Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Отговорност за продукта

  Отговорност за продукта

   Отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди от ползването  на вписан в застрахователната полица краен продукт, който той е произвел, доставил , продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.

  Застрахователно покритие: 

  • Всички суми , които застрахованият е законово задължен да плати за вредите, причинени на трети лица от ползването на вписания в полицата продукт, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи,
  • Съдебни разноски по дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
  • Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

  Застрахователна сума:

  Застрахователната сума представлява лимит за едно застрахователно събитие и лимит в годишен агрегат, размерите на които се договарят в полицата.Съдебните разноски и разходите за ограничаване на вредите се обезщетяват в рамките на уговорените в полицата лимити на отговорност, обикновено в лимитите за едно събите.Застрахователно събитие по смисъла на Общите условия е причиняването на вреда, покрита по застраховката, довело до предявяване на претенция за обезщетение към Застрахования или Застрахователя, съгласно българското законодателство.Продължително или повтарящо се излагане на еднои също вредно влияние ще се счита за едно застрахователно събитие, включително когаго е довело до поредица от претенции за обезщетение от различни увредени лица.


  Застрахователна премия:

  Застрахователната премия се определя по тарифата  на Застрахователя в зависимост от вида на продуктите, реализирания оборот, договорените лимити на отговорност, териториялния обхват, размера на самоучастието и изтеклия период на успешна стопанска дейност, свързана с продукта.

  Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:
  При настъпване на събите, което би могло да доведе до предявяване на претенция по застраховката, Застрахованият е длъжен:
  • Да уведоми незабавно компетентните органи и служби;
  • Да вземе всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
  • Да уведоми Застрахователя в разумен срок ,но не по-късно от седем дни от установеното;
  • Да осигури на Застрахователят достъп за извършване на оглед без да предприема действия, които променят фактическата обстановка или могат да доведат до увеличаване на размера на вредите;
  • Да запази в непроменено състояние материалите и документите, които имат пряка връзка или представляват доказателства за събитията, довели до предявяването на иск по настоящата застраховка, за срок по усмотрение на Застрахователя. Да осигури на Застрахователя достъп и проверка на документацията.
  • В срок от 7 дни от узнаването да уведоми писмено Застрахователя за всеки иск за обезщетение, предявен срещу него ,като му предостави изчерпателна и точна информация. Ако искът е предявен по съдебен ред, в същия срок е длъжен да уведоми Застрахователя за номер, дата на делото и съда, пред който е заведено, и да предостави копие от исковата молба, заедно с придружаващите я документи, а впоследствие да предоставя на Застрахователя, копия от писма, призовки, експертизи,решения и др. подобни, свързани с искове и съдебни процедури по искове, покрити от застраховката.
  • Без писменото съгласие на Застрахователя да не признава отговорност по отношение на предявен иск, да не обещава и да не изплаща обезщетение по искове, покрити от застраховката;
  • При поискване да упълномощи Застрахователя за получаване на документи или информация във връзка със събития, които са довели или могат да доведат до предявяване на иск, покрит от застраховката;
  • В съдебен процес срещу него да привлече Застрахователя като трето лице-помагач, когато това е допустимо по закон;
  • Да осигури регресните права на Застрахователя.

  Обезщетение:

  Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените лимити на отговорност във основа на извънсъдебно споразумение или на базата на влязъл в сила съдебен акт на български съд срещу Застрахования.

  Извънсъдебно споразумение между Застрахования и увреденото лице има действие на Застрахователя, само ако го е одобрил.

  Обезщетениетосе изплаща на увреденото лице.Може да се изплати на Застрахования само ако той е удостоверил Увреденото лице въз основа на изпълнителен лист по влязъл в сила съдебен акт срещу него или с писменото съгласие на Застрахователя;

  При изплащането на застрахователното обезщетение Застрахователят прихваща дължимите разсрочени вноски от премията по застраховката.

  Застрахователят може да отложи изплащането на обезщетението, когато по повод на причинената вреда, е в ход наказателно-правна или друга процедура срещу Застрахования, от решаването на която зависи уреждането на претенцията за получване на обезщетението, докато тази процедура не приключи.

     ДЕФИНИЦИИ:


  НЕИМУЩЕСТВЕНА ВРЕДА - смърт, телесно увреждане или заболяване на което и да е лице, в резултат на дефект на продуктите или стоките (или тяхната опаковка), които е предоставил ЗАСТРАХОВАНИЯТ в рамките на търговската си дейност.

  ИМУЩЕСТВЕНА ВРЕДА - действително погиване или увреждане или загуба на владение или контрол върху имущество на трети лица (с изключение на самия дефектен продукт), което е предназначено за лично ползване.

  ПРОДУКТ - всяко движимо или каквото и да е имущество (с изключение на земеделски суровини и ловни продукти, освен ако не са претърпели първична преработка), дори и да е част от друго движимо или недвижимо имущество. По смисъла на тези Специални условия за продукт не се счита този, който не се съхранява или не е под контрола на ЗАСТРАХОВАНИЯ, не е проектиран, създаден, произведен, ремонтиран, нито разпространен в рамките на неговата стопанска дейност. По тези специални условия за продукт няма да се счита храната или напитките, които се дават от или за сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ на негови служители като възнаграждение за персонала.

  ПРОИЗВОДИТЕЛ - създателят на даден краен продукт, на каквато и да е суровина или компонент, както и всяко лице, което се явява "производител" на продукт, поставяйки върху него наименование, знак или друг отличителен белег. Като производител носи отговорност всеки вносител на продукт, внесен за продажба, наемане, лизинг или каквато и да е друга форма на дистрибуция в рамките на търговската му дейност, също и всеки доставчик на продукт, като се има предвид и законово определената отговорност на производителя

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор