Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО - ОЗК

І. ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ЗАЩИТА 

Чл.1. С настоящите Общи условия ЗАД “ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, наричана по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, срещу платена премия приема да заплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ (физическо или юридическо лице) застрахователно обезщетение при настъпване на загуби, повреди и/или разноски, пряко свързани със собствени, наети или намиращи се под контрола на ЗАСТРАХОВАНИЯ движими или недвижими имущества в резултат от рискове, покрити по застраховките:

СЕКЦИЯ І:            “Кражба чрез взлом, вандализъм, въоръжен грабеж”;

СЕКЦИЯ ІІ:           “ Пари в каса и по време на превоз”;

СЕКЦИЯ ІІІ:          “Застраховане на строително-монтажни работи”;

СЕКЦИЯ ІV:         “Авария на машини”;

СЕКЦИЯ V:           “Застраховка на електронно оборудване”;

СЕКЦИЯ VІ:          “Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери”;

СЕКЦИЯ VІІ:        “Застраховка на строителни машини и оборудване”;

СЕКЦИЯ VІІІ:       “Застраховка на скрити дефекти”

СЕКЦИЯ ІХ:         Комплексна застраховка на селскостопанска техника

СЕКЦИЯ Х:          Други застрахователни продукти.

Чл.2. Обектите на застраховане и характеристиките на застрахователното покритие са описани в съответните Секции към настоящите условия.

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

А. Писмено предложение. Застрахователна полица

Чл.3. (1) Договорът за застраховка се сключва писмено като застрахователна полица въз основа на попълнено Заявление-въпросник, отправено до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или неговите агенти. Заявлението-въпросник, Общите условия и другите приложения, издавани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, са неразделна част от застрахователната полица.

(2) Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия или на първата разсрочена вноска по нея.

Б. Задължение за посочване на данни

Чл.4. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да отговори на поставените в Заявлението-въпросник въпроси, като посочи всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение за оценката на риска от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и условията, при които застрахователният договор може да бъде сключен.

Чл.5. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни задължението си по чл.4, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:

а) в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да прекрати сключения застрахователен договор, като задържи платените премии и запази правото си да иска и плащането на премииите за периода до прекратяване на договора;

б) в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да поиска изменение на договора в случаите, когато съзнателно обявеното неточно или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ би сключил договора, но при други условия. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последвията по чл.5 а);

в) в случай, че са настъпили щети по имуществото, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже изплащане на застрахователното обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието.

Чл.6. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство по чл.4 да е било известно на пълномощника му, респ. на третото лице.

Чл.7(1) Ако при сключване на договора, обстоятелството по чл.4 не е било известно на ЗАСТРАХОВАНИЯ и на лицата по чл.6, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право в двуседмичен срок от узнаването да предложи изменението на договора.

(2) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не приеме предложението по ал. 1 в двуседмичен срок от получаването му, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯT може да прекрати договора, за което писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ. Ако договорът бъде прекратен, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ възстановява частта от премията, която съответства на неизтеклия срок на договора.

(3) При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора, описани в чл.7 ал.1 и ал.2, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не може да откаже плащането на застрахователно обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да се платят според реалната рискова ситуация.

Чл.8(1) По време на действието на договора ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да обяви пред застрахователя всички ново настъпили обстоятелства, за които при сключването на договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.

(2) При неизпълнението на задължението по ал. 1 се прилагат съответно чл.5 и чл.7. 

Чл.9. Ако при сключване на застрахователния договор ЗАСТРАХОВАНИЯТ си е послужил с измама, укрил е или е въвел ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в заблуждение относно обстоятелствата, посочени в чл.4, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да прекрати застрахователния договор, като платените от ЗАСТРАХОВАНИЯ премии не подлежат на връщане.

IІІ. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

А. Срок на застрахователния договор

Чл.10. Срокът на действие на застрахователния договор се договаря между страните като не може да бъде по-малък от 1 и по-дълъг от 12 месеца (с изключение на застраховките в Секция ІІІ). Договорът може да бъде продължен за всеки следващ период между 1 и 12 месеца, като страните потвърдят или предоговорят условията му.

Б. Начало на застрахователния договор

Чл.11. Застрахователният договор има действие от 00.00 (нула) часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало, при условие че е платена цялата застрахователната премия или първата вноска от нея при уговорено разсрочено плащане.

В. Прекратяване на застрахователния договор

Чл.12. Застрахователният договор може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с 15-дневно писмено предизвестие, течащо от деня на получаването му.

Чл.13. При предсрочно прекратяване на застрахователния договор:

а) от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, същият връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания остатък от застрахователния срок;

б) от ЗАСТРАХОВАНИЯ, последният има право да получи част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползувания остатък от застрахователния срок, намалена с размера на административните разходи и то при условие, че не са платени и не предстои да се изплащат застрахователни обезщетения. В този случай ЗАСТРАХОВАНИЯТ връща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ оригиналната полица и всички издадени с нея формуляри и документи.

Чл.14. Застрахователният договор се прекратява и при изчерпване на застрахователните суми по застраховката в резултат на изплатени щети или при отпадане на застрахователния интерес.

Чл.15. При предсрочно прекратяване на застрахователен договор, по който са изплатени или предстои да се изплащат обезщетения, частта от премията за неизтеклия срок на застраховката не се връща, а неиздължената премия за времето до прекратяването на застраховката се дължи от ЗАСТРАХОВАНИЯ или се удържа от предстоящото за изплащане обезщетение.

Г. Териториален обхват на покритието

Чл.16. Застрахователното покритие се отнася само за имуществото, намиращо се в помещенията/площадката на посочения в полицата адрес.

Чл.17. Ако не е уговорено друго, застрахователното покритие по договора важи само за територията на Република България.

Д. Прехвърляне на застрахованото имущество

Чл.18. (1) Ако собствеността върху застрахованото имущество бъде прехвърлена, правоприемникът встъпва в правата по застрахователния договор.

(2) Правоприемникът е солидарно задължен за неплатената премия до встъпването.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да иска премията от праводателя, докато прехвърлянето не му е съобщено.

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и правоприемникът могат да се откажат от договора с предизвестие до другата страна, направено в срок не по-кратък от 30 дни от узнаването за прехвърлянето.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

А. Задължения

Чл.19. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:

1. да поддържа застрахованите имущества в изправност и се грижи за тях с грижата на добър стопанин като не предприема каквито и да било изменения по тях - сам или чрез други лица, без знанието и съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

2. да уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за предстоящи ремонти и поправки на застрахованото имущество в срок най-малко 24 часа преди започването им;

3. да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички промени, които настъпват в състоянието и положението на застрахованото имущество, както и за промени в характера на дейността му или режима на работа, независимо от техния вид и обхват като в тези случаи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да начисли допълнителна премия;

4. да спазва всички изисквания за безопасност, произтичащи от законодателството, както и стандартите и предписанията на компетентните органи и на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за експлоатация на подобни обекти;

5. да води и съхранява цялата необходима и изисквана според законодателството документация, отнасяща се до застрахованите имущества и интереси, така че при настъпване на застрахователно събитие тя да не може да бъде унищожена, повредена или загубена;

6. да вземе необходимите мерки за предотвратяване настъпването на застрахователни събития;

7. да осигурява достъп на представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до застрахованото имущество по всяко време и да спазва дадените му указания както от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ така и от компетентните органи за отстраняване източниците на опасност;

8. да спазва сроковете за внасяне на уговорените застрахователни вноски.

Б. Неизпълнение

Чл.20. При неизпълнение на някое от задълженията по чл.19 от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати застрахователния договор или да откаже изцяло или частично изплащането на застрахователно обезщетение за вреди, настъпили като последица от неизпълнението на тези задължения или при неиздължаване на вноските.

 

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНТЕРЕС

Чл.21. (1) Застраховката се сключва при наличие на застрахователен интерес у ЗАСТРАХОВАНИЯ.

(2) Ако по време на действието на договора се установи липса на застрахователен интерес, то той ще се счита за недействителен.

(3) Ако към момента на сключването на договора е бил налице застрахователен интерес, но той отпадне по време на действието му, договорът се прекратява.

(4) ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да получи част от застрахователната премия, пропорционална на неизползвания остатък от застрахователния срок, освен ако е знаел или е трябвало да знае за липсата на интерес.

VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Чл.22.(1) Застрахователната сума се договаря между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНИЯ в рамките на действителната стойност на застрахованите имущества към датата на сключване на застраховката и се посочва в застрахователната полица.

(2) За някои от Секциите и/или покритите рискове застрахователната сума може да се определи на база възстановителната стойност на имуществата. Възстановителна е стойността, срещу която имущества от същия вид и качество могат да бъдат придобити, респ. построени като нови.

(3) Застрахователната сума и покритието по някои от застраховките може да бъде определена и въз основа на договорени лимити на отговорност за едно събитие и за срока на застраховката, за които не се отнася условието за подзастраховане.

А. Подзастраховане и надзастраховане

Чл.23. Ако при настъпване на застрахователно събитие се установи, че застрахователната сума е по-ниска от действителната, респ. възстановителната стойност на погиналото или увредено имущество, обезщетението на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за нанесените вреди е пропорционално на съотношението между застрахователната сума и действителната, респ. възстановителната стойност на съответното имущество.

Чл.24. Ако при настъпване на застрахователното събитие се установи, че застрахователната сума е по-висока от действителната, респ. възстановителната стойност на застрахованото имущество, обезщетението на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за нанесените вреди е в границите на действителната, респ. възстановителната стойност и не ангажира отговорността му за горницата. Правата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ върху застрахователната премия се запазват, освен ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е бил добросъвестен.

Б. Други застраховки

Чл.25. Ако при настъпване на застрахователното събитие се установи, че застрахованото имущество е предмет и на други застраховки, които покриват същото събитие, обезщетението на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е съразмерно на съотношението на сумата по настоящата застраховка към общата застрахователна сума по всички действащи към датата на събитието застраховки, освен ако в Секцията към настоящите условия не е договорено друго.

В. Дозастраховане

Чл.26. При частично погиване на застрахования обект, за което е било изплатено застрахователно обезщетение, същият ще се смята за застрахован в размер, равен на разликата между първоначалната застрахована сума и изплатеното обезщетение, освен ако не бъде дозастрахован пропорционално на срока, оставащ до изтичане на застраховката.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

А. Определяне на застрахователната премия

Чл.27.(1) Застрахователната премия се договаря от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и ЗАСТРАХОВАНИЯ като се отчетат рисковите фактори за мястото на застраховката, обхвата на застрахователното покритие и срока на застраховката.

(2) При застраховки със срок, по-кратък от 12 месеца, се прилага краткосрочна тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по следната таблица:

Срок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

Чл.28. Дължимата годишна премия се заплаща от ЗАСТРАХОВАНИЯ:

а) еднократно - при сключване на застрахователния договор;

б) разсрочено - по уговорен в полицата план.

Чл.29(1) Текущата премия се плаща в уговорения срок. При неплащането й ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, но не по-рано от 15 дни от деня, в който ЗАСТРАХОВАНИЯТ е получил писмено предупреждение за това.

(2) Ако преди уговорените срокове за внасяне на разсрочените застрахователни вноски настъпи застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ удържа дължимите застрахователни вноски от определеното обезщетение, но само при наличие на писмена договореност със ЗАСТРАХОВАНИЯ  за това.

Чл.30. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е застраховал от свое име чуждо имущество, той отговаря лично за плащането на застрахователната премия.

Б. Допълнителни премии

Чл.31. Ако по застрахователния договор допълнително се включват нови обекти за застраховане, то застрахователната премия за досъбиране се изчислява съгласно пропорционалната тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да застрахова новозакупени или новопридобити имущества в рамките на 30 дни след тяхното закупуване / придобиване, през което време ЗАСТРАХОВАТЕЛЯт носи отговорност за пълната им стойност, независимо дали е поискано тяхното включване в предмета на застраховката.

В.Неточно плащане на застрахователната премия

Чл.32. При неиздължаване в пълен размер на застрахователната премия от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ го поканва писмено да внесе разликата до пълния й размер в определен срок. При отказ на ЗАСТРАХОВАНИЯ да заплати разликата ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ:

а) може да развали действието на застрахователния договор, като върне на ЗАСТРАХОВАНИЯ събраната до момента премия, намалена с направените административно-стопански разноски по сключването на застраховката;

б) намалява дължимото обезщетение - в случай, че през този период е настъпило застрахователно събитие, пропорционално на неизплатената част от премията;

в) сторнира от стойността на предстоящото и дължимо обезщетение частта от неиздължената премия, но само ако има писмена договореност със ЗАСТРАХОВАНИЯ  за това.

VІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Чл.33. При настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:

1. да предприеме незабавно всички необходими мерки за намаляване или ограничаване размера на вредите, за спасяване и/или запазване на застрахованото имущество или на останалата част от него;

2. да уведоми незабавно всички компетентни органи, имащи отношение към застрахователното събитие;

3. да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок  от 3 /три/ дни и/или в първия работен ден след като му е станало известно за настъпването на застрахователното събитие чрез попълване на Уведомление за щета по образец;

4. да докаже по безспорен начин наличието на застраховка, настъпването на застрахователното събитие и правата си върху увредените или унищожени имущества;

5. да осигури свободен достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до увреденото имущество и до източника на вреди за извършване на оглед в рамките на 5 работни дни от получаване на уведомлението;

6. да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или на негов представител писмено поисканата му информация и/или документация - планове, спецификации, счетоводни книги, фактури и др. доказателства във връзка с предявената претенция за обезщетение, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите;

7. да не променя състоянието на увреденото имущество или да не предприема действия, които биха довели до увеличавене размера на вредите, без разрешение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

8. да обезпечи за всеки един конкретен случай правата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ срещу трети лица, виновно причинили вредите и да осигури всички необходими документи с оглед защитата на правата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.34. Тежестта за доказване на настъпилото застрахователно събитие се носи от ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл.35. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да даде указания, без това да означава, че признава отговорността си за изплащане на застрахователно обезщетение. Всички писмени указания, дадени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ , са задължителни за изпълнение от ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл.36. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е изпълнил своите задължения, описани в т.т 33-35 по-горе и/или от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ се представят неверни сведения, използуват се лъжливи декларации или методи с цел получаване на застрахователно обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да откаже изплащането на застрахователното обезщетение и да прекрати застрахователния договор, като застрахователната премия остава в полза на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.37. Вредите се установяват от представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или от вещо лице в присъствието на ЗАСТРАХОВАНИЯ или негови представители. В случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е съгласен с направената оценка, той може да назначи вещо лице от своя страна и за своя сметка. В случай на различие в двете оценки, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ и ЗАСТРАХОВАНИЯТ избират едно трето вещо лице, одобрено от двете страни, чието заключение е окончателно. Разходите за третото вещо лице се поделят поравно между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.38. Необходими документи за доказване настъпването на застрахователното събитие и размера на вредата са:

1. служебни документи от оторизирани органи (ППО, РПУ, ХМС и др.) за доказване на събитието и причините за възникването му - чертежи, фотоснимки и др.;

2. счетоводни справки, акотве за брак, фактури за предаване на отпадъци, протоколи от ревизия и др. при необходимост;

3. други писмено поискани документи от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от конкретния случай.

ІХ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл.39. Размерът на обезщетението при никакви условия не може да надвишава размера на действителната стойност на застрахованото имущество или на всяко едно имущество поотделно при застрахована съвкупност от имущества. Общият размер на изплатените обезщетения за застрахователния период не може да надвишава застрахователната сума по договора за всяко едно имущество или за съвкупността от имущества поотделно, както и договорените лимити на отговорност за едно събитие и за срока на застраховката.

Чл.40.(1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява ЗАСТРАХОВАНИЯ отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако е уговорено друго.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се освобождава от задължението си по ал. 1, ако застрахователното събитие е причинено умишлено от ЗАСТРАХОВАНИЯ или от трето ползващо се лице.

Чл.41. От обезщетението се приспадат:

а) сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е получил или предстои да получава като обезщетение от трети лица, причинили вредите;

б) стойността на останките (запазени части и вторични суровини) от увреденото имущество;

в) договореното или задължително самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ във всяка вреда.

Чл.42. Преди вземане на решение за изплащане на обезщетение ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извърши проверка на писмено изисканите от ЗАСТРАХОВАНИЯ документи и данни - протоколи, експертизи, решения, присъди, актове, фактури и др. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за направени конструктивни или проектни промени, допълнения или подобрения на увредените имущества.

Чл.43. При ликвидация на щети ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да изисква от ЗАСТРАХОВАНИЯ да представи заключително постановление от следовател или прокурор по образувано следствено дело, съответен обвинителен акт срещу установения извършител на престъплението или постановление за спирането на наказателното производство.

Чл.44. Застрахователното обезщетение се изплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ в срок до 15 дни от окомлектоване на преписката по щетата с всички писмено поискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи и при условие, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ е изпълнил точно задълженията си по чл. 33-35.

Чл.45. След изплащане на обезщетението за реална или конструктивна пълна загуба на застрахованото имущество, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да придобие собствеността върху останали имущества или предмети с остатъчна стойност (доколкото има такива).

X ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Регрес

Чл.46(1) С плащането на обезщетението ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ встъпва в правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ срещу причинителя на вредата.

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при упражняване на правата му срещу причинителя на вредата.

(3) Отказът на ЗАСТРАХОВАНИЯ от правата му срещу причинителя на вредата няма сила спрямо ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Б. Форма

Чл.47. Всички взаимоотношения между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с изпълнение условията на договора ще се уреждат в писмена форма.


В. Уведомления

Чл.48. Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е адресът му на управление, на клона или на агенцията, издала полицата.

Чл.49. Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАНИЯ е адресът на неговото управление, записан в застрахователната полица.

Г. Подсъност и Давност

Чл.50. Правните отношения между застрахователЯ и застрахованИЯ или лицата, които са в правото си да получат застрахователно обезщетение по настоящите Общи условия, се уреждат съгласно българското право.

Чл.51. Правата по договора се погасяват с изтичането на три години от момента, в който вземането на увредените лица е станало изискуемо.

Д. Допълнения и изменения

Чл.52. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни със специални условия, договаряни между страните и отразявани в добавъци към застрахователната полица.

Чл.53. Всички последващи промени по застрахователния договор се оформят като добавъци, които са неразделна част от полицата.

Е. Неуредени въпроси

Чл.54. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите, визирани в застрахователната полица, Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са одобрени от Съвета на директорите на ОЗК АД и са в сила от 1.06.2003 г., изменени и допълнение с Решение на съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” от 22.11.2011 г.

 

 

 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор