Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

Злополуки

 • Злополуки

  Субекти на застраховката могат да бъдат физически здрави лица с инвалидност не повече от 50%. Встъпителната и максималната възраст на застрахованите се посочват в общите условия на застраховката. При груповите застраховки максимална възраст не се определя. Срокът на застраховката обикновено е от една до пет години. За застрахователни договори с времетраене по-малко от година се прилага краткосрочна тарифа.

  Минималният размер на застрахователната сума се определя от застрахователното дружество. Големината на застрахователната сума, посочена в договора, се договаря между застрахователното дружество и кандидата за застраховане.

  Застрахователната вноска зависи от големината на избраната за­страхователна сума и от съответното тарифно число. Тарифното число от своя страна се определя от вида застрахователния продукт, срока на застраховката и рисковия клас, в който лицето желаещо да сключи за­страховката попада. Рисковият клас от своя страна зависи от рисковите характеристики на професията, която лицето практикува. Следовател­но за разлика от застраховките "Живот" и от здравните застраховки, при които основни рискови признаци съответно са възрастта на за­страхованите (застраховки "Живот") и тяхното здравословно състоя­ние ( здравните застраховки), при застраховането "Злополука" основен рисков принцип е професията. Това е причината едно от най-важните задължения на застрахованите да е свързано с незабавно уведомяване

  на застрахователното дружества за всяка промяна в тяхната професия и/или в характера на производството с което са ангажирани. Промя­ната на професията е основание за изменение и на последващите (след смяната на професията) застрахователни вноски. Застрахователните вноски са еднократни. С оглед ценовата поли­тика на дружеството за някои видове застраховки "Злополука" (напри­мер за груповите застраховки за сметка на фирмите) може да се допуска и тяхното разсрочване. Отговорността на застрахователното дружество е за смърт на за­страхования, трайна и временна загуба на работоспособност следствие на риска злополука. При смърт на застрахования поради злополука, застраховател­ната сума се изплаща на посочените, като ползващи или на законните наследници. Необходимите документи за плащане от страна на застра­хователното дружество са молба по образец определен от застрахова­телното дружество, застрахователната полица, акт за смърт, акт за зло­полука или друг документ, който да установява злополуката.Когато злополуката е причинила трайна загуба на работоспособ­ност, застрахователното дружество плаща такава част от застрахова­телната сума, каквато е частта на трайно загубената работоспособност, установена от медицинската комисия на застрахователното дружество или от ТЕЛК. Дължимата застрахователна сума се изплаща на застрахо­вания. Необходимите документи са молба по образец, застрахователна­та полица, акт или друг документ, установяващ злополуката, документ на ТЕЛК за процента на загубената трудоспособност. Процентът на трайната загуба на работоспособност се установява след изтичането на определен срок (най-често три месеца след злополуката). Целта на това изчакване е да може да се отчете стабилизираното (окончателно) трайно увреждане на застрахования При очевидни трайни увреждания (загуба на очи, ампутация на крайници), освидетелстването на застрахования става и в по-кратки срокове. В случай на временна загуба на трудоспособност, на застрахова­ния се изплаща такъв процент от застрахователната сума, който отго­варя на процента на временно загубената трудоспособност. Последният се определя на база дните, през които застрахованият е бил временно нетрудоспособен. Необходимите документи, за получаване на застра­хователно плащане при временна загуба на трудоспособност са молба по образец, застрахователната полица, документ удостоверяващ нали­чието на злополука, документ, удостоверяващ времето, през което застрахованият е бил с временна загуба на трудоспособност (болничен лист, епикриза). Когато лечението, свързано с временна или трайна загуба на тру­доспособност продължи повече от година след възникването на злопо­луката, отговорността на застрахователното дружество се прекратява, като на застрахования се изплаща такава част от застрахователната сума, която е равна на установената загуба на трудоспособност към мо­мента на изтичане на годината. Общият размер на плащанията за загуба на трудоспособност и смърт на застрахования не може да надвишава посочената в договора застрахователна сума. Така се процедира, когато между отделните за­страхователни случаи има причинна връзка. Когато такава причинна връзка няма, това правило не важи. Застраховките "Злополука" могат да бъдат единични или групови. Обхватът на единичните застраховки включва всички видове злополу­ки (трудови и битови). Отговорността на застрахователното дружество е за смърт на застрахования, трайна и/или временна загуба на трудос­пособност причинени от риска злополука. Възрастовият интервал, в който отделните субекти могат да бъдат включени в застрахованата съв­купност се определя от общите условия на застраховката (например от 16 до 69 години). Срокът на застраховката (най-често от 1 до 5 години) се определя така, че при неговото изтичане, възрастта на застрахования да не е по-голяма от пределната за застраховката възраст (например 70 години). Единичните застраховки се поделят на единични поименни за­страховки и единични застраховки по списъчна форма. Кандидатите за включване в застрахованата съвкупност трябва да са здрави лица или лица със загуба на трудоспособност до 50%. Подобни застраховки се сключват за срок от една година. Застрахователната сума при единич­ните застраховки се определя произволно от застрахования. Застрахо­вателното дружество може да посочи само нейният минимален размер.

  Груповите застраховки "Злополука" се сключват предимно за сметка на фирми и организации. Застраховани са лицата, които рабо­тят в тях. По принцип този вид застраховане се сключва непоименно (анонимно), като застрахователната сума за всички застраховани лица е еднаква. Поименен списък се изисква само когато не се застраховат всички лица, ангажирани в предприятието или отделните лица са застраховани за различни застрахователни суми. Страна на застрахова­телния договор по този вид застраховане, са работодателите. Чрез за­страховката "Злополука" те прехвърлят плащанията свързани с трудо­вите злополуки върху застрахователното дружество. Застраховани по договора са всички работници, служители и др., които временно или постоянно работят в предприятието. Застраховат се само пълнолетни лица, при които загубената трудоспособност не е повече от 50%. Големината на застрахователната сума се определя от застра­хования. Тя е и база за пресмятане на застрахователната премия. Съ­щевременно размерът на застрахователната премия зависи и от риска, на който е изложен персонала. Застрахователното дружество поема отговорност за следните рискове: смърт на застрахования вследствие на злополука; смърт от професионално заболяване; трайна загуба на трудоспособност поради претърпяна злополука; временна загуба на трудоспособност поради зло­полука. В отговорност на застрахователното дружество могат да бъдат включени също медицински разноски, разноски за погребение и др. Задължителна застраховка за трудова злополука. Смисълът на застраховката е да се гарантират интересите на работниците и служите­лите, когато причината за нарушаване на тяхното здраве е трудова зло­полука. По този начин им се предоставя гаранция, че техните претенции, свързани с последиците от трудови злополуки, ще бъдат удовлетворе­ни. Тази застраховка е задължителна съгласно Закона за здравословни и безопасни условия за труд от 2005 година и Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска трудова злополука от 2006 година. В Кодекса за социалното осигуряване е отбелязано, че под "трудова злополука" се разбира всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и всяка работа, извършена в интерес на предприятието, която е причинило неработоспособност или смърт. Застраховката е задължителна за работодатели, живота и здра­вето на чийто работници и служители са изложени на опасност. Като опасни дейности се определят онези, при които трудовият травматизъм е по-висок от средния за страната. При това не е задължително да се застраховат всички работници и служители. Застраховат се само тези, които са заети с дейности, посочени като опасни. Работодателят посоч­ва с писмена заповед, кои негови работници и служители трябва да бъ­дат застраховани задължително срещу риска "трудова злополука". Не се застраховат работници и служители, които са застраховани задължи­телно срещу риска злополука, на база друг нормативен документ (воен­нослужещи, служители на МВР). Застраховката може да бъде сключена като индивидуална или като групова по списъчна форма. Застрахователната сума за всеки отделен застрахован.се определя на база брутната месечна заплата към момента на сключване на застрахователния договор. Нейният минимален раз­мер не може да бъде по-нисък от 7-кратния размер на брутната заплата за последните 12 месеца преди момента на сключване на застраховката. Застрахователната вноска е за сметка на работодателя. Сключва­нето на застраховката се контролира от Изпълнителната агенция "Глав­на инспекция по труда". Покритите от застрахователното дружество рискове са рисковете смърт, трайна или временна загуба на работоспособност, които са след­ствие на трудова злополука. Срокът на застраховката е една година, но може да бъде и по-къс от година. Преди изтичането на срока, застраховката се продължава за работниците и служителите, които не са променили своята дейност. Застрахователното обезщетение се изплаща в размер на посоче­ната в договора застрахователна сума или то е част от нея. Големината на застрахователното плащане зависи от характера на застраховател­ния случай. При смърт на застрахования цялата застрахователна сума се изплаща на законните наследници на застрахования. При трайна загуба на работоспособност, на застрахования се изплаща част от за­страхователната сума, съответстваща на процента на трайно загубената работоспособност. Този процент се определя от компетентен орган за медицинска експертиза. Продължителността на временно загубената работоспособност се определя от времето, необходимо за възстановя­ване на застрахования. В този случай, застрахователното обезщетение се определя като част от брутната заплата в зависимост от продължи­телността на временната неработоспособност. За пътуващите с моторни превозни средства е организирана специална застраховка "Злополука". Тя се нарича "Застраховка за мес­тата в МПС" и обхваща всички места в моторното превозно средство, включително мястото на водача. Застраховат се местата отбелязани в регистрационния талон на моторното превозно средство. Застраховка­та се сключва само за територията на България, само за чужбина или комбинирано. Срокът на застраховката може да бъде година или по-къс от година.

  Отговорността на застрахователното дружество е за смърт или загуба на трудоспособност на пътуващите в моторното превозно сред­ство поради злополука. Когато застраховката се сключва за пътуване в чужда държава в отговорност на застрахователното дружество могат да бъдат включени и плащанията поради смърт от акутно заболяване, спасителните разноски и др.

  Застрахователното дружество не отговаря за случаите, когато за­страховката още не е влязла в сила, когато има преднамерени действия или груба небрежност от страна на застрахованите, при престъпления от общ характер, при употребата на алкохол, опиати, наркотици и пр.

  За лица, които пътуват с обществен превоз Кодексът за застра­ховането предвижда задължителна застраховка "Злополука". Тази за­страховка се сключва от всички фирми, които се занимават с обществен превоз на хора, независимо от вида на превозното средство. Задължи­телният характер на този вид застраховане се определя с оглед гаранти­ране интересите на потърпевшите при инциденти с превозни средства от обществения транспорт. Отговорността на застрахователното дру­жество включва и инцидентите при качване и при слизане от превоз­ното средство. Застраховани са пътниците в превозното средство. Ро­лята на застрахователна полица играе издаденият от превозвача билет за пътуване. Минималната застрахователната сума е еднаква за всички застрахователни дружества и се актуализира. Застрахователната вноска при тази застраховка обикновено се калкулира като процент от цената на билетите. Тя може обаче може да бъде определена и като еднократна сума, договорена между страните. Еднократната вноска се определя от броя на пътническите места и от вида на превозното средство. Тя може да бъде разсрочвана на части.

  Като се съблюдават основните принципи на застраховането "Зло­полука", могат да бъдат разработени отделни застрахователни продукти за различни групи от хора, които са изложени на риска злополука. На­пример застраховка "Злополука" за ученици, за спортисти, за туристи, за гости на хотела, за получателите на кредит, за посетителски места (културно-развлекателни салони, спортни зали) и други подобни.

  Застраховането "Злополука" може да съществува самостоятелно, но то може да бъде комбинирана със смесеното застраховане, с риско­вото застраховане, със застраховането за доживяване на определен срок и със здравното застраховане.

  Трудова злополука

  Съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ от 06.02.2006 г., лицата (работници и служители), които извършват работа в предприятия, чиято дейност предполага по-голям риск от трудов травматизъм, подлежат на задължително застраховане по застраховка „Трудова злополука“. Застраховката осигурява покритие срещу смърт, трайно намалена или временна неработоспособност, възникнала в резултат на трудова злополука. Минималната застрахователна сума по тази застраховка е в размер на седемкратната годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за дванадесетте месеца, предхождащи началната дата на застраховката.

  Здравни застраховки

  Възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на високо специализирани изследвания с цел диагностициране и решаване на даден здравен проблем. Клиентът има право на свободен избор на специалисти и на възстановяване на разходи за медикаменти.

  Индивидуални

  Всяко физическо лице може да сключи индивидуална здравна програма за себе си и семейството си спрямо собствените си изисквания.

  Групови

  Корпоративно или групово застраховане, даващо право на специални договорени условия, свързани с лечение на широк обхват от заболявания, включително стари и хронични заболявания.

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор