което осъществява превоз на товари със собствени и/или наети превозни средства, включително и спедитор, когато извършва изцяло или отчасти самостоятелно превоз на стоки по шосе. 

Чл.3. Застраховката може да бъде сключена за определен срок /абонаментна застраховка/ или за еднократен превоз.

І. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Чл.4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива отговорността на превозвача за пълна или частична липса или повреда на товара при вътрешен автомобилен превоз съгласно тези Общи условия.

ІІ. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл.5. По тази застраховка не се покрива отговорността на превозвача за загуба или щета:

 1. поради нарушаване на разпоредбите на вътрешното право по време на превоз – превоз на неразрешени товари, неспазване на търговски ограничения и други от подобен характер;
 2. вследствие на несходна документация или нередовност на товарителницата;
 3. в случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не притежава изискуеми от закона лицензии, разрешения и документи, пътното транспортно средство, с което се осъществява превоза не отговаря на нормативно установени изисквания за транспортна годност, както и когато водачът, извършващ превоза, не отговаря на нормативно установените изисквания;
 4. поради злонамереност или груба небрежност, проявени от ЗАСТРАХОВАНИЯ, от негови служители или други наети лица, използвани за извършване на превоза;
 5. при неизправност и/или неподходящо натоварване на транспортното средство, както и при неукрепени или недостатъчно укрепени товари;
 6. при явно неподходяща опаковка на превозвания товар, в случаите, когато при натоварването те са били видими или известни за превозвача и той не е възразил писмено за тях пред изпращача;
 7. при загубване, нецелесъобразно или неточно използване от ЗАСТРАХОВАНИЯ на предоствените му с товарителницата документи;
 8. при извършване на превоза по начин, който не отговаря на указанията в отправната документация;
 9. при неизпълнение или нарушение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ на нарежданията и указанията на изпращача и клаузите на превозния договор;
 10. при неспазване на температурния режим, посочен в договора за превоз, както и при повреда на температурния агрегат през първите 48 часа от началото на превоза;
 11. поради плесенясване, ферментация, скрити дефекти, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, самото естество на товара, недостатъчна изолация, електрически или механични повреди /освен такива, причинени от външни фактори/, заразяване, естествена загуба на тегло, обезцветяване, поемане на миризми, търговски загуби и пропуснати ползи;
 12. поради превоз на експлозиви, силно отровни, избухливи и други опасни за превоз товари съгласно ADR Конвенцията. Отговорността при такъв превоз може да се покрие по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ при заплащане на допълнителна премия;
 13. при превоз на живи животни;
 14. при превоз на скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, съкровищни бонове, акции, нотариални актове, полици, пощенски марки, чекове, планове, ценни книжа, произведения на изкуството, картини, бижута и др.;
 15. при кражба на / от превозно средство, паркирано на неохраняем паркинг или оставено без охрана, докато е било под отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ;
 16. при война, гражданска война, революция, въстание, метеж, граждански вълнения, стачки, враждебни действия, действия на терористи или на лица, действуващи по политически причини;
 17. от изоставени мини, бомби, снаряди или други военни средства;
 18. от пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане и последствията от тях или опит за извършването им;
 19. поради пряко или непряко влияние на ядрена експлозия и/или радиоактвно замърсяване в резултат на използуване на атомна енергия или радиоактивни вещества;
 20. поради прекъсване или отклонение на превозвача от първоначално определения маршрут;
 21. при управляване на превозното средство от водач, употребил алкохол и/или друго упойващо средство;
 22. при извършване на превоз за собствена сметка.

ІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Чл.6. Застрахователното покритие за всеки един превоз започва да тече от момента на издаване на товарителницата или от посочените в застрахователната полица дата и час – в зависимост от това кой момент е по-късен, и е валидно за срока и при условията, посочени в полицата.

ІV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Чл.7. Размерът на застрахователната премия по тази застраховка се определя в съответствие с утвърдена от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ тарифа и зависи от броя на използваните превозни средства и от размера на навлото.

Чл.8. (1) Застрахователната премия се заплаща еднократно от ЗАСТРАХОВАНИЯ при сключване на полицата.

(2) При абонаментна застраховка заплащането може да бъде разсрочено на вноски. В този случай в определения по полицата срок ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ писмена справка за извършените през периода курсове по направления и дати и начислените навла.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извършва проверки по счетоводните записвания на ЗАСТРАХОВАНИЯ за редовността и точността на обявените навла.

Чл.9. Застрахователната полица не поражда действие преди заплащането на премията или първата вноска при разсрочване, освен в случаите, когато изрично е уговорено друго в застрахователния договор.

V. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Чл.10. (1) Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всяко застрахователно събитие е до размера на действително претърпените загуби при автомобилен превоз на товари в резултат на възникнало застрахователно събитие по тази полица. Размерът на застрахователното обезщетение се определя съгласно чл.71 от Закона за автомобилния транспорт, но не може да надвишава левовата равностойност на 5 щ. долара на килограм товар.

(2) Всички разноски, разумно направени от ЗАСТРАХОВАНИЯ с цел предотвартяване, ограничаване или намаляване на щетите и доказани с разходни документи, включително и складови разходи, но за не повече от 48 часа, се възстановяват от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ наред с обезщетението.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не покрива отговорността за присъдени съдебни и деловодни разноски, глоби и имуществени санкции от всякакъв вид, както и разходи на ищците, в случаи, когато отговорността е определена по съдебен ред.

Чл.11. За всяка една цялостна или частична загуба и/или повреда на превозваните товари, покрити по тези условия, се прилага договорен в предложението за застраховане франшиз от дължимото застрахователно обезщетение.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

Чл.12. При сключване на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да представи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ следните документи:

 • Ø съдебно решение и удостоверение за актуално състояние за регистрация като едноличен търговец или търговско дружество;
 • Ø валидна лицензия за извършване на автомобилен превоз на товари, издадена от министъра на транспорта, освен в случаите по чл. 6, ал. 2 от ЗАП, както и декларация за предишни лицензии;
 • Ø списък на превозните средства, с които ще осъществява транспортната дейност;
 • Ø списък на водачите на МПС, с които ЗАСТРАХОВАНИЯТ осъществява транспортна дейност;
 • Ø удостоверение за транспортна годност на товарните автомобили, с които се извършват превозите, съгласно чл. 7а, ал. 1 от ЗАП, издадено от РОДАИ;
 • Ø копие от свидетелството за регистрация на товарния/те автомобил/и, с който ще се извършва превозът.

от и на МПС.

Чл 13. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да използва и поддържа превозните средства в изправно техническо състояние, да използва подходящи за съответния вид товар превозни средства, да вземе мерки срещу евентуални кражби от МПС.

Чл.14. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да подбира правоспособни и физически годни водачи на МПС, навършили 21 години, за извършваните превози, да заключва натовареното със стока МПС и да не оставя превозното средство на неохраняеми места.

Чл.15. При застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок от 3 /три/ дни или през първия работен ден след като му е станало известно за настъпването му, както и да предприеме всички необходими и разумни мерки за предотвратяване и / или ограничаване на загубите и щетите. При неизпълнение на това задължение ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали размера на обезщетението или да откаже плащане.

Чл.16. Мерки, взети от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или ЗАСТРАХОВАНИЯ за спасяване, защита или възвръщане на товара, няма да се считат за отказ от права или изоставяне или за такива, накърняващи правата на която и да е страните по застрахователния договор.

Чл.17. При предявяване на претенцията ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да представи следните документи /по възможност в оригинал/:

 • застрахователна полица;
 • товарителница;
 • пътен лист;
 • фактура за стойността на товара;
 • полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
 • съдебно решение;
 • митнически акт;
 • съдебно решение;
 • други други документи, изискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, имащи връзка със застрахователното събитие.

Чл.18. ЗАСТРАХОВАНИЯТ сключва спогодби и/или споразумения за плащане на обезщетения на трети лица задължително със съгласието на Застрахователя, за което го  уведомява писмено. В противен случай те нямат сила спрямо Застрахователя.

Чл.19. При предявени срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ претенции за загуби или вреди, същият е длъжен да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 3 дневен срок от узнаването им и да го привлече като трето лице помагач в процеса.

Чл.20. При неизпълнение на задълженията на ЗАСТРАХОВАНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали размера на застрахователното обезщетение или да откаже да изплати обезщетението.

VІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл.21. След представяне на всички необходими документи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща в срок от 15 дни дължимото обезщетение.

VІІІ. ПОДСЪДНОСТ И ДАВНОСТ

Чл.22. Всички претенции по застраховката се погасяват с изтичане на предвидената в закона давност.

Чл.23 Споровете между страните се решават чрез споразумение, а ако такова не бъде постигнато – от компетентния съд и съгласно действащото законодателство на Република България.

 

ІХ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Чл.24. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани със специални условия или добавъци.

Чл.25. Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договора за застраховка на отговорността на превозвача при вътрешен автомобилен превоз на товари.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на “ОЗК” АД и са в сила от 1.07.2004 г., изменени и допълнение с Решение на съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” от 22.11.2011 г.

               


 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор