Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Обща гражданска отговорност

   

   

  Обща гражданска отговорност

  В рамките на договорните лимити на отговорност застрахователят застрахова отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за причинените от него на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователната полица.

  Покрити рискове:

  • Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетреаене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;
  • Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
  • Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

  Застрахователната защита се отнася за ръководните органи на Застрахования, техните заместници и членове на съответните  колективни органи на управление, за служителите и работниците на трудови договори от всички категории персонал.

  Разширение на покритите рискове:

  Ако е договорено между страните по застрахователния договор, платена допълнителна премия, обхватът на застрахователна защита може да бъде разширен като: 

  • рисковете, вписани като изключени по Общите условия се включат в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка;

  Застрахователни суми/ лимити на отговорност:

  Лимитите на отговорност в годишен агрегат и за едно събитие, а също и самоучастието се договарят между Застрахования и Застрахователя в зависимост от предмета на дейност, мащабите на предприятието, наличието на поделения, клонове и други структури, от териториялния обхват на застрахователна защита.

  Съдебните разноски и разходите за ограничаване на вредите се обезщетяват в рамките на уговорените в полицата лимити на отговорност.

  Самоучастие:

  Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация.

  Застрахователна премия:

  Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от договорените лимити на отговорност, тяхното съотношение, от реализирания годишен оборот, от размера на самоучастието, от рисковия клас на предприятието на Застрахования, от наличието на щети за определен предходен период.

  Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие: 

  Застрахованият е длъжен: да уведоми незабавно компетентните органи и служби, да вземе всички необходими мерки за намаляване и/или ограичаване на вредите;Да уведоми застрахователя в разумен срок, но не по-късно от 7 дни от узнаването, както и да представи информация за характера и причините за настъпването му, вида и приблизителния размер на причинените вреди.Застрахованият трябва по безспорен начин да докаже, че е настъпило застрахователно събитие и че е налице основание за претенция.

  Обезщетението се определя на база на съдебно решение или на извънсъдебно споразумение като се приспада договореното самоучастие на Застрахования.

  Обезщетенито се изплаща на увреденото трето лице или на Застрахования, ако последният вече е обезщетил увреденото лице.Изплащането става въз основа на съдебно решение или извънсъдебно споразумение в законоустановения срок от 15 дни, от получаване на всички необходими данни и документи, доказващи вредите по осонование и по размер.

     ДЕФИНИЦИИ:


  ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо на трето лице, както е посочено в тази полица, осъществяването на което е несигурно, неизвестно и независимо от волята на ЗАСТРАХОВАНИЯ и е възникнало при и по повод на осъществяваната  от последния дейност.

  НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ  е нарушаване на предварително определено от закона задължение по отношение на трети лица, чието нарушаване се обезщетява посредством иск за действително претърпените вреди.

  ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ се изразява в неполагане на дължимата грижа / грижата на добрия търговец и/или съзнателно неспазване от страна на Застрахования, на негови служители, подизпълнители или контрагенти на правилата – вътрешни или нормативно определени, регулиращи дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ, като същите са се отнесли непредпазливо към настъпването на общественоопасните последици, в резултат на което са настъпили вреди, които посочените лица не са предвиждали, макар да са били длъжни и да са могли да ги предвидят, или са предвиждали настъпването им, но са мислили да ги предотвратят

  ЗЛОПОЛУКА е внезапно, неочаквано събитие от външен произход, настъпило против волята на третото лице в срока на действие на тази застрахователна полица и причинило телесно увреждане или смърт на същото.

  ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ в резултат на злополука е окончателно и невъзстановимо намалена или изгубена способност за извършване на обичайни действия и занятия, вследствие нарушена функция на отделен орган или целия организъм, преценена не по-рано от 3/три/ и не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца от датата на  злополуката.

  ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ в резултат на злополука е загуба на работоспособност, която временно осуетява осъществяването на обичайни действия и занятия от застрахованото лице.

  ТРЕТО ЛИЦЕ  по смисъла на тази застрахователна полица е всяко физическо или юридическо лице с изключение на ЗАСТРАХОВАНИЯ, членовете на неговите управителни и контролни органи, управител, прокурист, съдружник или акционер на ЗАСТРАХОВАНИЯ, неговите работници и служители, негови подизпълнители по договор и членовете на техните семейства.

  ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ е  максималната отговорност на ЗПАД ”Булстрад”, по отношение на всички претенции за щети, произтичащи от застрахователни  събития, настъпили през срока на действие на застраховката.

  САМОУЧАСТИЕ  е поемане от страна на Застрахования на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие до определен размер при всяка вреда, уговорен в полицата 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор