Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ЗАСТРАХОВКА “КАСКО” - ОЗК

 Глава Първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел І. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Чл.1. С настоящите Общи условия ЗАД ”ОЗК-Застраховане” АД, наричанo по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ, срещу платена премия осигурява застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на СПС, както и допълнително извършени разходи, в резултат на настъпили застрахователни събития на СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (СПС), собственост на юридически и/или физически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАН.

 

Раздел ІІ.   ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Чл.2. (1) Обект на застраховката са всички видове сухопътни превозни средства (СПС) (без релсови превозни средства) технически изправни, със собствен двигател и техните прикачни устройства, предназначени за движение по пътищата и снабдени с български регистрационни номера. При допълнителна договореност, по изключение и при специални условия обект на тази застраховка могат да бъдат и СПС с чуждестранни регистрационни номера, СПС без регистрационни номера и СПС, които не подлежат на регистрация.

(2) По искане на кандидата за застраховане, може да се застрахова и ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНО ОБОРУДВАНЕ, след оглед и оценка от представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и при изричното му писмено изброяване в предложението за застраховане и в застрахователната полица.

 

Раздел ІІІ.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.3. По смисъла на настоящите Общи условия:

 1. 1.        ЗАСТРАХОВАТЕЛ е издателят на тази застрахователна полица, който поема риска от настъпване на застрахователно събитие и при настъпването му се задължава да заплати застрахователно обезщетение.
 2. 2.        ЗАСТРАХОВАН е физическо или юридическо лице, собственик на застрахованото СПС.
 3. 3.        ВОДАЧ е лице, което управлява застрахованото СПС и което притежава свидетелство за управление, валидно към датата на застрахователното събитие и за категорията на управляваното СПС.
 4. 4.        ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ е събитие със случаен характер, покрито по условията на застрахователната полица, довеждащо до непосредствена загуба или повреда на застрахованото СПС в периода на застрахователното покритие.
 5. 5.        ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК (ПОКРИТ РИСК): опасност (вероятност) от настъпване на застрахователно събитие, която Застрахователят поема като свой риск.
 6. 6.        ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК: Периодът, през който Застрахователят поема риска от настъпване на застрахователно събитие.
 7. 7.        ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНО ОБОРУДВАНЕ е трайно монтирано оборудване, което не е включено в СПС от завода-производител, технически съвместимо и проектирано за вграждане в автомобили и включва следните системи: аудио, телефонни, развлекателни, навигационни, осветителни, както и горивни уредби и джанти.
 8. 8.        ВЪЗРАСТ НА СПС - определя се спрямо датата на първа регистрация,а ако тя не може да се установи или СПС не е регистрирано до момента – спрямо годината на производство, като се включва месеца на регистрация и месеца на началото на покритието.
 9. 9.        НАВОДНЕНИЕ – разливане на големи количества вода вследствие на бързо топене на сняг или лед, интензивни или с голяма продължителност валежи, разливания на река при повдигане на нивото на водата, скъсване на бентове, язовирни стени и други мелиоративни съоръжения.
 10. 10.      СВЛИЧАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ – откъсване и бавно движение от геоложки характер на земни маси по склонове, както и откоси, които се откъсват и движат под действието на тежестта си и на повърхностно-течащи или подпочвени води. В определението не се включват: свличания и пропадания на земни пластове в минни предприятия, подземни галерии, рудници, в резултат на изкопни работи или други подобни в резултат на човешка дейност; слягане на земни пластове, както и свличания и пропадания в резултат на свойствата на някои почви да се свиват и набъбват при изменение на почвената влага.
 11. 11.      СРУТВАНЕ НА ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ – внезапно, бързо и еднократно падане на големи земни или скални маси от планински масиви или от брегове в резултат на дълбоко изветряне на скалите, отслабване на вътрешните им връзки и дълбоко напукване; не се включват срутване в резултат на изкопни работи или други подобни, в резултат на човешка дейност.
 12. 12.      БУРЯ – движение на въздуха при скорост на вятъра най-малко 15 метра в секунда, при което щетите могат да са от непосредственото въздействие на бурята или от носени от нея предмети.
 13. 13.      УРАГАН е вятър със скорост над 30 м/сек.
 14. 14.      ПОРОЕН ДЪЖД – падане на големи количества валежи за относително кратко време.
 15. 15.      МЪЛНИЯ – съприкосновение между силно наелектрезиран облак и земята с разрушително действие вследствие висока температура, електрическо напрежение и голяма сила на електрически ток.
 16. 16.      ГРАДУШКА – валеж от ледени късове с различна големина.
 17. 17.      ПОЖАР – поява на огън, който образува пламък или жарава, възникнал на несъобразено за целта огнище, или излязъл от него и в състояние да се разпространява чрез собствена енергия.
 18. 18.      ЕКСПЛОЗИЯ - внезапно освобождаване на енергия, предизвикано от стремежа на газове или пари към разширение, при което се разкъсват стените на съд или преносно съоръжение и настъпва внезапно изравняване на налягането.
 19. 19.      КРАЖБА – отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие, с намерение противозаконно присвояване (чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс)
 20. 20.      ГРАБЕЖ – отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение противозаконно присвояване, като е употребена за това сила или заплашване (чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс).
 21. 21.      ОБСЕБВАНЕ – противозаконно присвояване на чужда движима вещ, която дееца владее или пази. Обсебване има и когато част от вещта принадлежи на дееца (чл. 206, ал. 1 и 2, от Наказателния кодекс).

 

Глава Втора ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

 

Раздел І. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Чл.4.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото СПС, причинени от рискове, групирани в следните клаузи:

 

КЛАУЗА “ЧАСТИЧНО КАСКО”

1. По настоящата клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива следните рискове:

1.1. Пожар и природни бедствия: щети от застрахователни събития, вследствие пожар, експлозия, късо съединение - доколкото не е налице експлоатационна щета, природни бедствия като наводнение, вулканично действие, свличане или срутване на земни пластове, буря или ураган, обръщане или удар от ответи предмети, пороен дъжд, светкавица, мълния, градушка, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на ледени късове или снежни маси, случайно падане на предмети, падащи дървета, клони вследствие гореизброените природни бедствия.

1.2. Пътнотранспортно произшествие: щети от застрахователни събития, вследствие пътно-транспортно произшествие, т.е. внезапно сблъскване на СПС с СПС или с други подвижни или неподвижни обекти в т.ч. и животни по време на движение на управлявано моторно превозно средство по обществената пътна мрежа, свличане и/или потъване на СПС вследствие гореописаните събития, включително и увреждане на застрахованото СПС в паркирано състояние от друго превозно средство.

1.3. Злоумишлени действия на трети лица: причинени повреди на СПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на СПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др).

2. Специални изключения - не се покриват вреди, в резултат от или възникнали при:

а) кражба или грабеж на цяло СПС;

б) умишлен палеж и взрив.        

3. Настоящата клауза може да бъде изменяна или допълвана с допълнителни условия, след заплащане на допълнителна премия и/или издаден добавък.

 

КЛАУЗА “ПЪЛНО КАСКО”

1. По настоящата клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива следните рискове:

1.1. Рисковете по клауза „Частично каско”

1.2Кражба на цяло моторно превозно средство: кражба чрез взлом на цялото моторно превозно средство или комплект двигател на същото.

1.3. Грабеж на цялото моторно превозно средство: насилствено отнемане на застрахованото СПС чрез употреба на сила или заплашване по смисъла на чл.198 от Наказателния кодекс.

1.4. Умишлен палеж или взрив.

2. Настоящата клауза може да бъде изменяна или допълвана с допълнителни условия, след заплащане на допълнителна премия и/или издаден добавък.

 

 Раздел ІІ. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл.5. (1) Застрахователят не покрива щети, причинени в резултат на:

 1. 1.        военни действия или учения, граждански вълнения, стачки и бунтове;
 2. 2.        ядрени продукти и експлозиви, включително и последиците от тях;
 3. 3.        земетресения и/или последиците от тях;
 4. 4.        свличане, срутване и/или пропадане на земни и скални маси, дължащи се на изкопни работи, на прокопани подземни галерии, рудници или други подобни в резултат на човешка дейност;
 5. 5.        използване на СПС за обучение, участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни, освен ако е уговорено друго и е заплатена допълнителна премия;
 6. 6.        експлоатация на СПС не по предназначение; движение на СПС: извън обичайни пътища; по наводнени пътища или територии; по затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци. Изключението не се прилага за ППС, които са предназначени за движение извън обичайни пътища и за които е уговорено друго при Специални условия;
 7. 7.        нарушение от страна на водача на СПС на забраните на ЗДвП и/или неспазване предписанията на компетентните органи (движение по забранени и сигнализирани участъци, пътища, проходи, движение без вериги или с ремаркета, когато това се забранява);
 8. 8.        превозването на СПС по суша, въздух и вода, с изключение на обичайното транспортиране с ферибот или железница, когато пътуването не може да бъде извършено по друг начин;
 9. 9.        превоз на лесно запалими и взривоопасни вещества, освен ако е уговорено друго;
 10. 10.      товаро-разтоварни действия, пренатоварване или неправилно подреждане, укрепване, некачествена опаковка на превозван товар, или свръхнатоварване;
 11. 11.      инсценирано застрахователно събитие със застрахованото СПС или опит за заблуда или премълчаване от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, или негов представител на действителните обстоятелства, при които е възникнало събитието;
 12. 12.      груба небрежност;
 13. 13.      грубо нарушаване на установените технически и технологични правила за експлоатация и ремонт на ППС;
 14. 14.      умишлени действия на ЗАСТРАХОВАНИЯ, членове на неговото семейство, негови служители, водача на СПС, превозваните в него лица, както и лицата на работа при ЗАСТРАХОВАНИЯ или на които той е предоставил СПС под наем, за послужване, на лизинг и други.

(2) Застрахователят не покрива щети, в следните случаи:

 1. 1.        управление от водач на застрахованото СПС, който не притежава свидетелство или необходимата категория за правоуправление на СПС или това свидетелство не е валидно към датата на събитието;
 2. 2.        управление от водач на застрахованото СПС, употребил алкохол или друго упойващо вещество или когато същият е отказал алкохолна проба при ПТП, или виновно се е отклонил от проба за алкохол;
 3. 3.        при управление на СПС, спряно от движение по установения ред;
 4. 4.        предадено на компетентните власти или конфискувано моторно превозно средство;
 5. 5.        отдаване на СПС под наем или лизинг, освен в случаите когато е договорено друго и е платена допълнителна премия;
 6. 6.        СПС обект на заем, залог или друг вид обезпечение в полза на трето лице, когато това обстоятелство не е писменно съгласувано със Застрахователя;
 7. 7.        когато СПС е отдадено под наем, на лизинг, аренда, заем за послужване на лице, което е представило неистински или подправен документ за самоличност;
 8. 8.        при доказване, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ или трето лице, с или без знанието на ЗАСТРАХОВАНИЯ, са сключили застраховка на СПС, което е обект на престъпление;
 9. 9.        кражба или грабеж на отделни части, детайли, възли, агрегати, принадлежности и оборудване извън салона на СПС ( в т.ч. инструменти, аптечки, пожарогасители, крикове, авариен триъгълник, гуми, резервни гуми, джанти, емблеми и оборудване на СПС, газови уредби); увреждане или унищожаване на гумите и/или джантите, освен ако не е получено в резултат на друго застрахователно събитие, както и увреждане или унищожаване на гуми и/или джанти от злоумишлени действия на трети лица. Не се покриват надраскване, изтриване и др. подобни повреди на гуми и/или джанти от бордюри, тротоари и други части на пътя, които не препятстват използването им по предназначение;
 10. 10.      щети на стоки или предмети, превозвани със застрахованото СПС;
 11. 11.      загуба на търговска стойност, принудителен престой, пропуснати ползи или неустойки;
 12. 12.      кражба на подвижно монтирани принадлежности, като: всякакъв вид аудио и видеотехника, мобилни телефони и аксесоарите към тях и други подобни;
 13. 13.       кражба на неподвижно допълнително монтирано оборудване, освен ако е уговорено писмено друго и е заплатена допълнителна застрахователна премия;
 14. 14.      кражба на застрахована аудиосистема със свалящ се панел, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ не представи панела пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;
 15. 15.      щети на електрическата инсталация, които са резултат от остаряла или повредена изолация, предпазители с нестандартно висока проводимост и др., които следва да са отстранени от ЗАСТРАХОВАНИЯ;
 16. 16.       корозия, износване, изхабяване, изтриване, умора на материала, обезцветяване, напукване, и др. подобни повреди в резултата на експлоатационни или на естествени причини;
 17. 17.      щети на СПС с фалшифицирани или неавтентични идентификационни данни на рамата и/или двигателя на СПС;
 18. 18.      когато при оглед на уврежданията по СПС, номерът на рамата не може да бъде установен, при несъответствие между номера на рамата с този, вписан в застрахователната полица и свидетелството за регистрация на СПС или при установяване следи от интервенция върху номера на рамата;
 19. 19.      повреди на двигателя вследствие засмукване на вода и/или кал (хидравличен удар); замръзване на течност в охладителната система на СПС и щетите, причинени пряко или косвено от него;
 20. 20.      повреди в части и/или оборудване на застрахованото СПС вследствие експлоатационни причини (износване или разкъсване на гуми, изгаряне на предпазители, крушки и други подобни) или неспазване изискванията за поддръжката и нормална експлоатация на СПС (управление с недостатъчно количество на масло или течности предписани от производителя, смяна на масло, антифриз, филтри, гуми и други подобни);
 21. 21.      повреди по пиропатрони, системи за въздушни възглавници и бордкомпютри, освен при явно механично разрушаване вследствие на ПТП или злоумишлени действия на трети лица;
 22. 22.      ако пътно - транспортното произшествие е настъпило вследствие технически дефект или износеност на възли или детайли на застрахованото СПС, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се запазва, като от щетите се приспада стойността на детайлите или възлите, причинили произшествието. Тази точка не се прилага, ако СПС е в гаранционен срок;
 23. 23.      в случай, че застрахованият автомобил не е имал валиден талон за извършен годишен технически преглед към момента на ПТП;
 24. 24.      обсебване на СПС, по смисъла на Наказателния кодекс на Република България;
 25. 25.      кражба или грабеж на нерегистрирано СПС;
 26. 26.      кражба, грабеж или щети на СПС, на което не е извършен оглед при застраховането, освен ако няма изрична писмена договореност със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за друго;
 27. 27.      кражба или грабеж на СПС, при оставено незаключено, незатворено СПС; оставен ключ; свалена, неизправна, невключена или демонтирана охранителна система, в случаите, когато се изисква такава или когато някой от ключовете за СПС и/или свидетелството за регистрация на СПС - част I и/или част II, документите за собственост на СПС са отнети и/или изгубени, преди настъпване на застрахователното събитие, но Застрахованият и/или Ползващото лице не са уведомили писмено Застрахователя, по реда на Глава Четвърта, Раздел IV, чл. 17, ал.3;
 28. 28.      при непредставени за оглед на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ детайли, части или цялото пострадало СПС, освен в случаите на кражба или грабеж на цялото СПС;
 29. 29.      всяко налично увреждане по детайлите на СПС, констатирано, описано и/или заснето при извършването на оглед на автомобила при сключване на застраховката; както и увреждане на детайли от настъпило застрахователно събитие, когато същите са имали увреждания от предходно застрахователно събитие и не са били отстранени;
 30. 30.      разходи за възстановяване на загубени или повредени заключващи устройства (ключове или безключови такива).

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение при бракуване на СПС в следствие на застрахователно събитие без разрешение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 

Глава Трета. Обхват и валидност. Застрахователна сума

 

Раздел І. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Чл.6.  (1) Застрахователните договори, сключени по настоящите Общи условия, имат териториално действие, както следва:

1. рисковете кражба или грабеж на цялото СПС; пожар и/или експлозия, вследствие на техническа неизправност, както и умишлен палеж и взрив се покриват на територията на държавите членки на Европейското икономическо пространство (включва страните от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), Конфедерация Швейцария, Република Андора и Република Турция

2. рисковете, извън посочените по т.1, се покриват за територията на всички държави членки на Международното споразумение “Зелена карта”

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да разшири териториалното покритие на рисковете по застраховката след изрично и писмено договоряне и заплащане на допълнителна премия от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

 

Раздел ІІ.   ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Чл.7. (1) Застрахователната сума се договаря между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и ЗАСТРАХОВАНИЯ и не може да надвишава действителната стойност на СПС към датата на сключване на застрахователния договор.

(2) ДЕЙСТВИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА СПС е стойността, срещу която вместо застрахованото СПС може да се купи друго от същия вид и качество. Тя се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съобразно възрастта на СПС техническо състояние, външен вид и изминат пробег, както следва:

1.за придобито в ново състояние СПС в годината на сключването на застрахователния договор – се приема неговата цена по фактура, издадена от фирмата официален вносител на СПС в Република България, или от фирма-производител, или търговец от чужбина.

2. за всички останали случаи – се определя по експертна оценка, съгласно методика приета от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и действаща към момента на сключване на договора, на базата на актуални ценови листи на официалните вносители за Република България, чуждестранни и български каталози, пазарни аналози, съобразени с общото техническо състояние и изминат пробег на СПС.

(3) Застрахователната сума се определя в лева, а по изрично искане на застрахования в евро, съгласно фиксинга на БНБ в деня на склюване на полицата.

(4) В застрахователната сума на СПС може да бъде включена и стойността на трайно-монтираното допълнително обурудване, определена съгласно методика на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Общата стойност на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване може да е до 20% от застрахователната сума, но не повече от 5000 (пет хиляди) лв.

(5) Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до размера на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на СПС към датата на настъпване на застрахователно събитие.

 

Глава Четвърта. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

 

Раздел І.   СКЛЮЧВАНЕ И ФОРМА НА ДОГОВОРА. СРОК.

Чл.8. (1) Застраховката се сключва на основание писмено Предложение-Въпросник, попълнено с точна, пълна и вярна информация от кандидата за ЗАСТРАХОВАНЕ за поисканите от Застрахователя данни и поставените въпроси.

(2) При сключването на договора ЗАСТРАХОВАНИЯТ представя оригинално свидетелство за регистрация на СПС - част I, а за новозакупени СПС - фактура и/или митническа декларация или друг документ, удостоверяващ данните, посочени в Предложението-въпросник; пълномощно от собственика, когато застраховката се сключва от лице, на което собственикът е предоставил за ползване СПС.

(3) При сключване на застраховката:

1.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да поиска СПС да бъде снабдено с имобилайзер/допълнителен имобилайзер и/или система за активно проследяване (GPS), като това условие задължително се описва в застрахователната полица.

2.  СПС трябва да е технически изправно;

3.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ или оправомощени от него лица задължително извършват оглед и заснемане на СПС. Автомобилът се представя за оглед в измито състояние.

(4) До монтирането на необходимите допълнителни устройствао по ал. 3, т. 1 не се покриват събития по рисковете „Кражба“ и „Грабеж“. Монтажът се извършва при посочени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ специализирани фирми и сервизи.

(5) При извършването на огледа:

1. се описват всички установени налични повреди и липси на части, като за тези повреди и липси ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение след сключването на договора. Отстраняването на щетите и възстановяването на липсващите части се доказва с нов оглед и заснемане на СПС. При съществени липси и/или повреди, застраховката не се сключва.

2. се издава талон за оглед, в който са описани констатираните повреди към момента на сключване на застраховката.

Чл.9. Застрахователният договор се сключва в писмена форма и се документира със застрахователна полица, издадена от застрахователя или друг писмен акт. Неразделна част от застрахователния договор са Предложението за застраховане, Полицата, Общите условия по застраховката, Клаузите, Добавъците, Специалните условия, сметки и всички останали писмени договорености, които представляват едно цяло.

Чл.10. (1) Застраховката се сключва за срок от една година.

(2) Застрахователният договор се счита сключен от момента на плащане на цялата застрахователна премия или на първата разсрочена вноска съгласно условията на договора.

(3) Застрахователният договор влиза в сила в часа и на датата, посочени в застрахователната полица като начало на застраховката и приключва в 24.00 часа на деня, посочен за край.

(4) Независимо от уговореното в ал. 3, договорът не влиза в сила преди извършване на огледа и заснемането по чл.8, ал.3, т.3 и преди датата, на която е платена застрахователната премия или е внесена първата вноска от нея, при договорено разсрочено плащане. Когато плащането се извършва по банков път ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема, че то е извършено в момента на заверяване на банковата му сметка.

(5) Застраховката се подновява чрез издаване на нова застрахователна полица, на основание ново предложение за застраховане.

(6) При подновяване на застрахователния договор без прекъсване, с редовно платена премия по изтеклата полица и без наличие на щети, оглед на СПС не е задължителен. Оглед не е задължителен и в случай, че след заведена претенция, Застрахованият се е явил в офис на застрахователя, за оглед удостоверяващ, че щетите са отстранени, както и в случаите когато щетите са отстранени в доверен сервиз.. Във всички останали случаи и хипотези се извършва оглед, съгласно чл. 8, ал. 3, т.3.

 

Раздел.ІІ.  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ. ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ

Чл.11. (1) Застрахователната премия е сумата, която ЗАСТРАХОВАНИЯТ плаща на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в замяна на което, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива рисковете, поети при условията на този договор.

(2) Определянето на застрахователната премия се извършва по действащата Тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, към датата на сключване на договора. Ако срокът на договора е по-кратък от една година, премията се определя по действащата краткосрочна тарифа.

(3) . При сключване на застраховката, в зависимост от избраното покритие, Застрахованият избира една от следните възможности за плащане на застрахователната премия:

1. Основна застрахователна премия, определена по действащата тарифа на Застрахователя към дата на сключване на застраховката.

2. Намалена застрахователна премия с приложен „Авансов бонус за липса на щети”, определен като процент от основната застрахователна премия. Тази опция е допустима само, ако е избрана клауза „Пълно Каско“.

2.1. Когато е избрана намалена застрахователна премия с приложен „Авансов бонус за липса на щети”, при предявяване на претенция за настъпило в срока на застраховката застрахователно събитие, намалената застрахователна премия се коригира до размера на основната премия. Разликата между намалената и основната премия става дължима и се заплаща от Застрахования при предявяване на претенция.

2.2. При изтичане срока на застрахователния договор, в случай че не са предявени претенции по застрахователни събития, не са изплатени и не предстои изплащане на обезщетения, платената от Застрахования намалена застрахователна премия не се променя.

3. Еднократно плащане на премията, при сключване на договора или разсрочено плащане, на не повече от 4 вноски.

(4)  При договорено разсрочено плащане, при сключване на договора се определят и датите на падежите на всяка от вноските.

(5) Ако срокът за плащане на поредната вноска в пълния й размер не бъде спазен и закъснението продължи повече от 15 (петнадесет) дни след падежа, покритието по застраховката се счита за прекратено в 24.00 часа на 15-я ден от датата на падежа. При настъпило застрахователно събитие след изтичане на петнадесетдневния срок ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение, за което Застрахованият декларира, че е предупреден с подписването на застрахователната полица.

(6) В случай, че покритието по договора е прекратено по реда на ал. 5, но между страните бъде постигната договореност след плащане на премията то да бъде възстановено, задължително се извършва оглед и заснемане за подновяване на покритието след датата на плащане.

(7) При договорено разсрочено плащане на премията, при настъпване на застрахователно събитие, неплатените разсрочени вноски стават изискуеми и Застрахованият е длъжен да ги заплати изцяло преди Застрахователят да изплати предявените към него искове. В случай, когато сумата на непогасените разсрочени вноски е по-малка от сумата на изчисленото обещетение, и обезщетяването е „по експертна оценка“, то те могат да бъдат прихванати и да се изплати разликата на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

(8) Съгласно Законът за данък върху застрахователните премии, застрахователната премия се облага с данък, който не е част от нея и се заплаща отделно от ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл.12. Отстъпки и надбавки, при договарянето на застраховката - при сключване на застраховка, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да предоставя на ЗАСТРАХОВАНИЯ отстъпки и/или надбавки, определени като процент от застрахователната премия, в размер, съгласно действащата Тарифа..

Чл.13. (1) Отстъпки и надбавки, при подновяване за следващ период  - в зависимост от броя на щетите (платени и висящи), регистрирани за предходните 12 месеца до момента на сключване (подновяване) на полицата, застрахователната премия се коригира, съгласно действащата БОНУС-МАЛУС система, предвидена в Тарифата на Застрахователя.

(2) При отчитането на щетите, не се включват щети, при които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право на регрес срещу известен извършител. В случай че след подновяване на застрахователния договор се предяви претенция по предходната полица, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да изиска увеличение на застрахователната премия по подновената полица, което ако не бъде платено в срок, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали застрахователното обезщетение, съобразно съотношението между размера на платената и дължимата премия.

(3) При промяна на собственика на СПС, завишенията и отстъпките по настоящия член не се прилагат за новия собственик

 

Раздел ІІІ.   ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Чл. 14. (1) Промени в застрахователния договор се извършват в писмена форма, чрез издаване на Добавък.

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да съобщи писмено в 7-дневен срок от от датата на възникването на обстоятелството или промяната в данните за:

1. всяка промяна в данните и информацията, попълнени в Предложението - въпросник, при сключването на застраховката и в застрахователната полица;

2. всяка промяна в собствеността на СПС, вследствие на неговото прехвърляне на друго лице чрез продажба, дарение, замяна или по друг начин, както и залагането на СПС за обезпечаване на свое или чуждо задължение в полза на банка или какъвто и да било друг кредитор;

3. всяко съществено изменение в ползването на СПС, като отдаване под наем, аренда или лизинг, даване в заем за послужване, упълномощаване (в писмена форма или в писмена форма с нотариално заверен подпис) на друго лице с правото да ползва, управлява, съхранява или се разпорежда с СПС, учредяване на вещно право на ползване, възмездно или безвъзмездно предоставяне за временно ползване, предаване за отговорно пазене или влог, предприемане на съдебно-изпълнителни действия по отношение на застрахованото СПС и други;

4. всяка промяна в посоченото в застрахователната полица предназначение на СПС;

5. всяко посегателство от друго лице върху СПС, независимо от това, че не е довело до реализация на покрит по застраховката риск, както и за всяко посегателство или изгубване, повреждане, унищожаване или подмяна на ключове за заключване на СПС, контактни ключове, дистанционни устройства за централно заключване, имобилайзер, документи за собственост на СПС, свидетелство за регистрация на СПС - част І и/или част ІІ или регистрационни номера;

(3) Застрахованият или новият собственик/ползвател на СПС е длъжен да се яви при Застрахователя за отразяване на промените в Добавък към застрахователната полица. След издаването на добавък, СПС се предоставя за извършване на контролен оглед от оторизиран представител на Застрахователя, освен ако с добавъка не е указано друго. Подписване на Добавък от страните, вслучаите в които е приложимо,  се приема за достатъчно писмено уведомление по смисъла на предходната алинея.

 (4) В случай на неизпълнение на задълженията по настоящия член, при настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да промени условията по договора, да намали размера на застрахователното обезщетение или изцяло да откаже изплащането му.

Чл.15. (1) При прехвърляне на собствеността върху застрахованото СПС, застрахователният договор се прекратява, считано от датата на нотариалната заверка на договора, с който е осъществено прехвърлянето на собствеността, освен ако новият собственик не уведоми застрахователя за встъпване в правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ по полицата, по реда на чл.14.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да се съгласи да продължи действието на застраховката с новия собственик на СПС до изтичане на договорения в полицата срок, без да променя останалите условия по договора; да се съгласи да продължи действието на застраховката за същия срок, като поиска заплащане на допълнителна премия; или да откаже продължаването на застрахователния договор.

(3) В периода от прехвърлянето на собствеността върху застрахованото СПС до издаването на добавъка по реда на чл.14, ал.3, не се покриват рисковете кражба  и грабеж на цяло СПС, пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност, умишлен палеж или взрив.

Чл.16. (1) Застрахователният договор, се прекратява в случай на:

1. съзнателно неточно обявяване или премълчаване (укриване) от ЗАСТРАХОВАНИЯ на съществени за риска обстоятелства или факти, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено е задал въпрос или при чиято известност не би сключил този застрахователен договор. В този случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не изплаща застрахователно обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието;

2. умишлено причиняване на застрахователното събитие от ЗАСТРАХОВАНИЯ или трето ползващо се лице или предявяване от ЗАСТРАХОВАНИЯ или упълномощено от него лице на претенции и/или документи с невярно съдържание или неистински документи, с цел изплащане на застрахователно обезщетение. В тези случаи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение и сезира компетентните органи.

(2) В случаите по ал. 1 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не връща застрахователна премия и има право да поиска заплащането й до прекратяването на договора.

(3) Застраховката може да бъде прекратена едностранно от всяка от страните със 7 - дневно писмено предизвестие, считано от деня на получаването му.

(4) ЗАСТРАХОВАНИЯТ може да прекрати застрахователния договор до 7 дни след неговото сключване, при условие че не е имал и няма да има претенции за изплащане на обезщетение.

(5) При предсрочно прекратен застрахователен договор:

1. от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - същият връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания остатък от застрахователния срок, при условие че не са платени или не предстои изплащане на застрахователни обезщетения;

2. от ЗАСТРАХОВАНИЯ - същият има право да получи част от платената застрахователна премия, равна на разликата между цялата премия и дължимата премия за периода до прекратяването, изчислена по краткосрочната тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, при условие, че не са платени или не предстои да се изплащат застрахователни обезщетения;

3. При връщане на част от застрахователната премия от нея се удържат административни разходи.

 

Раздел ІV.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ЗА ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да пази и поддържа застрахованото СПС с грижата на добър стопанин.

 (2) При изгубване или открадване на заключващо устройство (вкл. и само на дистанционното му управление) и/или свидетелство за регистрация, и/или регистрационни табели ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен в срок от 24 (двадесет и четири) часа да уведоми писмено компетентните държавни органи и в срок от 1 работен ден – Застрахователя. До подмяна на изгубеното/откраднатото заключващо устройство (вкл. и само на дистанционното му управление)  покритието по рисковете „Кражба“ и „Грабеж“ не е в сила.

(3) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да не оставя сваляеми части (панел на касетофон и др. подобни) от застрахованата аудио или видео техника в СПС. В противен случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ отказва изплащане на обезщетение при настъпване на риска “кражба” на застрахованата аудио и видео техника.

(4) Ако ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е изискал на СПС да бъде поставена система за активно проследяване, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен стриктно да спазва условията на договорите с компанията, предоставяща системата за активно проследяване.

(5) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни някое от задълженията си, съгласно настоящите Общи условия, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да намали или да откаже изплащане на обезщетение.

 

Глава Пета. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

 

Раздел I. РЕГИСТРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ

Чл.18. (1) При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:

1. да докаже настъпването на застрахователно събитие;

2. да вземе всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване, намаляване и ограничаване на щетите на застрахованото СПС;

3. да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за изясняване на обстоятелства, при които е възникнало застрахователното събитие и за осигуряване на регресните му права;

4. да предостави застрахованото СПС за оглед на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ преди отстраняването на щетите, във вида, непосредствено след застрахователното събитие като не извършва ремонтновъзстановителни работи, преди ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ да е огледал и документирал щетите;

5. да предостави СПС и да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или негов представител (за щети извън територията на Република България) за извършване на оглед и описание на щетите, както и за допълнителен или контролен оглед, ако това е изискано от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

6. да уведоми, както следва:

6.1. незабавно, компетентните държавни органи, в зависимост от характера на събитието, както и да изиска издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието, с изключение на случаите, когато такива не се издават, поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

6.2. при настъпване на застрахователно събитие по рисковете “кражба” или “грабеж” на цялото СПС, „експлозия” и „пожар”:

6.2.1. да уведоми Застрахователя на денонощен телефон, указан в застрахователната полица веднага щом това стане възможно, но не по-късно от 24 часа от узнаването за настъпилото застрахователно събитие  и да отговори изчерпателно и вярно на поставените въпросите;

6.2.2. не по-късно от 1 работен ден, считано от откриване на събитието, да подаде писмено Уведомление, съгласно образец, в офис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, като предостави пълна и достоверна информация за обстоятелствата, при които същото е настъпило и да предаде оригиналното свидетелство за регистрация на застрахованото СПС (част I и част II) и всички налични комплекти ключове на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

6.2.3. в случаите на кражба и грабеж, ако СПС е с монтирана система за активно проследяване (GPS), незабавно да уведоми фирмата, извършила монтажа и предоставяща услугата по активно проследяване, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа след узнаването за събитието;

6.3. при настъпване на застрахователнио събитие по друг риск (различен от рисковете по т.6.2.),  да подаде писмено Уведомление по образец в офис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок до 7 дни от узнаването.

6.4. при настъпване на застрахователно събитие в чужбина, да се обади незабавно на посочените в полицата телефони и да следва получените указания.

(2) За всяко застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ или упълномощен от него представител подава Уведомление за щета по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Към Уведомлението следва да представи информация и документи в оригинал, както следва:

1.  Свидетелство за регистрация на СПС;

2.  Документ за преминат Годишен технически преглед (ГТП) на застрахованото СПС;

3.  Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача, управлявал СПС при настъпването на застрахователното събитие;

4.  Оригинални документи, които доказват застрахователното събитие и лицензиран превод на същите (когато са съставени на чужд език), както следва:

4.1. При щети причинени от ПТП – протокол за ПТП, констативен протокол за ПТП или двустранен констативен протокол за ПТП, отговарящ на изискванията на действащото законодателствоц

4.2. При щети от злоумишлени действия – служебна бележка от РПУ по местопроизшествие и копие от заявлението до полицията с входящ номер.

4.3. При щети от пожар – служебна бележка от противопожарна служба;

4.4. При щети от природни бедствия или аварии – служебна бележка от противопожарната служба или хидро-метеорологичната служба и др.

4.5. При щети от кражба и грабеж:

а) удостоверение (друг равностоен документ) от РУ по местопроизшествието, от което да е видно, че за случая своевременно са уведомени органите на МВР;

б) постановление от органите на предварителното производство за спиране на образуваното наказателно производство;

в) пълномощно за разпореждане с СПС при евентуалното му намиране след изплащане на обезщетението – по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

5. Документ за собственост на СПС, Лизингов договор, ако СПС е взето на лизинг,  Договор за наем, ако СПС е взето под наем.

(3) Огледът и описанието на щетите на застрахованото СПС се извършват от упълномощен представител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в определен ден и час. При констатирана необходимост може да се извърши един или повече допълнителни огледа.

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не изплаща застрахователно обезщетение, в случай че при извършената проверка се установят различия между фактическата обстановка и декларираните обстоятелства, установени посредством техническа експертиза и снимков материал.

(5) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да изисква и други документи, когато това е необходимо, за установяване на всички обстоятелства по настъпването на застрахователното събитие и/или имащи значение за определяне на размера и основателността на претенцията по щетата.

 

Раздел ІІ.   ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Чл.19. При частични щети ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ определя размера на застрахователното обезщетение, въз основа на опис на увредените детайли, изготвен при огледа, и го предоставя по един от следните начини:

(1) по експертна оценка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, съгласно действащата Методика за определяне на застрахователни обезщетения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

(2) СПС се ремонтира в посочен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ сервиз представител на марката за страната или друг сервиз, с който ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има сключен договор (Доверен сервиз), а стойността на ремонта се заплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на сервиза, в който е отремонтирано СПС, като:

1. право за ремонт в сервиз представител на марката за страната имат СПС, които към датата на начало на застраховката са на възраст до 4 години (48 м., включително).  От това право могат да се възползват и СПС до 6г. (от 49 до 72 месеца, включително) срещу заплащане на допълнителна премия;

2. право на ремонт в доверен сервиз имат СПС на възраст до 13 години (156 м. включително), при условие че договорената застрахователна премия е равна и/или по-голяма от изискуемата премия за право на доверен сервиз, която е определена в действащата Тарифа към датата на сключване на застраховката. От това право могат да се възползват и СПС до 15г., при определeни в Тарифата условия и срещу заплащане на допълнителна премия.

(3) по представени оригинални разходни документи - за СПС, попадащи в обхвата на ал.2, т.1 и т.2., само след писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, по изрично негово указание и след представяне на предварителна калкулация за стойността на ремонта.  В този случай, СПС се ремонтира в избран от ЗАСТРАХОВАНИЯ сервиз и разходите за ремонт се заплащат от него, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетение до предварително съгласувания размер, след представяне на разходнооправдателни документи (фактури).

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да задължава ЗАСТРАХОВАНИЯ да извърши ремонта в определен автосервиз или да закупи авточасти и материали от определен магазин, търговски посредник, вносител и/или производител.

(5) Предоставянето на всяко обезщетение за настъпила частична щета води до намаляване на договорената застрахователна сума (освен в случаите, в които Застрахователят има право на регрес срещу известен извършител). След изчерпването й застрахователната полица се прекратява.

(6) В случай на втора и следващи щети през време на действие на застрахователната полица, обезщетението се редуцира с коефициент, равен на съотношението между намалената с изплатеното застрахователно обезщетение и записаната в полицата застрахователна сума. В тези случаи, ако обезщетяването е по реда на ал.2 или ал.3 – редукционния коефициент се прилага към размера на одобрените разходи и разликата до пълния им размер е за сметка на Застрахования.

(7) При изплатено застрахователно обезщетение,ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да дозастрахова СПС до първоначално определената застрахователна сума, след възстановяване на щетите и като заплати допълнителна застрахователна премия. Дозастраховането се извършва в срок от 15 (петнадесет) дни след изплащане на обезщетение или получаване на автомобила след ремонт в доверен сервиз. Дозастраховане не се допуска, ако до изтичане срока на застраховката остават по-малко от 1 (един) месец, както и при следваща заведена щета, когато след предишната/предишните не е извършено дозастраховане

(8) В случай, че ЗАСТРАХОВАНИЯТ е извършил дозастраховане, ал.5 и ал.6 не се прилагат.

(9) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива и следните допълнително възникнали разходи:

1. При настъпване на застрахователно събитие покрито по полицата на територията на Република България, в резултат на което застрахованото СПС не може да се движи на собствен ход, в застрахователното обезщетение се включват и транспортните разноски за репатриране от мястото на събитието до най – близкото населено място или охраняем паркинг или най-близкото място, където може да се извърши провизорен ремонт, позволяващ безопасното придвижване на СПС на собствен ход. Услугата по репатриране се предоставя от Асистанс компания, с която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има сключен договор. Ако репатрирането е извършено от друг превозвач, размерът на възстановимите транспортни разходи се определя след предоставяне на документ от съответния превозвач и не може да надхвърля цените на услугите, предоставяни от Асистанс компанията, с която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има сключен договор.

2.  Целесъобразните разходи на ЗАСТРАХОВАНИЯ за спасяване, намаляване и/или ограничаване на размера на щетите по СПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това, дали е постигнат очаквания резултат или не.

3.  Разходи за отговорно пазене на СПС в рамките на 1 (един) месец, след съгласуване със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

4. Разходите за почистване на купето, до 20 лв.

5. Целесъобразността и размера на покритите разходи по т.т. от 1 до 4 се съгласуват задължително между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и ЗАСТРАХОВАНИЯ и се доказват с документи от ЗАСТРАХОВАНИЯ.

(10) За щети настъпили по акумулаторни батерии, филтри, ремъци, брезенти и гюруци, изходящи тръбопроводи, шумозаглушители, катализатори застрахователното обезщетение се редуцира с процент овехтяване според степента на износване и моментното им състояние към датата на застрахователното събитие, определено от представителя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при извършването на огледа.

(11) За щети настъпили по гуми застрахователното обезщетение се редуцира с процент овехтяване според степента на износване и моментното им състояние към датата на застрахователното събитие, определено съгласно Методика за определяне на застрахователни обезщетения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при извършването на огледа.

(12) Прилаганата от Застрахователя Методика за определяне на застрахователни обезщетения на СПС е на разположение на ЗАСТРАХОВАНИЯТ в офисите на Застахователя и Застрахованият може да се запознае с нея при сключването на застрахователния договор.

Чл. 20. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща до две щети, за които ЗАСТРАХОВАНИЯТ не може да представи някои от документите, съгласно чл.18, ал.2, т.4, включително при щети настъпили от ПТП или в паркирано състояние, когато съгласно действащата нормативна уредба, компетентните органи не посещават мястото на събитието).

Чл.21.  Специални условия, при изплащане на пълна загуба:

(1) Тотална щета е налице, когато ремонтно-възстановителните разходи са 70% и повече от застрахователната сума на пострадалото СПС. Увреденото СПС остава собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ, като при установяване на запазени части размерът на застрахователното обезщетение се определя, като от застрахователната стойност се приспадне размерът на запазените части, възли и агрегати. В този случай, обезщетението се изплаща, след представянето на документ, че СПС е бракувано.

(2) Обезщетение при тотална загуба на СПС под митнически контрол се изплаща само след представяне на доказателства, че митническият контрол е отменен или след удържане на дължимите митни сборове, с цел евентуалното им плащане от страна на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД.

(3) При тотална щета на СПС в резултат на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да замени погиналото СПС с друго.

(4) При намиране на СПС, за което вече е изплатено обезщетение, по рисковете „кражба” или „грабеж” на цяло СПС, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен незабавно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и да върне полученото застрахователно обезщетение.

(5) Ако през периода на ликвидация на щета вследствие на рисковете „кражба” или „грабеж” на цялото СПС, бъдат открити отделни части, детайли, купе, рама, двигател и др., ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ им извършва оценка и стойността им се приспада от полагащото се обезщетение, като същите остават собственост на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

(6) В случай, че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ избере да замени погиналото СПС, той може да извърши замяна само с СПС от същата марка, модел и в техническо състояние, не по-лошо от това на застрахованото СПС към момента на застрахователното събитие. Със съгласие на ЗАСТРАХОВАНИЯ, такава замяна може да бъде направена и с друго СПС.

(7) Разходите, направени при прехвърлянето на собствеността на автомобила, остават за сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл. 22. Специални условия, при щета, настъпила извън територията на Република България, на територията на Европейския съюз и страните членки на системата „Зелена карта”:

(1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ предприема едно от следните действия, съгласно получените указания от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

1.  При малки щети, когато това не създава пречки относно безопасността на движение, автомобилът се придвижва на собствен ход до Р. България, където се предприемат съответните процедури за отстраняване на повредите, съгласно настоящите Общи условия;

2.  Когато причинените повредите изискват малък, но необходим ремонт, за да се придвижи автомобилът безопасно до Р. България, ремонтът се извършва, след получени изрични инструкции от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. В тези случаи, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ признава разходи за ремонт в размер до 250 евро;

3.  При големи щети, когато автомобилът не е в движение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да разреши ремонт в чужбина. .

4.  При ремонт на СПС, извършен извън територията на Р България, обезщетението се определя, по експертна оценка, съобразно Методиката за определяне на застрахователни обезщетения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

5.  При щети в следствие, на които СПС-то не е в движение, по преценка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, може да бъде разрешено репатриране на автомобила до Р. България. В тези случаи, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ признава разходи за репатриране до 500 евро.

6.  В случай че, по преценка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, е налице тотална щета, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ признава, срещу представяне на съответните документи, разходи до 200 евро по процедурите за изоставяне на повреденото СПС, независимо от обезщетението, полагащо се при тотална загуба.

(2) При всички случаи на настъпило събитие извън територията на страната, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да следва процедурата по регистриране и обработване на щетата в Р. България, съгласно изискванията на настоящите Общи условия.

Чл.23. (1)  Размерът на обезщетението не може да надвишава размера на застрахователната сума на СПС, както за всяка една щета поотделно, така и в агрегат за целия срок на полицата.

(2) При настъпване на застрахователно събитие и наличие на разлика между действителната стойност и определената в полицата застрахователна сума, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да извърши преоценка на застрахователната сума, към датата на настъпване на събитието, като:

1. ако застрахователната сума е по-ниска от действителната стойност на СПС, обезщетението се определя съгласно принципа на подзастраховането;

2. ако застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на СПС, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ не е в сила за горницата над действителната стойност и той не дължи обезщетения за нея, като запазва правата си върху премията, освен ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е бил добросъвестен.

(3) Застрахователното обезщетение се изплаща в лева.

(4) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ прилага следните валутни курсове:

1. при изплащане на обезщетения по цени на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - централен курс на БНБ, към деня на застрахователното събитие;

2.  при изплащане на щети по фактури за извършените от ЗАСТРАХОВАНИЯ разходи - централен курс на БНБ, към дата на издаване на фактурата.

(5) В срок от 15 работни дни от представянето на всички изискани доказателства по претенцията /щетата/ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ:

1. определя и изплаща размера на обезщетението или застрахователната сума или

2. мотивирано отказва плащане.

(6) Ако, към момента на застрахователното събитие, застрахованото СПС има валидна застраховка и в друга застрахователна компания срещу един и същи застрахователен риск, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ дължи такава част от размера на щетата, каквато част представлява застрахователната сума по неговата полица от общия сбор на застрахователните суми по всички валидни застраховки.

 

Глава Шеста. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Раздел І.   РЕГРЕС

Чл.24(1) Ако щетата е причинена от трети лица, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ встъпва в правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ срещу тях или срещу застрахователя им по застраховка „Гражданска отговорност” до размера на платеното обезщетение и направените разноски .

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при упражняване на правата му срещу третите лица и да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ всички документи, доказателства и сведения, доказващи застрахователното събитие и необходими за осъществяване правото на регресен иск срещу лицата, отговорни за причинените щети. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни задълженията си по ал. 1, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ отказва да изплати обезще тение, а ако такова е било платено, има право на неговото възстановяване.

(3) Отказът на ЗАСТРАХОВАНИЯ от правата му срещу трети лица няма сила спрямо ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

 

Раздел ІІ.   ДАВНОСТ И ПОДСЪДНОСТ

Чл.25 (1) Всички права, произтичащи от сключените застрахователни договори, се погасяват по давност с изтичането на срока, определен от действащото българско законодателство.

(2) За грешно изчислени от застрахования или неправилно внесени от него вноски от застрахователната премия, както и за несвоевременно получени суми и обезщетения застрахователят не дължи лихви.

(3) Споровете между страните се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на споразумение – от компетентния български съд.

(4) Застрахованият и Застрахователя, на основание чл. 117, ал. 2 ГПК, се споразумяват, че при предявяване на съдебна претенция по полицата, местно копмпетентен да разгледа спора е съдът, в чиито район е седалището на Застрахователя. 

 

 

Раздел ІІІ.   ДРУГИ

Чл.26. (1) Лица, които ползват или държат СПС по силата на договор за наем, лизинг, заем за послужване, отговорно пазене и други, могат да сключват договори за застраховка “Каско” по смисъла на тези Общи условия само в качеството на ЗАСТРАХОВАЩ. В тези случаи ЗАСТРАХОВАН по договора за застраховка е собственикът на СПС.

(2) Правото за получаване на обезщетение не може да бъде прехвърлено другиму преди окончателното установяване на неговата основателност и размер.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да извършва действия, да води преговори и сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие, както и с оглед осъществяване отговорността на трети лица, срещу които встъпва в права по този договор.

Чл.27. (1) Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е адресът му на управление или адресът на поделението му, издало полицата.

(2) За да са валидни всички декларации и уведомления от страна на Застрахования, трябва да са в писмен вид, освен ако на друго място, застрахователните условия не предвиждат друга уредба или Застрахователят не се откаже от спазването на писмената форма. Писмените декларации могат да бъдат направени във всяка четлива форма, включително по телефакс, по електронен път и т.н. Ако постъпила декларация няма собственоръчен подпис или сигурен електронен подпис, Застрахователят може да поиска допълнително подаване на декларацията със собственоръчен (оригинален) подпис. Срокът за декларации е спазен, ако на искането за допълнително подаване на декларация се отговори в поисканата форма и в уместен срок.

(3) При промяна в името на Застрахования или на посочения в застрахователната полица адрес, застрахованият е длъжен в срок до една седмица да уведоми Застрахователя за настъпилата промяна.

(4) В случай че застрахователният договор е сключен с юридическо лице, като страна по договора, разпоредбите на ал.2 влизат в сила при промяна в седалището или наименованието на това юридическо лице.

(5) Всяко уведомление или друга писмена информация, изпратена от Застрахователя на Застрахования на посочения в полицата адрес и неполучени по причина извън контрола на Застрахователя, ще се считат за валидно получени от адресанта на петия ден от изпращането им, от който момент волеизявлението влиза в сила.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Със сключването на застраховката, Застрахованият дава съгласието си: за ползване на личните му данни във връзка със сключването, действието и прекратяването на застрахователния договор.

§2. Застрахователят уведомява Застрахованият/ Застраховащият, че е:

1. вписан като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни и предоставените от застрахованите и застраховащите лица лични данни се използват за целите на: сключването и изпълнението на договори; реализация на законните права и интереси на Застрахователя във връзка със сключените договори. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание за застрахователя да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в случай че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните му интереси. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

2. с Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998г. на НСЗ, със седалище и адрес на управление: РБългария, гр. София, ул.Света София №7, ет.5, с ЕИК 121265177.

3. редът за подаване на жалби пред него, както и  възможността за подаване на жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, са описани във Вътрешни правила за за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД, публикувани на www.ozk.bg.

4. на www.ozk.bg Застрахователят публикува периодично доклада за платежоспособността и финансовото си състояние.

§3. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или променяни, но промените имат сила само за застрахователни договори, сключени след датата на промяната и не се отразяват на заварените, освен ако промяна в нормативен акт не изисква това или страните не уговорят друго.

§4. Допуска се договаряне на условия, различни от условията на отделни разпоредби на Общите условия, чрез Специални условия, договаряни между страните и отразявани в Застрахователната полица, Добавъци или приложенията към нея. В тези случаи те променят или допълват въпросните разпоредби на Общите условия.

§5. Настоящите Общи условия са неразделна част и важат и се тълкуват заедно със застрахователната полица, клаузата по полицата, допълнителните условия, предложението за сключване и списъците на СПС.

§6. При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата.

§7. Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД на 27.01.2014г., влизат в сила на 01.02.2014г. и отменят действащите до тази дата; изменени и допълнени с Решение от 09.10.2017г., в сила от 18.10.2017г., изм. и доп. на 01.03.2018г., в сила от 6.03.2018г.

 

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор