Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ – МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ - ОЗК

Съгласно тези Общи условия ЗАД “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, наричано по-нататък Застраховател и лицето, посочено в застрахователната полица като Застраховащ, сключват договор за застраховка “Помощ при пътуване – медицински разноски”, наричана по-нататък Застраховката: I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 1. Застрахователят, съгласно тези Общи условия обезщетява разходи и изплаща суми, осигурява съдействие, специализирани услуги и авансира суми, определени по вид и до лимитите за съответната програма, посочена в полицата, за събития настъпили по време на пътуване или престой на физически лица извън територията на Република България. 2. Специализираните услуги и съдействие, осигурени и гарантирани по т.1 от тези Общи условия се извършват при условията на непрекъсната 24-часова готовност от международната мрежа от представителства на CORIS Bulgaria  - договорен партньор на Застрахователя, наричан подолу CORIS. 3. В случай че бъде договорено допълнително покритие - Злополука, Застрахователят изплаща договорената в полицата сума в случай на смърт или на трайна загуба на трудоспособност на Застрахования следствие на злополука, настъпила по време на пътуване или престой извън територията на Република България. II. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА 4. Съгласно тези Общи условия могат да бъдат застраховани физически лица, без значение на тяхното гражданство. Застрахованите лица, които не са български граждани не ползват застрахователно покритие по тази застраховка, в случай че застрахователното събитие настъпи на територията на държавата, за която имат валидна здравна осигуровка и/или застраховка. 5. По застраховката могат да бъдат застраховани лица на възраст от 1 до 60 години. По преценка на Застрахователя и след заплащане на допълнителна премия могат да бъдат застраховани лица и над тази възраст. Застрахованият следва да бъде в добро здравословно състояние, което му позволява да пътува, и да не предприема пътуване в нарушение на лекарско предписание. 6. По застраховката не могат да бъдат застраховани лица загубили трудоспособност над 50%, както и лица, поставени под пълно запрещение. III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА 7. Застрахователят осигурява застрахователно покритие по географски зони, както следва: 7.1. Географска “Зона 1” – включваща географските граници на Европа, включително Канарските острови, както и държавите от Средиземноморското крайбрежие, с изключение територията на Република България. 7.2. Географска “Зона 2” – включваща целия свят, с изключение територията на Република България. 7.3. В случай че застраховката е сключена при условие на предоставено покритие за многократни пътувания в рамките на една година /”Мултитрип”/, териториалният обхват се отнася както за Зона 1, така и за Зона 2. IV. СКЛЮЧВАНЕ, ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА 8. Застраховката се сключва във формата на полица и следва да бъде подписана от Застрахования или от негов представител. Застраховащият може да не бъде Застрахован по застраховката.  9. В полицата се вписват данните на Застрахования/ите – име и ЕГН /или друг персонифициращ го номер/. Допълнително Застрахователят може да изиска писмено и друга информация, която според него има значение за оценката на риска по застраховката. 10. Застраховката се сключва за едно лице и/или членовете на семейството му. В случаите когато се застрахова организирана група от хора, към полицата се прилага списък на Застрахованите, който е неразделна част от нея. 11. Ако пребиваването е с цел работа в чужбина, Застрахованият е задължен да уведоми предварително Застрахователя за своята професия и застраховката ще е валидна само при събиране на допълнителна застрахователна премия. 12. При узнаването на обстоятелства, съществували към момента на сключване на застраховката или настъпили по време на нейното действие, които са от значение за риска по застраховката, за Застраховащия, за Застрахования и за Застрахователя важат разпоредбите по чл. 383 – чл. 386 от Търговския закон. 13. Застраховката е валидна за срока указан в полицата. Ако не е отбелязано друго, полицата влиза в сила от 0.00 часа на деня,следващ датата на издаване. 14. За застраховка сключена при вариант "Мултитрип" - за многократни пътувания в рамките на една година, застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 /тридесет/ дни (90 /деветдесет/ дни за студенти и преподаватели), считано от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане. V. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 15. Застраховащ – лицето, което сключва застрахователния договор и плаща застрахователната премия. Застраховащият може да бъде физическо или юридическо лице, организация или неперсонифициран субект. 16. Застрахован – физическото лице, което ползва застрахователно покритие по тази застраховка, съгласно уговореното в полицата. 17. Злополука - по смисъла на тези Общи условия означава събитие, настъпило на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования в резултат на внезапни и непредвидими въздействия от външен произход, на механични, термични, химични или токсични фактори, които Застрахованият не си е причинил умишлено, както и изкълчвания, разтягания и скъсвания на стави, сухожилия и мускули. За злополука се считат и случаите, довели до смърт или телесни увреждания на Застрахования при спасяване на човешки живот или имущество, както и такива в резултат на задължителни профилактични имунизации. 18. Акутно Заболяване - по смисъла на тези Общи условия означава внезапно настъпило по време на пътуването/пребиваването в чужбина влошаване на здравословното състояние на Застрахования, наложило оказване на спешна или неотложна медицинска помощ. 19. Трайна загуба на трудоспособност – по смисъла на тези Общи условия означава окончателно намалена в определен процент или напълно изгубена способност за извършване на трудова дейност, вследствие функционален дефицит на органи и системи на организма. 

 
VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 
А. ОСНОВНО ПОКРИТИЕ – Медицински разноски с асистанс 20. Програма "БАЗИСНА" 20.1. В случаи на злополука или акутно заболяване, в зависимост от нуждите на Застрахования и при поискване от негова страна: Застрахователят, чрез CORIS:  Осигурява и насочва Застрахования към лекар по обща медицина или специалист, във връзка с медицинска консултация;  Заплаща медицински разходи, свързани с амбулаторно лечение на Застрахования, които включват: хонорари на лекар, разходи за медицински изследвания /анализи, ренгенови снимки и др. / и разходи за лекарства по предписана от лекар рецепта при преглед в медицинско заведение. 
 
 Избира за Застрахования подходящо здравно заведение и в зависимост от здравословното му състояние, го транспортира до него и заплаща хоспитализацията;  Заплаща медицински разходи за спешно зъболечение за отстраняване на силна болка вследствие на: телесно нараняване при злополука или остър възпалителен процес в устната кухина до 150 USD/EUR .  Предоставя медицинска информация по телефона, в случай на езикови затруднения;  Предава до семейството на Застрахования цялата необходима информация. 
 
20.2. При репатриране поради злополука или акутно заболяване на Застрахования: Застрахователят чрез CORIS:  Организира и заплаща връщането на Застрахования от мястото, където се намира, до дома му в Република България или до медицинско заведение в Република България, посочено от медицинските специалисти, определени от CORIS. Репатриране се извършва само, ако здравословното състояние на Застрахования допуска да бъде транспортиран до Република България;  Осигурява при необходимост медицинско лице или заплаща разходите на член от семейството, за да придружи Застрахования при транспортирането му до Република България; Медицинските специалисти, определени от CORIS са единствено упълномощените, които могат да вземат решение кога и как Застрахованият да бъде върнат в Република България. В случай, че Застрахованият откаже връщането, ангажиментът на Застрахователя, респективно на CORIS, се прекратява и задълженията за заплащане на медицинските разноски, хоспитализацията и последващото връщане на Застрахования в Република България, се погасяват, считано от датата на отказа.  20.3. При репатриране в случай на смърт на Застрахования: Застрахователят чрез CORIS:  Организира и заплаща всички разноски свързани с репатрирането на тленните останки на Застрахования от мястото на настъпване на смъртта до населеното място за погребение в Република България, определено от неговите наследници или близки;  Заплаща допълнителните разходи на застрахованите членове на семейството на Застрахования, придружавали го по време на пътуването, доколкото първоначално предвидените средства за транспортиране не могат да бъдат използвани. В покритието не се включва заплащане на разноските, свързани с траурния ритуал и инвентар. 21. Програма “СУПЕР” Програмата “СУПЕР” предоставя на Застрахования всички покрития и услуги като програма “БАЗИСНА”, със следните разширения и допълнения: 21.1. При необходимост Застрахованият да бъде хоспитализиран в чужбина след предвидената дата на завръщането в Република България, и е придружен от друг застрахован член на семейството, Застрахователят чрез CORIS заплаща разходите за хотел за придружаващото лице. Покритите разходи на придружаващия за една нощувка са до максимум 60 USD/EUR/, за максимален престой от 7 нощувки. 21.2. Ако Застрахованият е хоспитализиран в чужбина и е придружаван от дете / на възраст под 18 години/, в случай, че няма възрастен член на семейството, което да го придружава, Застрахователят чрез CORIS организира и заплаща разходите за връщането на детето до населеното място в Република България по неговото местожителство, като осигурява и подходящ придружител.  21.3. Предаване на съобщения и резервации. В случай, че се налага промяна в пътуването на Застрахования (следствие на отменен или закъснял полет, хоспитализация и др. подобни), Застрахователят чрез CORIS ще осигури предаването на всички съобщения до семейството и местоработата на Застрахования, както и ще промени резервациите за хотел, полет, рент-акар и часовете на срещите на Застрахования, съгласно неговите указания. 21.4. Правна помощ по време на пътуването или престоя в чужбина на Застрахования. Застрахователят чрез CORIS заплаща адвокатски хонорари до 1 400 USD/EUR, само в случай, че Застрахованият е подложен на съдебно преследване съгласно местното законодателство в страната, в която той пътува/пребивава. В покритието не се включват случаите на ангажиране отговорността на Застрахования, произтичащи от използването, притежанието или безопасното поддържане на МПС или неговата професионална отговорност. 21.5. Необходимост от авансиране на гаранции пред съдебен орган. В случай, че срещу Застрахования бъдат повдигнати обвинения пред съд в страната, в която пътува/пребивава, Застрахователят чрез CORIS внася /депозира/ гаранция като мярка за неотклонение за Застрахования до 14 000 USD/EUR, при условие, че Застрахованият, или неговото семейство, или трето лице, е авансирал същата сума на Застрахователя или на CORIS. 21.6. В случай, че бъдат откраднати документи или кредитни карти на Застрахования. Застрахователят чрез CORIS ще съдейства за блокиране на банковата сметка на Застрахования, ще осигури съвет за действията, които е необходимо да се предприемат и ще улесни контактите с администрацията на страната, в която пътува/пребивава Застрахования. 22. Програма “СУПЕР+” Програма “СУПЕР+” предоставя същото покритие, както програма "СУПЕР", но при увеличена застрахователна сума за всички географски зони. Размерът на увеличеното покритие е указан в полицата. 23. Разширено покритие “СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ”  Предлага се допълнително към програми “СУПЕР” и “СУПЕР+”, в случаите, когато е заплатена допълнителна премия за рисков спорт клас А, В и С по т.35.19 по-долу и включва ангажимент на Застрахователя, чрез CORIS, да заплати разноските за издирване и спасяване на Застрахования, както и разходи за транспортиране на Застрахования до здравно заведение след спасяването, до лимитите за това покритие, посочени в полицата. Б. ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ  “ЗЛОПОЛУКА “ 24. В случай, че бъде договорено и при платена допълнителна застрахователна премия, лицето, застраховано по Основното покритие може да бъде застраховано допълнително срещу застрахователно събитие “Злополука”. 25. Застрахователната сума по Допълнителното покритие се договаря в лева и се изплаща  независимо от обезщетенията и услугите, осигурени от Застрахователя по Основното покритие.  26. Допълнителното покритие “Злополука” покрива застрахователни рискове, при настъпването на които Застрахователят извършва следните плащания: 26.1. При смърт на Застрахования, следствие от злополука - на законните наследници на Застрахования се изплаща договорената застрахователна сума; 26.2. При трайна загуба на трудоспособност, следствие от злополука - на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от Застрахователно-медицинската комисия (ЗМК) на Застрахователя. 27. Процентът на загубената трудоспособност се определя след окончателното и пълно стабилизиране на получените увреждания, но не по-рано от три и не по-късно от дванадесет месеца от датата на злополуката. Ако лечението не завърши до една година от датата на злополуката, определянето на процента се извършва независимо от състоянието на Застрахования. Ако по някакви причини освидетелствуването се извърши след едногодишния срок, процентът на трайната загуба на трудоспособност се определя към една година от датата на злополуката. При определяне процента на загубена трудоспособност, професията на Застрахования не оказва влияние. При травматична загуба на крайници или очи, процентът на загубената трудоспособност се определя без да се изчаква тримесечния срок. 28. По застраховка със сключено Допълнително покритие “Злополука”, лица под 14-годишна възраст, както и недееспособни лица не са застраховани срещу риска “Смърт в резултат на злополука” и при настъпването на смърт не се изплаща застрахователната сума. При валидно Допълнително покритие “Злополука” за лица под 14-годишна възраст, както и недееспособни лица, същите са застраховани единствено срещу риска “Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука”. 
VII. ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ  29. Лимитът на застрахователното покритие за разходи, специализираните съдействия и услуги по програмите от Основното покритие, за различните географски зони, се посочва в полицата в USD или EUR. Този лимит в агрегат не може да надвишави застрахователната сума, записана в  полица или в тези Общи условия. 30. В случай, че застраховката е сключена при вариант ”Мултитрип”, отговорността на Застрахователя е до изчерпване на лимита по полицата. 31. Застрахователната сума по Допълнителното покритие “Злополука” е с минимален размер 1000 лева и при групови застраховки е еднаква за всяко застраховано лице .  32. Разходи на стойност до 50 USD/EUR  за всяко едно събитие, по всички застрахователни програми по Основното покритие, са изцяло за сметка на Застрахования. В случай, че разходите са по-големи от горепосочената сума, то те се поемат в пълен размер от Застрахователя. 33. Спешното стоматологично лечение на Застрахования по програмите по Основното покритие се заплаща до 150 USD/EUR за всяко едно събитие. VIII. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО ОСНОВНОТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИТЕ ПОКРИТИЯ 34. Застрахователят не носи отговорност за следните случай, освен ако не е уговорено друго: 34.1. При пътувания с лечебна цел на Застрахования; 34.2. За всички разходи, направени без одобрението на CORIS или на Застрахователя. 34.3. За разходите, наложили се или направени в Република България или на територията на държавата за която Застрахованият чуждестранен гражданин, има валидна здравна осигуровка и/или застраховка.  34.4. Когато настъпилите събития не са в резултат на злополука или заболяване на Застрахования или не изискват спешна или неотложна медицинска помощ. 34.5. Събития при действия на органи на властта  в отговор на гражданско неподчинение. Бунтове, терористични актове или саботаж, демонстрации,  военни действия; 34.6. При опит за или извършване на престъпление от общ характер и противозаконни действия от всякакъв характер; 34.7. За лечение или медицински грижи и злополуки, причинени на Застрахования при участието му в облози и залагания или сбивания /освен при самозащита/. 34.8. Събития, причинени от увреждания от радиоактивен източник; 34.9. Събития, причинени от епидемии, замърсяване на околната среда и природни бедствия. 34.10. Събития, в резултат на употреба на алкохол. При злополуки с водачи на МПС в резултат на ПТП се взима под внимание законно определеното ниво на алкохол в кръвта за страната, където е настъпило събитието. 34.11. Събития, в резултат на употреба на упойващи или психотропни вещества или наркотици. 34.12. При умишлени самонаранявания, самоубийство или опити за такова. Изпълнение на смъртна присъда;  34.13. В резултат на заболяване: хронично или предшестващо заминаването, психични заболявания или депресии. 34.14. В резултат на бременност и всички усложнения свързани с бременността, особено прекъсване на бременност, раждане или спонтанен аборт. 34.15. В резултат на изкуствено оплождане, лечение от стерилитет, разходи за контрацептиви. 34.16. В резултат на всички заболявания, проявени, но нелекувани преди заминаването. 34.17. При заболявания, предавани по полов път, включително и СПИН. 34.18. За лечение или медицински грижи и злополуки, в резултат на любителско упражняване на следните видове спорт: моторни спортове (автомобилизъм, мотоциклетизъм или други МПС), въздушни спортове, алпинизъм, бойни изкуства, спелеология, подводни спортове, рафтинг, каране на джет, парасейлинг, зимни спортове. 34.19. За лечение или медицински грижи и злополуки в резултат на практикуване на следните спортове, освен в случай, че това не е уговорено в полицата и не е заплатена допълнителна премия, в зависимост от класа спорт:   Клас А – любителско каране на ски; професионално упражняване /състезания, представяния и тренировки/ на атлетика, крикет, голф, гимнастика, плуване, скуош, тенис, стрелба . 
 Клас В - професионално упражняване /състезания, представяния и тренировки/ на баскетбол, колоездене, хандбал, хокей на трева, яздене /с изключение на конен спорт/, водна топка, волейбол, фехтовка, скокове във вода, кънки бягане, фигурно пързаляне.  Клас С - професионално упражняване /състезания, представяния и тренировки/ на бейзбол, футбол, американски футбол, конен спорт, рафтинг, ръгби, спелеология, въздушни спортове, бойни изкуства, моторни спортове, зимни спортове, алпинизъм, поло, вдигане на тежести, каране на джет, подводни спортове, хокей на лед. 34.20. Разходи за санитарно-курортно лечение, хелиотерапия или естетична хирургия. 34.21. Разходи за протези или оборудване. 34.22. Разходи за ваксиниране. 34.23. Разходи за зъболечение, с изключение на спешното зъболечение. 34.24. Лечение или медицински грижи, чието прилагане не е признато от квалифицирани медицински специалисти. 34.25. Лечение или медицинска грижа, проведени от член на семейството на Застрахования. 35. Застрахователят и/или CORIS не носят отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си, ако те са предизвикани от стачки, ескплозии, демонстрации,  ограничения на свободното придвижване, саботаж, тероризъм, гражданска война или война, последиците от радиоактивно лъчение или всяко друго неочаквано затруднение. IX. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ 36. При изпълнение на смъртна присъда; 37. При болести от каквото и да е естество, както и нещастни случаи, настъпили в резултат на заболявания или болестни прояви; 38. При слънчев удар или слънчево изгаряне; 39. При настъпване на събитие “Злополука”, когато не е потърсена или е отказана квалифицирана медицинска помощ. Х. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 40. Застрахователната премия се договаря на основание на тарифите на Застрахователя. 41. Застрахователната премия за Основното покритие се начислява в щатски долари /USD/ или евро /EUR/ и се заплаща в лева по централния курс на БНБ към датата на плащането, а застрахователната премия за Допълнителното покритие  “Злополука” се начислява и заплаща в лева. 42. Застрахователната премия се заплаща от Застраховащия еднократно, в пълен размер, при сключването на застраховката. ХI. ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ СУМА. 43. В случай на настъпило застрахователно събитие по Основното покритие, Застрахованият, негов близък, негов довереник или медицински специалист, следва да се свърже незабавно с CORIS и да предаде цялата необходима информация за събитието на български или английски език. 44. В случай, че бъдат дадени изрични указания от CORIS Застрахованият да заплати покрити разноски или при извънредни случаи, когато Застрахованият не е успял да се свърже с CORIS, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок от 5 /пет/ дни на адресите на Застрахователя или Coris. Застрахованият следва да приложи кратко изложение относно обстоятелствата за настъпване на събитието, както и медицински доклад, епикризи, оригинални сметки за платени разходи и всички други документи, потвърждаващи събитието, направените разходи и техния размер. Всички медицински документи трябва да са издадени от лицензирани здравни заведения /болница, клиника, кабинет и др./ или от правоспособни медицински специалисти. 45. В случай на застрахователно събитие по Допълнителното покритие “Злополука”, Застрахованият или наследниците му са длъжни: 45.1. да уведомят във възможно най-кратък срок Застрахователя, но не по-късно от З (три) месеца от датата на настъпване на застрахователното събитие; 
45.2. да предоставят на Застрахователя всички поискани от него документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и техните права по отношение на застрахователното плащане; 45.3. да изпълнят всички указания, дадени им от Застрахователя; 45.4. да дадат при поискване от Застрахователя пълна информация за събитието и всички сведения, които са им известни; 45.5. да съдействат на Застрахователя за изясняване на обстоятелства и факти, касаещи застрахователното събитие. 46. Застрахователят и/или CORIS имат право да изискат от претендиращото лице и други доказателства, документи и информация, необходими за изясняване на застрахователното събитие. 47. Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение по Основното покритие и/или застрахователни суми по Допълнителното покритие “Злополука”, в срок от 14 дни след представяне на всички необходими документи, включително тези допълнително поискани от Застрахователят или от CORIS. 48. Със сключването на застраховката Застрахователят и CORIS се считат упълномощени да получават всичката им необходима информация във връзка със застрахователното събитие от трети лица /медицински заведения, медицински специалисти и други/, включително за случаите, когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна. 49. Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви претенция за обезщетение по застраховката, знаейки, че тя се базира  на неверни данни по отношение на нейното основание или размер, то всякакви обезщетения ще бъдат отказани, а застраховката – прекратена, без да се възстановява застрахователната премия.  ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА.  50. Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена. 51. Покритието по Основното покритие за Застрахования се прекратява предсрочно в случаите на изчерпване на уговорените в полицата лимити на отговорност. Допълнителното покритие “Злополука” за Застрахования се прекратява предсрочно в случаите на изплащане на пълния размер на договорената застрахователна сума.  52. При прекратяване на застрахователната полица по искане на Застраховащия, при условие, че не е започнал да тече срока на покритието, указан в полицата и при условие, че Застрахованият не е осъществил пътуването си в чужбина, Застрахователят възстановява цялата платена от Застраховащия премия, намалена с 3 лева административна такса. 53. Промяна на територията на валидност /географската зона/ и срока на застраховката по искане на Застраховащия може да се извърши еднократно, преди да е започнал да тече срока на покритието, указано в полицата. 54. При загуба или кражба на полицата, Застрахователят издава дубликат на основание попълнена декларация от Застраховащия и срещу заплащане на допълнителна административна такса в размер на 3 (три) лева. ХIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД 55. Приложимо право по тези Общи условия е българското право. 56. Споровете между страните се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие – чрез компетентния български съд. 57. Представителят на Застрахователя - CORIS при извършването на дейността по тази застраховка ще се ръководи от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на извършване на съответната услуга и/или съдействие, като CORIS ще предприема действиe само и единствено в случай, че същото е допустимо от местното законодателство. ХIV. РЕГРЕСНИ ПРАВА 58. Ако вредите са причинени от трети лица, Застрахователят или CORIS встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи. 59. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя 
или CORIS. ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 60. Тези Общи условия, както и всички допълнителни споразумения или добавъци са неразделна част от полицата. 
 
 
Настоящите Общи условия са одобрени от Съвета на директорите на “ОЗК” АД и са в сила от 09.02.1998 г., изменени и допълнение с Решение на съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” от 22.11.2011 г. 

 

 

 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор