Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” - ОЗК

I. ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ЗАЩИТА

Чл.1. С настоящите Общи условия  ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, наричана по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, застрахова срещу платена премия професионалната отговорност на юридически и физически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАН, упражняващи професия, за която имат необходимата правоспособност съгласно действащото българско законодателство.

Чл.2. Застрахователната защита по тези условия се отнася за:

1. ръководителя на юридическото лице, неговите заместници и членовете на съответните колективни органи на управление, доколкото изпълняват своите задължения и функции в застрахованото юридическо лице;

2. работниците и служителите от всички категории персонал на юридическото лице, доколкото изпълняват задълженията си по трудовото правоотношение;

3. в случай на смърт на ЗАСТРАХОВАНИЯ - законните му представители, доколкото отговорността им е породена от същите задължения.

Чл.3.(1) За всеки вид професионална отговорност се прилага съответна секция към настоящите Общи условия, която е неразделна част от тях. Във всяка от секциите е посочен вида на предоставеното покритие: на база предявен иск (claims-made policy) или на база настъпване на застрахователното събитие (occurrence-made policy).

(2) По всяка една застраховка може да бъде договорено ретроактивно действие, като срокът и дължимата за това премия се вписват в застрахователната полица.

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.4. Застраховката, сключена по тези условия, е валидна за посочения в Полицата териториален обхват.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Чл.5. В зависимост от конкретната секция, приложимите общи и специални изключения и договорените лимити по полицата, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ за:

1. сумите, които Застрахованият на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени вреди или финасови загуби на трети лица, с които ЗАСТРАХОВАНИЯТ се намира в правоотношения по осъществяване на своята професионална дейност;

2. разходите, направени със съгласието на Застрахователя, за установяване на събитието и размера на евентуалните претенции, и за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са били безуспешни;

3. разходите по защитата на Застрахования, ако същите са направени със съгласието на Застрахователя в процеса на привличането му в делото на страната на ЗАСТРАХОВАНИЯ като трето лице - помагач;

4. таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение, заведено от ищеца/ищците, ако това обезщетение е дължимо по условията на полицата.

IV. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл.6. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за вреди, причинени при или от:

1. употреба на алкохол, опиати или други силно упойващи вещества;

2. токсични или избухливи вещества - производство, преработка, складиране, транспортиране, приложение, търговия;

3. ядрена и йонизираща радиация, ядрени реакции или производство на ядрено гориво и неговите отпадъци, а също и от лазерни и ултравиолетови лъчи;

4. военни действия от всякакъв вид, вътрешни безредици, улични вълнения, стачки, преврати, въстания, терористични действия, гражданско неподчинение и др.;

5. МПС, плавателни съдове и въздухоплавателни средства от всякакъв вид и тяхното притежаване, ползване или експлоатация (вкл. товарене, разтоварване или авария);

6. злонамерени или престъпни действия, както и административни нарушения от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, негов съдружник, партньор или служител (настоящи или бивши);

7. действия на ЗАСТРАХОВАНИЯ извън обхвата на професионалната му дейност според действащото законодателство, етичните норми и правила;

8. задължения към държавни и общински органи, както и всякакъв вид санкции, глоби и други пеналии, наложени от компетентните органи (вкл. професионални сдружения);

9. умишлени или противоречащи на професионалната етика действия, предоставяне на невярна информация или груба небрежност от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, членове на семейството му или лица, работещи под негов контрол, а също и действия на ЗАСТРАХОВАНИЯ, свързани с наказателната му отговорност;

10. екологични вреди - вреди от каквото и да е естество, причинени или повлияни от замърсяването на води, въздух или почва, както и за действия по отстраняването им;

11. унищожаване, кражба, загуба или грабеж на документи (писмени, печатни или съхранявани на информационен носител), чертежи, пари, ценности, ценни книги и др.; не се покриват и разходите за тяхното възстановяване;

12. върху собствено имущество, както и телесни увреждания на застрахованите лица;

13. вреди, причинени на съпруг / съпруга, деца и родители, както и за искове, предявени от лица, имащи качеството на “свързани лица” със ЗАСТРАХОВАНИЯ (по смисъла на пар.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон) или от страна на негов съдружник, партньор или служител (настоящи или бивши);

14. обида, клевета и нарушаване на задължението за пазене на професионална тайна от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ и посочените в полицата лица;

15. нарушаване на патенти, авторски права, търговски имена, търговски марки с регистриран дизайн и др.под.;

16. задължения съгласно трудовото законодателство, както и за задължения, свързани с плащането на възнаграждения, осигуровки или застрахователни вноски, по отношение на лица, работещи от името и/или за сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

17. неправилно сключване или поддържане на застраховка “професионална отговорност” на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

18. производство, продажба или разпространение на продукти по друг начин от ЗАСТРАХОВАНИЯ;

19. отговорност, поета от ЗАСТРАХОВАНИЯ по силата на договор или уговорка, която не би възникнала на друго правно основание;

20. косвени щети от всякакъв вид, в т.ч. невъзможност за ползване, загуба на доход, недостатъчна производителност или лошо качество на произведените стоки, ниска ефективност и др.под.;

21. форсмажорни обстоятелства (земетресение, буря, наводнение и др. извън контрола на ЗАСТРАХОВАНИЯ).

Чл.7. Въз основа на специална договореност, някое от описаните по-горе изключения може да бъде покрито срещу заплащане на допълнителна премия, доколкото същите не са предмет на друг вид застраховка.

Чл.8. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение в рамките на договореното по полицата самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл.9. Във всяка от секциите или в самата полица могат да бъдат включвани специални изключения, които имат отношение единствено към съответната професионална дейност или ЗАСТРАХОВАН и при противоречие с изключенията по раздел ІV, ги отменят или променят отчасти или изцяло.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

А. Писмено предложение. Полица

Чл.10.(1) Договорът за застраховка се сключва писмено като Застрахователна полица въз основа на попълнено Заявление-въпросник, отправено до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. Заявлението-въпросник, Общите условия и другите приложения, изготвяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, са неразделна част от Застрахователната полица.

(2) Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия или на първата разсрочена вноска от нея.

Б. Задължение за посочване на данни

Чл.11. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да отговори на въпросите, поставени в Заявлението-въпросник, като посочи всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение за оценката на риска от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и условията, при които застрахователният договор може да бъде сключен.

Чл.12. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не изпълни задължението си по чл.11, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:

1. в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.11 да прекрати сключения застрахователен договор, като задържи платените премии и запази правото си да изиска и плащането на премиите за периода до прекратяване на договора;

2. в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.11 да поиска изменение на договора в случаите, когато съзнателно обявеното неточно или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ би сключил договора, но при други условия. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последствията по предходната точка;

3. в случай, че са настъпили щети, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже изплащане на обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието.

Чл.13.(1) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство по чл.11 да е било известно на пълномощника му, респ. на третото лице.

(2) Ако при сключване на договора, обстоятелството по чл.11 не е било известно на ЗАСТРАХОВАНИЯ и на лицата по ал.1, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право в двуседмичен срок от узнаването да предложи изменение в условията на договора.

(3) Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не приеме предложението по горното (ал.2) в двуседмичен срок от получаването му, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯT може да прекрати договора, за което писмено уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ. Ако договорът бъде прекратен, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ възстановява частта от премията, която съответства на неизтеклия срок на договора.

(4) При настъпване на застрахователно събитие преди изменението или прекратяването на договора, описани в ал.1 и ал.2, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не може да откаже плащането на застрахователно обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да се платят според реалния риск.

Чл.14.(1) По време на действието на договора ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да обяви пред застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора последният е поставил писмено въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.

(2.) При неизпълнение на горепосоченото задължение се прилагат съответно чл.13, ал.1 и ал.2. 

Чл.15. Ако при сключване на застрахователния договор ЗАСТРАХОВАНИЯТ си е послужил с измама, укрил е или е въвел ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в заблуждение относно обстоятелствата, посочени в чл.11, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да прекрати застрахователния договор, като платените премии не подлежат на връщане.

VI. ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

А. Начало и край на застрахователния договор

Чл.16. Договорът влиза в сила в 00.00 часа на деня, посочен в Застрахователната полица за начало, при условие, че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска от нея, ако е уговорено разсрочено плащане, и изтича в 24.00 часа на деня, означен за край.

Б. Срок на застрахователния договор

Чл.17. Срокът на действие на застрахователния договор се определя от ЗАСТРАХОВАНИЯ, но не може да надвишава една година. Срокът на действие може да бъде продължен за всеки следващ период, ненадвишаващ една година, като се издаде нова застрахователна полица и застрахователната премия или първата вноска от нея бъдат платени преди започване на следващия застрахователен период.

В. Прекратяване на застрахователния договор

Чл.18.(1) Застрахователният договор се прекратява автоматично:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. при изчерпване на договорения лимит на отговорност за всички застрахователни събития в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения;

3. при отпадане на застрахователния интерес.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да прекрати застраховката:

1. при умишлено причиняване на вредите от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

2. когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ е причинил вредите в резултат от действия, извършени след употреба и/или въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;

3. ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ е причинил вредите в резултат от действия, представляващи престъпления, съгласно българското законодателство;

4. ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ не плаща текущата премия в предвидения по полицата срок.

Чл.19. Застраховката по настоящите условия може да бъде прекратена от всяка от страните със 7-дневно писмено предизвестие, течащо от деня на получаването му. При предсрочно прекратяване на застраховката:

1. от Застрахователя - същият връща на ЗАСТРАХОВАНИЯ част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползваната част от застрахователния период.

2. от ЗАСТРАХОВАНИЯ - последният има право да получи част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползваната част от застрахователния период, намалена с размера на административните разходи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и то при условие, че не са платени и не предстои да се изплащат обезщетения.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

А. Искове

Чл.20. Настоящите условия са приложими за искове по покрити събития, както са дефинирани в съответните секции и заявени пред Застрахователя в срока, посочен в Полицата.

Б. Лимити на отговорност

Чл.21. Лимитите на отговорност за едно застрахователно събитие и общо за срока на застраховката се договарят между страните и се посочват в Заявлението-въпросник и в Застрахователната полица.

Чл.22. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ поотделно за разходите и разноските по чл.5, ал.2, 3 и 4 от настоящите Общи условия е до действителния им размер, но не повече от 10% от договорения лимит за всички събития през срока на застраховката.

Чл.23.(1) Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до действителния размер на вредата, но не повече от договорените лимити на отговорност.

(2) При настъпване на серийни щети в резултат на една и съща причина, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до лимита за едно събитие от полицата, през срока на която е постъпил първия иск от серията.

(3) Иск за серийна щета ще се счита като иск за едно събитие, а дата на щетата ще бъде датата на първия от серията писмено заведен иск срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ.

(4) Ако при разсрочено плащане ЗАСТРАХОВАНИЯТ не е внесъл дължимата вноска до датата на падежа, отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ се намалява пропорционално на платената до момента премия.

В. Самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ

Чл.24.(1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ участва в покриването на всяка имуществена вреда, като формата и конкретният размер се договарят между страните и се записват в Полицата.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не разглежда претенции за обезщетения в рамките на самоучастието на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

VIII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Чл.25.(1) Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от рисковите обстоятелства, професионалната дейност и договорените лимити на отговорност.

(2) Застрахователната премия се плаща от ЗАСТРАХОВАНИЯ еднократно или разсрочено, както това е договорено в Полицата.

(3) При застраховки със срок, по-кратък от 12 месеца, се прилага краткосрочна тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по следната таблица:

Срок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

Чл.26. Ако срокът за плащане на поредната вноска не бъде спазен, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпраща писмена покана за издължаването й в срок до 15 дни, съдържаща и предизвестие за прекратяване на полицата след изтичане на този срок. В случай, че вноската не бъде платена и след изтичането на 15-дневен срок от писменото предизвестие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да измени или да прекрати застрахователния договор.

Чл.27. Ако застрахователното събитие настъпи преди падежа на разсрочената вноска, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да я приспадне от определеното обезщетение.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

А. Задължения

Чл.28. През срока на застраховката ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:

1. да спазва всички законови и други разпоредби на българското законодателство, както и етичните норми и правила, регламентиращи професионалната му дейност и да не предприема действия в разрез с тях;

2. да обяви пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ незабавно след узнаването за промяна в рисковите обстоятелства, за които при сключване на договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос;

3. в 7-дневен срок от узнаването да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за обстоятелства, които биха могли да доведат до възникване на отговорност по тези Общи условия, а също и за заведени срещу него искове;

4. да спазва сроковете за внасяне на уговорените застрахователни вноски;

5. да вземе всички необходими мерки за предотвратяване на застрахователно събитие, а ако такова е настъпило - да предприеме мерки за ограничаване и намаляване на вредите;

6. да води и съхранява цялата необходима и изисквана според законодателството документация, отнасяща се до съответната професионална дейност, така че при настъпване на застрахователно събитие тя да не може да бъде унищожена, повредена или загубена;

7. да осигурява достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до документацията, която има отношение към застраховката по настоящите Общи условия през застрахователния период и до изтичане на давностния срок;

8. да не обещава и да не изплаща обезщетения за вреди от рискове, покрити по застраховката, без писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Б. Неизпълнение

Чл.29. При неизпълнение на някое от задълженията по чл.28 от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати застрахователния договор или да откаже изцяло или частично изплащането на обезщетение за вреди, настъпили като последица от неизпълнението на тези задължения.

Х. ПРОЦЕДУРА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

А. Уведомление

Чл.30. При възникване на събитие, което би могло да доведе до предявяване на иск по настоящите условия, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен:

1. да уведоми писмено ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в срок от 3 /три/ дни от узнаването за него, и да му предостави цялата налична информация по случая;

2. в 7-дневен срок от узнаването да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за предявените срещу него искове или за заведена следствена преписка, съдебно дело - наказателно или гражданско, и да предостави на Застрахователя пълната документация по случая;

3. да докаже по безспорен начин наличието на валидна застраховка и настъпването на застрахователно събитие;

4. да изпълни всички указания на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и да не предприема без негово съгласие действия, които променят фактическата обстановка или водят до увеличаване размера на вредите;

5. по всяко време и за своя сметка да предоставя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ всякакъв вид информация и/или документация, свързана с характера или причината за увреждането и за обстоятелствата, при които е възникнало застрахователното събитие;

6. да си осигури подходяща процесуална защита след съгласуване със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

7. да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за насрочените съдебни дела и да го привлече в съдебен процес по граждански иск като трето лице - помагач.

8. да информира ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, ако за същата отговорност има сключена друга застраховка или ако е получил пълно или частично обезщетение от трето лице.

Чл.31. ЗАСТРАХОВАНИЯТ не може да прави предложения за извънсъдебно споразумение, да поема задължения или извършва плащания, свързани с отговорността му за събития, покрити по настоящите условия, без предварителното писмено съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Б. Изплащане на обезщетение

Чл.32. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетение след предявяване на писмена претенция въз основа на:

1. извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, респ. законните му наследници;

2. влезли в сила съдебни решения срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл.33. Обезщетението се изплаща на:

1. увредените лица, респ. техните законни наследници;

2. на ЗАСТРАХОВАНИЯ - когато със съгласието на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ или въз основа на влязло в сила съдебно решение е удовлетворил претенции на увредените лица.

Чл.34. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетението в срок до 15 дни от получаването на всички необходими документи и данни, удостоверяващи отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ и размера на вредите. В същия срок ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за евентуалния си отказ да изплати обезщетение, като посочва мотивите за това.

Чл.35ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да отложи изплащането на обезщетение, когато по повод на застрахователно събитие, покрито по тези условия, срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ е в ход служебна или наказателно-правна процедура, от решаването на която зависи уреждането на претенцията за получаване на обезщетение, докато тази процедура не приключи.

Чл.36. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ предяви претенция за обезщетение по иск, за който знае, че има измама (невярна сума и др.под.), полицата става невалидна и всички искове по нея ще бъдат отказани.

В. Освобождаване от отговорност

Чл.37. Застрахователят има правото да изплати на Застрахования сума, отговаряща на максималния лимит на отговорност за всяко едно събитие или друга по-малка сума, удовлетворяваща претенциите за дадено събитие и по този начин да се освободи от всякаква по-нататъшна отговорност за това събитие с изключение на съдебните такси и разноски, направени до датата на това плащане.

Г. Други застраховки

Чл.38. Ако по време на настъпване на събитието е съществувала друга валидна застраховка, покриваща същия риск, обезщетение по тези условия ще бъде изплатено само за загуби ако и доколкото не са покрити по друга полица.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

А. Регрес

Чл.39.(1) С плащането на обезщетението ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ встъпва в правата на ЗАСТРАХОВАНИЯ срещу причинителя на вредата.

(2) ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да съдейства на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при упражняване на регресните му права срещу причинителя на вредата.

(3) Отказът на ЗАСТРАХОВАНИЯ от правата му срещу причинителя на вредата няма сила спрямо ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл.40. При изплащане на обезщетение за вреди, причинени умишлено от ЗАСТРАХОВАНИЯ на увреденото трето лице, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право на обратен иск за това, което е платил на увредения.

Б. Форма

Чл.41. Всички взаимоотношения между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с изпълнение условията на договора се уреждат в писмена форма.

В. Уведомления

Чл.42. Уведомлението трябва да съдържа следната информация:

1. как, кога и къде е настъпило събитието;

2. имена, адреси и телефони на пострадалите лица и свидетелите;

3. естество и евентуален размер на вредите.

Чл.43. Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е адресът му на управление, на представителството или на агенцията, издала полицата.

Чл.44. Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАНИЯ е адресът на неговото управление, респективно домашният му адрес, записан в Полицата.

Чл.45. Ако срокът, определен за уведомяване, е забранен или невалиден според някой от действащите закони, третиращи тази материя, той ще се счита за допълнен така, че да бъде равен на минималния допустим според този закон срок.

Г. Подсъдност и давност

Чл.46. Правните отношения между застрахователЯ и застрахованИЯ или лицата, които са в правото си да получат застрахователно обезщетение по настоящите Общи условия, се уреждат съгласно българското гражданско законодателство.

Чл.47. Правата, произтичащи от сключен по тези Общи условия договор, се погасяват с изтичане на пет години от датата на застрахователното събитие.

Д. Допълнения и изменения

Чл.48. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни със Специални условия, договаряни между страните и отразявани в Добавъци към Застрахователната полица или приложени към нея.

Чл.49. Всички последващи промени по застрахователния договор се оформят като добавъци, които са неразделна част от Полицата.

Е. Неуредени въпроси

Чл.50. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите, визирани в Застрахователната полица, Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. Всички заявени в Заявлението-въпросник данни, материалите, приложени към него и допълнителните декларации, дадени от Застрахования, ще се считат за основа на Полицата, която заедно с добавъците, настоящите Общи условия и секциите към тях, представлява неотделимо цяло. Думите и фразите в настоящите условия, на които е придадено специфично значение, ще се тълкуват с това специфично значение, където и да са употребени в Полицата.

ХIІІ. ДЕФИНИЦИИ

РЕТРОАКТИВНО ДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИЦАТА - договорен между страните период (в месеци) преди началото на полицата, който също се счита за период на покритие.

СЕРИЙНА ЩЕТА – (1) всички искове за загуби, които са отделни последствия или резултати от едно и също небрежно действие, грешка или пропуск. Ще се счита за едно небрежно действие, грешка или пропуск, ако повече от едно действие, извършено или пропуснато, се дължи на същата или подобна причина или източник, при условие, че съответните факти са юридически или финансово свързани;

(2) повече от едно действие, извършено или пропуснато, което има като резултат една и съща вреда; и/или

(3) един иск, предявен срещу повече от едно отговорно лице, застраховани по една и съща полица.

ИСК – писмена претенция за обезщетение, предявена по надлежния ред срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, пред компетентен български съд във връзка с вреди от професионални действия на ЗАСТРАХОВАНИЯ. За един иск се считат всички искове, произтичащи от едно и също професионално действие на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

ФИНАНСОВА ЗАГУБА – всяка сума, която ЗАСТРАХОВАНИЯТ на законно основание може да бъде задължен да плати лично в резултат на иск, предявен срещу него във връзка с вреди, в резултат на професионалните му действия.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ – дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ по изпълнение на задълженията му, регламентирани в действащото законодателство, съответния професионално-етичен кодекс и задълженията, следвани в обичайната практика при извършване на съответната дейност.

СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ – надлежно установени и доказани разходи на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка със съдебни дела по повод професионалната му отговорност.

СЕМЕЙСТВО – съпрузите и техните деца под 18 год., които не са встъпили в брак.

ДОМАКИНСТВО – образува се от лица без оглед на роднинската връзка помежду им, регистрирани на един адрес, живеещи заедно в обособени жилищни помещения и имащи общ бюджет.

РОДНИНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ – две лица, едното от които произхожда от другото.

ГРЕШКА – несъзнавано несъответствие между действителността и представата на лицето за нея.

НЕБРЕЖНОСТ – несъзнавано или лекомислено неполагане на дължимата (обичайната) грижа.

 

Настоящите условия са одобрени от Съвета на директорите на “ОЗК” АД и са в сила от 1.01.2004 г. изменени и допълнение с Решение на съвета на Директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане” от 22.11.2011 г.

 


 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор