Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА ПО чл. 173 на ЗУТ - ОЗК

 

I. ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ЗАЩИТА 
1. Обект на застраховката е професионалната отговорност на лицата, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 173, ал. 1 на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 2. На основание писмено Заявление-въпросник и срещу платена премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява покритие на професионалната отговорност на лицата по т. 1 за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на техните задължения, извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователната полица. Покритието по застраховката е в сила за претенции, предявени в писмен вид през срока на действие на застрахователната полица. 2.1. Покритието включва и всички съдебни разноски и разходи по чл.5, т.т. 2,3,4 на Общите условия. II. СПЕЦИАЛНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
3. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за вреди, възникнали от или вследствие на: 3.1. неправомерно използване на запалими или взривни материали; 3.2. глоби, санкции и неустойки, дължими от лицата по т.1. 3.3. причини, посочени в чл.6, т.т.3,4 на Общите условия. 4. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да обезщетява и вредите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е нанесъл на собствените си служители и/или работници. 5. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да обезщетява вреди, които са предявени и/или са се проявили / са настъпили преди началото на застрахователната полица, респ. преди записаната в нея ретроактивна дата. III. ЛИМИТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
6. Лимитите на отговорност, дължими от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всяко едно застрахователно събитие (лимит за едно събитие) и общо за всички искове през срока на застраховката (годишен лимит на отговорност) се договарят между страните и се посочват в Заявлението-въпросник и в Застрахователната полица и не могат да бъдат по-ниски от нормативно установените за конкретния вид дейност. 7. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по т.т. 2, 2.1 е в рамките на договорените в застрахователната полица лимити на отговорност. 8. През срока на застраховката лимитите на отговорност могат да бъдат увеличавани или допълнени до първоначалните си стойности (при плащане на обезщетение) чрез издаване на Добавък към Застрахователната полицата, за което ЗАСТРАХОВАНИЯТ дължи допълнителна премия в договорените в Добавъка срокове. ІV. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 9. Срокът на застраховката е 12 (дванадесет) месеца. 10. Допълнително може да се договори ретроактивно действие на застраховката, чийто срок е в рамките на 60 (шестдесет) месеца. V. ДЕФИНИЦИИ 
ЕДНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ – поредица от вреди, произтекли от едно и също действие или бездействие на ЗАСТРАХОВАНИЯ, както и две или повече действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ, довели до една вреда, както и една вреда, за която може да бъде отправена претенция към повече от едно застраховано лице. ЛИМИТ ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ – максималният размер на сбора от сумите, платими по претенции и разноските по тях, породени от едно застрахователно събитие. ГОДИШЕН ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ - максималният сбор на всички обезщетения и разноските по тях, по писмени претенции, предявени в периода на застраховката. САМОУЧАСТИЕ – сумата, за която ЗАСТРАХОВАНИЯТ се е съгласил да участва при покриването на всяка от щетите, обезщетими по застрахователната полица. 
 
Настоящите условия са приети от Съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД на 02.03.2004 г., изменени и допълнени с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” АД от 22.11.2011 г. 

 

 

 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор