Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Отговорност на работодателя

  Отговорност на работодателя

   Отговорността на Застрахованото юридическо лице или физическо лице - търговец по смисъла на Търговския закон за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

  Разширение на покритите рискове: може да бъде договорено покриване на вреди(включително временна или трайна неработоспособност или смърт), причинени на работници или служители на Застрахования в резултат на професионално заболяване, съгласно валидния Списък на професионалните болести с продължителност повече от 30 дни, появило се за първи път и установено с протокол на експертна комисия през срока на действие на застраховката.

  Покрити рискове:

  Покриват се:

  • всички суми, които по силата на юридически акт Застрахованият е законово задължен да заплати на основание трудова злополука, настъпила през времетраене на застраховката и причинила временна неработоспособност, трайна неработоспособност над определен процент или смърт на негови работници и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им;
  • застрахователно обезщетение е за разликата между причинената неимуществена и имуществена (вкл. пропуснатата полза) и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване;
  • застрахователната защита обхваща и вредите на трудова злополука, причинени от непреодолима сила при или по по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.
  • съдебни разноски по дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие,че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
  • целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

  Застрахователна сума/лимити на отговорност:

  Особеното при тази полица е, че освен лимит за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит се договаря лимит и за едно лице.

  Лимитът за едно пострадало лице представлява максималният размер на обезщетение , което Застрахователят ще изплати за вреди, претърпени от едно лице, пострадало в едно застрахователно събитие.Лимитът за едно застрахователно събитие представлява максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вреди, претърпени от едно лице, пострадало в едно застрахователно събитие.

  Лимитът за едно застрахователно събитие представлява максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вредите, възникнали вследствие на едно застрахователно събитие независимо от броя на увредените лица.

  Лимитът в годишен агрегат представлява максималната сума, която Застрахователят ще изплати като обезщетение за вредите, възникнали в резултат на всички застрахователни събития през срока на застраховката.Съдебните разноски и разходите за ограничаване на вредите се обезщетяват в рамките на договорените лимити на отговорност.

  Лимитите се отнасят помежду си като цели числа.

  Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събите по тези условия е до размера на договорените между страните лимити на отговорност.Застрахователно събитие по смисъла на застраховката е причиняването на вреда, покрита по застраховката , довело до предявяване на претенция за обезщетение към  Застрахования или Застрахователя съгласно българското законодателство.


   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор