Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Автокаско


  Застраховка автокаско

   Обект на застраховката са всички видове сухопътни превозни средства (СПС) (без релсови превозни средства) технически изправни, със собствен двигател и техните прикачни устройства, предназначени за движение по пътищата и снабдени с български регистрационни номера. Срещу платена премия Застрахователите предоставят застрахователна защита, покриваща пълна загуба или частична щета на моторни превозни средства (МПС) и допълнително извършени разходи в резултат на настъпили застрахователни събития при настъпване на определени, посочени в Общите условия и конкретно записани в полицата рискове (Клаузи). Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

  • Пожар
  • Природни бедствия
  • Пътнотранспортно произшествие
  • Експлозия
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж

  Застраховка "Автокаско" може да бъде комбинирана и с други за­страховки, които имат отношение с автомобилния транспорт, напри ­мер със застраховките "Злополука", "Гражданска отговорност за авто­мобилистите", "Съдебни разноски", "Пътнически багаж". Възможно е базисната застраховка ( застраховката без която не могат да се сключат останалите) да бъде именно тя, но е възможно като базисна застраховка да бъде определена някоя друга (например "Гражданска отговорност за автомобилисти"). Застраховките в комбинацията, които не са базови се определят по избор от потребителя на застрахователната услуга. Целите на комбинираното автомобилно застраховане са две:

  • Kомплексно обслужване на клиентите от този клон застраховане;
  • Икономия на разноски.

  "Автокаско" застраховката на моторните превозни средства е добро­волна. Тя се сключва обикновено за срок от една година. Това обаче не е задължително. Застрахователните дружества предлагат и краткосрочни тарифи. Застрахователната сума зависи от действителната стойност на превозното средство. Действителната стойност на автомобила може да бъде определена по действащ каталог, по експертна оценка или по до­кумент от официален представител за новозакупено моторно превозно средство. Застрахователната сума не може да превишава застраховател­ната стойност (пазарната стойност). Надзастраховането е недействител­но. Застраховката "Автокаско" по принцип се отнася към пълното застрахо­ване. Това означава, че във всеки момент от развитието на застрахова­телното правоотношение застрахователната сума трябва да отговаря на застрахователната стойност. Ако при настъпването на застрахователен случай се окаже, че застрахователната сума е по-ниска от застраховател­ната стойност се прилага пропорционалното правило. Възможно е оба­че още при сключването на застрахователния договор да бъде договоре­на застрахователна сума, която да бъде по-ниска от застрахователната стойност. В този случай отговорността на застрахователя се определя от формата на застраховане, при която е сключен застрахователния договор. При застраховане срещу първи риск всички щети до размера на застрахователната сума се изплащат в пълен размер, а всички щети над застрахователната сума се изплащат в размер на застрахователната сума. Ако се прилага формата на застраховане "пропорционално прави­ло" всички щети се изплащат в съотношение застрахователна сума към застрахователна стойност. Обичайно е използването на франшизи. Двойното застраховане, тоест застраховане на едно моторно пре­возно средство при повече от един застраховател, при което общия раз­мер на застрахователната сума надвишава неговата пазарна стойност, не е разрешено. То е вариант на надзастраховането. Ако такова бъде ус­тановено застрахователят има право да откаже застрахователното пла­щане. Двойното застраховане може да съществува само ако е възникна­ло неволно, и застрахователите са уведомени предварително за него. В този случай те отговарят за щетите пропорционално на поетата от тях отговорност, но общия размер на плащанията не може да надвишава пазарната стойност на моторното превозно средство. Застрахователната вноска се определя на базата на тарифни числа. Тези числа се дават в проценти и показват колко лева застрахователна вноска се падат на 100 лева застрахователна сума. Големината на застра­хователната вноска зависи от: размера на застрахователната сума, вида на моторното превозно средство, двигателя, региона в който се използва превозното средство, годината на производство, начин на съхраня­ване и др. Факторите, според които се диференцира застрахователната вноска при различните застрахователни дружества са различни. Чрез диференцирането на тарифните числа застрахователното дружество цели по-добро адаптиране на застрахователната вноска към индивиду­алните рискови особености на застрахованите обекти. Възможно е чрез тарифната политика да се преследват и цели, свързани със селекцията на обектите, които ще попаднат в застрахованата съвкупност. Напри­мер ако анализът на риска в конкретно дружество доказва, че основен източник на застрахователни плащания са старите автомобили, за да ги отклони от своята съвкупност дружеството може да предложи та­рифните числа за новите автомобили за бъдат много ниски а за стари­те автомобили много високи. По този начин дружеството формално не отказва да застрахова старите, рискови за него автомобили, което би се отразило негативно на неговия пазарен имидж, но на практика прави именно това. Големината на застрахователната премия зависи и от формата на застраховане, посочена в общите условия на застраховката. Тя е най-ви­сока там където интензивността на застрахователната защита е единица или по-голяма от единицаи най-малка където тази интензивност е винаги под единица. По отношение на тарифните числа обаче нещата не стоят така. Най- високи са тарифните числа при формата на застраховане "Първи риск", тъй като там плащанията на застрахователното дружество почти се запазват, но застрахователната сума (компонент, от който зависи големината на вноската) е намалена. За договори, по-къси от една година, се прилагат така наречени­те краткосрочни тарифи. В тях се посочва за какъв срок каква част от годишната застрахователна вноска трябва да бъде платена. Няма про­порционалност между частта от годината, за която е сключен застрахо­вателния договор и частта от годишната застрахователна вноска, която трябва да бъде платена от застрахования. Например ако застраховател­ният договор бъде сключен за шест месеца частта от годишната премия, която трябва да бъде платена не е 50 % а е 70%. Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

  Застрахователна премия

  Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

  • Застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя
  • Вид и марка, години на автомобила;
  • Териториална валидност
  • Наличие на предходни щети и изплатени обезщетения;
  • Начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус;

  Сключване на застраховка

   Застрахователният договор се сключва във формата на застрахо­вателна полица. Тя се подписва от застрахования или от негов предста­вител и от застрахователя. Издаването на застрахователната полица се основава на писмено предложение от страна на застрахования ( съдържащо информация за исканата от него застрахователна защита - избрана клауза, разшире­ния, допълнителни условия ) и на други документи ( талон, фактура, митническа декларация, договор за покупко-продажба ), които допъл­ват картината на рисковата ситуация относно обекта, който трябва да бъде застрахован и доказват интересът на застрахования спрямо него. За да не бъде допусната застрахователна измама, при огледа на мо­торното превозно средство се сверяват фабричните номера на шасито и на двигателя с посочените в свидетелството за регистрация и в предло­жението. Проверяват се и всички останали характеристики на автомо­била, посочени в застрахователното предложение ( марка, модел, моди­фикация, мощност и други подобни). Освен това се изискват и две цвет­ни снимки от преден и заден диагонал, така че да се виждат и страните на автомобила. Целта на посочените мерки взети от застрахователните дружества е да се идентифицира по безспорен начин застрахования обект и неговото състояние към момента на сключване на застрахова­телния договор. По този начин се избягват плащания на застраховате ля за друг автомобил вместо застрахования или за щети по автомобила, възникнали преди сключването на застрахователния договор. Застрахователният договор може да бъде подновяван преди него­вото изтичане. В случая застрахованият представя предложение за про­дължаване на договора, оригиналната застрахователна полица, плате­жен документ за изплатена застрахователна вноска, свидетелство за ре­гистрация на моторното превозно средство и самото моторно превозно средство. За подновения застрахователен договор важат настъпилите към момента на подновяване промени в общите условия на застрахов­ката. Когато застрахованият желае да поднови застраховката, която обаче вече е изтекла, това става по реда по който се сключват новите застрахователни договори. Право на застрахователя е да прецени дали да сключи застрахова­телен договор или да отклони предложението на застрахования. След приемане предложението на застрахования и плащане на дължимата застрахователна вноска ( цялата или частта от разсрочената вноска ), застраховате лят издава застрахователната полица. При този вид застраховане застраховката влиза в сила от момента, посочен в застрахователната полица. Този момент може да настъпи още същия ден, но застраховката може да влезе в сила и от една по-късна дата. Условието обаче е моторното превозно средство да бъде предста­вено на застрахователното дружество за оглед преди датата за влизане в сила на застраховката. Ако настъпи промяна в собствеността на моторното превозно средство, правоприемникът встъпва в правата на застрахования само след писмено съгласие на застрахователя. При условие, че няма прех­върляне на застраховката върху правоприемника, застрахователното дружество дължи на бившия собственик част от застрахователната премия, съответстваща на неизтеклата част от договора. Изискването е застрахованият да не е получавал плащане от застрахователя по този договор или да няма предявена претенция за такова. Застрахователният договор по принцип се сключва за една годи­на. Възможно е обаче той да бъде сключен и за по-кратки срокове, като се прилага краткосрочна тарифа.


  • Копие от свидетелството за регистрация на МПС (талон на автомобила);
  • Копие от фактурата за закупуване и копие от талона (ако автомобилът е новозакупен от официален вносител);
  • Талон за годишен технически преглед;

  Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие

  Застрахованият е длъжен писмено да уведоми:

  • незабавно всички компетентни органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и/или др.), да изпълни всички свои задължения , посочени в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове, както и да изиска издаване на съответните  документи , удостоверяващи събитието.
  • в срок до 24 часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС лично или  чрез свой представител да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон и подаде писмено уведомление в най-близкия офис на Застрахователя, да му предаде оригиналното свидетелство за регистрация на застрахованото МПС(част I или част II) и всички налични комплекти ключове.
  • в срок до 5 работни дни от узнаването, при настъпване на други застрахователни събития лично или чрез свой представител да подаде писмено уведомление по образец в най-близкия офис на Застрахователя.


  При кражба на цялото моторно превозно средство застраховани­ят трябва да уведоми застрахователното дружество незабавно, което ще рече веднага след узнаването за кражбата или най - късно до два­десет и четири часа след установяването на кражбата. Застрахованият получава застрахователното обезщетение след приключване на всички процедури по установяване на кражбата. Когато моторното превозно средство е намерено след като застрахователят е изплатил застрахова­телното обезщетение, застрахованият има право да си го върне, като върне на застрахователя полученото от него обезщетение. Застрахова­телното дружество обаче дължи застрахователно обезщетение за нане­сени повреди по автомобила след неговата кражба. Застрахователното обезщетение може да бъде равно или по-мал­ко от щетата в зависимост от посочената в договора форма на застра­ховане и от изпълнението от застрахования на задълженията посочени в общите условия на застраховката. Застрахователят оценява щетите по цени, които действат към деня на сключване на застраховката. Ко­гато се отстъпва от това правило, и се плаща по цени към деня на съ­битието, трябва при калкулирането на вноската да се вземе предвид инфлацията. Възможно е застрахователното дружество да изплаща щетите по цени на ново, т.е. да не отчита изхабяването. Това означава, че се рабо­ти по принципите на формата на застраховане "възстановителна стой­ност". При тази форма на застраховане, когато се определя застрахова­телна стойност, респ. и застрахователната сума предвид се взема цената на ново, за която автомобилът е купен. Формата на застраховане "въз­становителна стойност"се използва най-вече при застраховане на срав­нително нови автомобили (дружествата определят за какви автомобили тя ще важи), когато щетите се отстраняват в доверен сервиз. Цената на застраховката при тази форма на застраховане е по-висока в сравнение с застраховането за действителна стойност, тъй като при отстраняване­то на щетите не се взема предвид изхабяването на автомобила. Ако застрахованият прецени, че възстановяването на моторно­то транспортно средство му е неизгодно той може да прибегне до така наречения "абандон". Това ще рече, че той отстъпва на застрахователя катастрофиралото превозно средство срещу изплащане на сумата, за която то е застраховано.

  Оценка на щетите и размер на обезщетението

  При частични щети Застрахователят определя размера на застрахователното обезщетение по един от следните начини, избран о Застрахования:

  • по експертна оценка съгласно действащата Методика на Застрахователя за определяне размера на застрахователното обезщетение.
  • по предоставени оригинални разходни документи - за МПС, за които е заплатена определена минимална премия.
  • Отремонтиране на МПС в предложен от Застрахователя сервиз на МПС, за което е заплатена минималната премия.Възлагането на ремонта се извършва след предварително писмено съгласие между страните.Застрахователят заплаща стойността на ремонта на сервиза.
  • Отремонтиране на МПС в официален сервиз на съответната марка МПС до 3г. включително от датата на производство и при сключено допълнение "Официален сервиз".Възлагането на ремонта се извършва след предварително писмено съгласие между страните. Стойността на ремонта се заплаща от Застрахователя на сервиза.
  • При настъпване на застрахователни събития за територията на страната и при включено покритие "асистънс", в резултат на който МПС е обездвижено, Застрахователят възстановява разумно направените разходи за репатриране на МПС до най-близкото място за ремонт, срещу представени разходни документи.
  • При кражба или грабеж на цяло МПС, Застрахователят изплаща застрахователната сума на МПС или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към датата на настъпване на застрахователното събитие.
  • При частни щети, настъпили извън територията на страната, условията и процедурите са описани в Общите условия на застраховката.

  Застрахователно обезщетение

  Начинът на обезщетяване и размерът на обезщетението е в зависимост от условията на сключената застраховка: клаузите, специалните договорености, относно застрахователната сума и начина на определянето и, вида на щетата,степента на увреждането. Застрахователното дружество се задължава да плаща при нанесе­ни материални щети. В отговорност на застраховате ля се включват ще­тите от случайни събития. Тези събития са изрично упоменати в общи­те условия на застраховката. По принцип застрахователят отговаря за събития от обективен характер (технически дефект на моторното пре­возно средство, природни събития и пр.), но събития възникнали по субективни причини също могат да бъдат включени в неговата отговор­ност. Всички застрахователни дружества носят отговорност за щетите, породени от обикновена небрежност на застрахованите. Умишлените действия на застрахованите обаче, при всички случаи не са свързани със застрахователни плащания. Сферата на грубата небрежност се на­рича "преходна". Грубо небрежни действия са кормуване на технически неизправно превозно средство, шофиране в преуморено състояние, на­рушаване на изискванията свързани с експлоатацията на превозното средство (смяна на филтри, ремъци, масла) и пр. За някои случаи на груба небрежност застрахователните дружества поемат отговорност, а други - не. При всички случаи застрахователните дружества не плащат когато водачът на моторното превозно средство е употребил алкохол или силно упойващо вещество и когато няма документ за правоупра­вление или документът, който той притежава не отговаря на класа на Моторното превозно средство, което шофира. Не се плащат също щети поради неправилна техническо обслужване или неправилна манипула­ция с моторното превозно средство (форсиране, неправилно боравене със скорости и пр.) Щети на части от моторните превозни средства, ко­ито са с фабричен дефект или са износени не са в обсега на отговорност на застрахователя. Щетите, които тези части могат да предизвикат обаче се поемат от застрахователното дружество. Изключени са загубите на застрахованите, поради пропусната печалба, дължаща се на невъзмож­ността за използване на автомобила следствие на транспортно произ­шествие. Отговорността на застрахователните дружества в тази посока обаче може да бъде разширена. При разширено покритие, застраховате­лят отговаря също за щетите върху моторното превозно средство, при­чинени от злоумишлени действия на трети лица (надраскване, заливане с киселина и др.) В застрахователното покритие могат да бъдат включени разходите за намаляване размера на щетите, за транспортиране на авариралото превозно средство от мястото на произшествието до дома на застра­хования или до най-близкия автосервиз, за отговорно пазене на авто- дружества е да се идентифицира по безспорен начин застрахования обект и неговото мобила през определен срок от време, за почистване вътрешността на купето. Застрахователят поема отговорност и за риска "кражба". Тази от­говорност е за цялото моторно превозно средство, но може да бъде и за части от него. Във втория случай става въпрос за кражба с взлом на части вградени в автомобила.Застрахователното покритие обикновено се предлага под фор­мата на клаузи. Например клауза "Минимално покритие" обикновено включва отговорност на застрахователя за рисковете "пожар" и "при­родни бедствия". Следващата клауза "Частично покритие" включва освен рисковете от минималното покритие и щетите, които могат да възникнат при пътно-транспортно произшествие. Най-широкото по­критие е при клауза "Пълно покритие", при което застрахователното дружество носи отговорност освен за рисковете включени в клаузата "Частично покритие" и щетите следствие кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица и др. Посоченото деление не е задължително за застрахователните дружества. Всяко застрахователно дружество може да диференцира своят продукт така, както то смята че ще е най-удачно за неговата продажба. Освен това е възможно и допълнително разши­ряване на застрахователната защита, например за пътуване в чужбина, удължена гаранция, специализирана пътна помощ, обслужване в дове­рени сервизи, кражба на аудио-визуална техника. Застрахователното обезщетение се изплаща в определения в Ко­декса за застраховането срок (15 дни), след приключване на всички дей­ности по установяване размера на щетите и правото на застрахования по застраховката. Изплащането на една щета не означава прекратяване на застрахо­вателния договор. Автомобилът остава застрахован за разликата меж­ду първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение. Застрахованият може да дозастрахова автомобила за да използва фор­мата на застраховане "действителна стойност". В противен случай, от застрахователно-техническа гледна точка, е правилно при изплащането на евентуална втора щета, да се приложи пропорционалното правило. Възможно е обаче някои застрахователни дружества да отстъпват от това правило, но това са изключения от правилото.

  Ликвидиране на щети

  • Представени оригинални фактури от оторизиран от производителя на съответната марка сервиз в Република България;
  • Представени оригинални фактури от сервиз, предложен от Застрахователя; 
  • Представени оригинални фактури от друг сервиз, след изрично писмено съгласие на Застрахователя.
  • Експертна оценка на оторизирано от Застрахователя вещо лице.  

  Промяна на собствеността на МПС с валидна застраховка "Автокаско"

  Ако по време на действието на застрахователния договор застрахованото МПС бъде прехвърлено, новият собственик на МПС встъпва в правата и задълженията на Застрахования по застрахователния договор. Старият или новият собственик са длъжни да уведомят писмено Застрахователя. Застрахованият или новият собственик/ползвател е длъжен да се яви при Застрахователя за отразяване на промените в Анекс към застрахователната полица.  В  анекса се  вписва новия собственик – имената му, неговият адрес, датата на промяна на собствеността, както и новият регистрационен номер на МПС-то, ако има такъв. След издаването на анекс, МПС-то се предоставя за извършване на контролен оглед от оторизиран представител на Застрахователя, освен ако с анекса не е указано друго.  ДЕФИНИЦИИ:


  Застрахователно събитие - осъществен покрит риск по условията на застрахователния договор, проявлението на който причинява щета и поражда задължение за застрахователя да изплати застрахователно обезщетение. 

  Щета - вредата върху МПС, възникнала като пряко следствие от едно покрито застрахователно събитие.

  Действителна стойност - стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго от същия вид и качество.

  Застрахователна сума - максималният размер на отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в случай на настъпване на застрахователно събитие, но не повече от действителната стойност на застрахованото превозно средство.

  Основна застрахователна премия - застрахователната премия, определена съгласно действащата тарифа на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към момента на сключване на застрахователния договор.

  Минимална застрахователна премия -  основната застрахователна премия, намалена с определен от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ процент при първоначално сключване на застрахователен договор.

  Допълнително монтирано оборудване -  трайно монтирано оборудване, което не е включено в СПС от завода-производител, технически съвместимо и проектирано за вграждане в автомобили и включва следните системи: аудио, телефонни, развлекателни, навигационни, осветителни, както и горивни уредби и джанти.

  Допустим минимален размер на застрахователната премия - минималният размер на годишната застрахователна премия по раздел „Автокаско“ за сключване на застраховката, независимо от избраната клауза.

  Достатъчна премия за възстановяване в сервиз - минималният размер на годишната застрахователна премия по раздел „Автокаско“ за възстановяване на ППС в доверен или официален сервиз.

  Имобилайзер - електронна осигурителна система срещу кражба. Тя се активира след изваждане на ключа за запалването и предотвратява, чрез управляващия двигателя уред, стартирането на автомобила от неупълномощени лица. Системата използва интегрирана в ключа за запалване или извън него предавателна и приемаща единица (транспондер). Тази единица предава при всеки нов старт нов код на електрониката на автомобила.

  Анекс - юридически термин, който означава притурка, прибавка към вече сключен договор.Произлиза от латинското annexus - "пришит". В застрахователната практика е възприето "добавък", което е неправилно и пренебрегва юридическото понятие.


   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор