Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
Автомобилни застраховки

Автокаско

 • Автокаско  Предмет и обект на застраховка "Автокаско" :

  Обект на застраховката са всички видове сухопътни превозни средства (СПС) (без релсови превозни средства) технически изправни, със собствен двигател и техните прикачни устройства, предназначени за движение по пътищата и снабдени с български регистрационни номера. Срещу платена премия Застрахователите предоставят застрахователна защита, покриваща пълна загуба или частична щета на моторни превозни средства (МПС) и допълнително извършени разходи в резултат на настъпили застрахователни събития при настъпване на определени, посочени в Общите условия и конкретно записани в полицата рискове (Клаузи). Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

  • Пожар
  • Природни бедствия
  • Пътнотранспортно произшествие
  • Експлозия
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж

  Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

  Териториално покритие:

  Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

  Застрахователна премия:

  Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

  • Застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя
  • Вид и марка, години на автомобила;
  • Териториална валидност
  • Наличие на предходни щети и изплатени обезщетения;
  • Начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус;

  Необходими документи за сключване на застраховка "Автокаско":

  • Копие от свидетелството за регистрация на МПС (талон на автомобила);
  • Копие от фактурата за закупуване и копие от талона (ако автомобилът е новозакупен от официален вносител);
  • Талон за годишен технически преглед;

  Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:

  Застрахованият е длъжен писмено да уведоми:

  • незабавно всички компетентни органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и/или др.), да изпълни всички свои задължения , посочени в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове, както и да изиска издаване на съответните  документи , удостоверяващи събитието.
  • в срок до 24 часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС лично или  чрез свой представител да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон и подаде писмено уведомление в най-близкия офис на Застрахователя, да му предаде оригиналното свидетелство за регистрация на застрахованото МПС(част I или част II) и всички налични комплекти ключове.
  • в срок до 5 работни дни от узнаването, при настъпване на други застрахователни събития лично или чрез свой представител да подаде писмено уведомление по образец в най-близкия офис на Застрахователя.

  Оценка на щетите и размер на обезщетението:

  При частични щети Застрахователят определя размера на застрахователното обезщетение по един от следните начини, избран о Застрахования:

  • по експертна оценка съгласно действащата Методика на Застрахователя за определяне размера на застрахователното обезщетение.
  • по предоставени оригинални разходни документи - за МПС, за които е заплатена определена минимална премия.
  • Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя сервиз на МПС, за което е заплатена минималната премия.Възлагането на ремонта се извършва след предварително писмено съгласие между страните.Застрахователят заплаща стойността на ремонта на сервиза.
  • Отремонтиране на МПС в официален сервиз на съответната марка МПС до 3г. включително от датата на производство и при сключено допълнение "Официален сервиз".Възлагането на ремонта се извършва след предварително писмено съгласие между страните. Стойността на ремонта се заплаща от Застрахователя на сервиза.
  • При настъпване на застрахователни събития за територията на страната и при включено покритие "асистънс", в резултат на който МПС е обездвижено, Застрахователят възстановява разумно направените разходи за репатриране на МПС до най-близкото място за ремонт, срещу представени разходни документи.
  • При кражба или грабеж на цяло МПС, Застрахователят изплаща застрахователната сума на МПС или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие.
  • При частни щети, настъпили извън територията на страната, условията и процедурите са описани в Общите условия на застраховката.

  Застрахователно обезщетение:

  Начинът на обезщетяване и размерът на обезщетението е в зависимост от условията на сключената застраховка: клаузите, специалните договорености, относно застрахователната сума и начина на определянето и, вида на щетата,степента на увреждането.


  Ликвидиране на щети по застраховка "Автокаско":

  • Представени оригинални фактури от оторизиран от производителя на съответната марка сервиз в Република България;
  • Представени оригинални фактури от сервиз, предложен от Застрахователя; 
  • Представени оригинални фактури от друг сервиз, след изрично писмено съгласие на Застрахователя.
  • Експертна оценка на оторизирано от Застрахователя вещо лице.  

  Промяна на собствеността на МПС с валидна застраховка "Автокаско":

  Ако по време на действието на застрахователния договор застрахованото МПС бъде прехвърлено, новият собственик на МПС встъпва в правата и задълженията на Застрахования по застрахователния договор. Старият или новият собственик са длъжни да уведомят писмено Застрахователя. Застрахованият или новият собственик/ползвател е длъжен да се яви при Застрахователя за отразяване на промените в Анекс към застрахователната полица.  В  анекса се  вписва новия собственик – имената му, неговият адрес, датата на промяна на собствеността, както и новият регистрационен номер на МПС-то, ако има такъв. След издаването на анекс, МПС-то се предоставя за извършване на контролен оглед от оторизиран представител на Застрахователя, освен ако с анекса не е указано друго.  ДЕФИНИЦИИ:


  Застрахователно събитие - осъществен покрит риск по условията на застрахователния договор, проявлението на който причинява щета и поражда задължение за застрахователя да изплати застрахователно обезщетение. 

  Щета - вредата върху МПС, възникнала като пряко следствие от едно покрито застрахователно събитие.

  Действителна стойност - стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго от същия вид и качество.

  Застрахователна сума - максималният размер на отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в случай на настъпване на застрахователно събитие, но не повече от действителната стойност на застрахованото превозно средство.

  Основна застрахователна премия - застрахователната премия, определена съгласно действащата тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към момента на сключване на застрахователния договор.

  Минимална застрахователна премия -  основната застрахователна премия, намалена с определен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ процент при първоначално сключване на застрахователен договор.

  Допълнително монтирано оборудване -  трайно монтирано оборудване, което не е включено в СПС от завода-производител, технически съвместимо и проектирано за вграждане в автомобили и включва следните системи: аудио, телефонни, развлекателни, навигационни, осветителни, както и горивни уредби и джанти.

  Допустим минимален размер на застрахователната премия - минималният размер на годишната застрахователна премия по раздел „Каско“ за сключване на застраховката, независимо от избраната клауза.

  Достатъчна премия за възстановяване в сервиз - минималният размер на годишната застрахователна премия по раздел „Каско“ за възстановяване на ППС в доверен или официален сервиз.

  Имобилайзер - електронна осигурителна система срещу кражба. Тя се активира след изваждане на ключа за запалването и предотвратява, чрез управляващия двигателя уред, стартирането на автомобила от неупълномощени лица. Системата използва интегрирана в ключа за запалване или извън него предавателна и приемаща единица (транспондер). Тази единица предава при всеки нов старт нов код на електрониката на автомобила.

  Анекс - юридически термин, който означава притурка, прибавка към вече сключен договор.Произлиза от латинското annexus - "пришит". В застрахователната практика е възприето "добавък", което е неправилно и пренебрегва юридическото понятие.


   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор