Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Здравно застраховане

  Здравно застраховане

   

  В зависимост от броя на лицата посочени в застрахователната по­лици, здравните застраховки могат да бъдат единични, семейни и гру­пови. Минималният брой застраховани по семейната и по груповите за­страховки се определя от общите условия на застраховките. Например минимум трима човека при семейните и минимум 10 човека при гру­повите застраховки. При непоименните групови застраховки за всич­ки лица напуснали групата, застрахователната защита се прекратява в 0,00 часа от деня следващ деня на напускането, докато при поименните групови застраховки за сметка на застрахованите, дружеството продъл­жава да носи отговорност до изтичането срока на договора. За ново­постъпилите в групата при непоименните застраховки отговорността на застрахователното дружество започва от деня, в който те започнат работа. При груповите застраховки по списъчна форма отговорността на застрахователното дружество започва едва от 0,00 часа на следващия ден след представянето на допълнителния списък. Застраховат се здрави лица. Застрахованите с трайни увреждания се застраховат при специални условия, респ. по-висока застрахователна вноска. Всъпителната възраст на застрахованите се определя в зависи­мост от вида на застраховката. При единичните застраховки например възрастовото ограничение може да бъде примерно от 16 до 60 години а при семейната от 3 до 60 години. За груповите застраховки по списъч­на форма и брой на застрахованите до 50 ограничението може да бъде същото както при индивидуалната застраховка, докато за груповата за­страховка за сметка на работодателя (непоименни групови застрахов­ки) и брой на хората над 50 няма ограничения за възрастта. Срокът на застраховката обикновено е от 1 до 5 години, като при изтичането на застраховката застрахованият не трябва да бъде по-въз­растен от пределната възраст посочена в общите условия на застрахов­ката. Застрахователният договор се сключва на база попълнена деклара­ция за здравословното състояние на кандидата за сключване на застра­хователен договор или въз основа на констатация направена от доверен лекар. Преглед от страна на доверения лекар е задължителен, когато се сключват застраховки за суми над размер определен от застраховател­ното дружество. Заключение на доверен лекар се изисква също при на­личието на предшестващи хронични и професионални заболявания. За да бъде избегнат риска, породен от подаване на подвеждаща преддоговорна информация свързана главно с риска заболяване, за­страхователните дружество отлагат във времето началото на тяхната отговорност. Между момента на сключване на застраховката и момента, в който влиза в сила отговорността на застрахователното дружество се оставя така наречения карантинен период. Големината на карантинния срок се уточнява в общите условия на конкретната застраховка. Сми­сълът на този период е, че ако застрахованият е заболял преди да бъде сключена застраховката и не е уведомил за това застрахователното дру­жество, то последиците от заболяването ще се проявят в карантинния срок, което означава че няма основание за застрахователно плащане. Причината за това е, че отговорността на застрахователното дружество още не е влязла в сила. Подобно правило важи за индивидуалните и семейните застраховки и за груповите застраховки по списъчна форма, при които вноските са за сметка на застрахованите лица. За последиците, свързани с риска злополука, отговорността на застрахователното дружество започва след сключването на застрахова­телния договор.

  Отговорността на застрахователното дружество по този вид за­страховане е за разходите, извършени във връзка с проведени меди­цински прегледи и лечения и за изплащане на обезщетения в случай на болничен престой и оперативно лечение. По-конкретно покриват се следните видове разходи и събития:

  • разходи за медицински прегледи и изследвания, наложени пора­ди заболяване или злополука, като застрахованият има право да ползва всички медицински услуги на частно практикуващи лекари, лекари на свободен прием, частни или държавни поликлиники и болници;
  • разходи за медикаменти, свързани с конкретно лечение;
  • болничен престой, предизвикан от заболяване или от злополу­ка. Броят на дните, прекарани еднократно в болницата и в рамките на една година, е лимитиран.
  • Отговорността на застрахователното дружество е в рамките на предварително определени проценти от застрахователната сума.

  Здравната застраховка може да бъде организирана отделно за всеки от посочените по-горе разходи и събития. Тя обаче може да бъде предлагана и като комбинация от тях. Например за разходите за меди­цинска помощ и медикаменти е възможно да бъде обособена застра­ховката "Разходи за здравна защита" а за времето, необходимо за лече­ние - "Дневни пари за болничен престой". Комбинираната застраховка може да бъде наречена "Комплексна здравна застраховка"

  От застрахователното покритие са изключени следните случаи:

  • когато е оказана медицинска помощ, която е включена в обхвата на държавното медицинско обслужване, финансирано от бюджета;
  • медицинска помощ във връзка със стоматологични заболявания;
  • разходи за профилактични прегледи, изследвания, имунизации;
  • контролни прегледи и изследвания;
  • разходи за лекарства с профилактичен характер;
  • престой в болница поради хронично или професионално забо­ляване установено преди сключването на застрахователния договор;
  • престой в болница поради нарушаване на здравето следствие употреба на алкохол и наркотици;
  • болничен престой поради бременност, аборти, раждания. Съществуват и други изключения, по причини, които обичайно не се покриват и при застраховането "Живот"(болнично лечение пре­дизвикано от заболяване или злополука в резултат на военни действия, извършване на престъпления от общ характер, опит за самоубийство,
  • радиационно облъчване, упражняване на опасни занятия, болести пре­давани по полов път).

  Застрахователната сума се определя от застрахования. Застрахова­телното дружество може да установи само нейния минимален размер.Застрахователната вноска зависи от застрахователната сума, вида и срока на застраховката, здравословното състояние на застрахования. Може да се плаща годишна вноска или тя да бъде разсрочена на части. Как ще се плаща вноската се указва в общите условия на застраховката. Например при индивидуалните и при семейните застраховки обикно­вено се изисква годишната вноска да се плаща наведнъж. При групови­те застраховки може да се отстъпи от това правило. Вноската се плаща на датата на падежа или до определен от общите условия срок преди падежа.

  Плащането на застрахователното дружество се извършва съглас­но условията, при които договорът е сключен и на база следните доку­менти:

  • фактури за платени медицински прегледи, изследвания и мани­пулации - при плащане на разходи за медицински прегледи и изследва­ния;
  • фактури за закупени лекарства и касови бележки от аптеките, заедно със съпътстващите ги оригинални документи (болнични листо­ве, рецепти) - при изплащане на разходи за медикаменти;
  • болничен лист и епикриза - при изплащане на дневни пари за болничен престой.

  Болничното застраховане може да се предлага като самостоятелен продукт. То обаче може и да се комбинира както с другите основни за­страховки (рисково застраховане и застраховка за доживяване на опре­делен срок), така и с допълнителните застраховки.

  Ако търсите допълнителен начин да застраховате себе си като допълнение на задължителното Ви здравно осигуряване, то вече има вариант това да се случи.

  Допълнителното здравно застраховане предлага възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на високо специлизирани изследвания с цел диагностициране и решаване на даден здравен проблем.  Клиентът има право на совободен избор на специалисти и на възстановяване на разходи за медикаменти.

   Здравните застраховки могат да бъдат индивидуални или семейни и групови или корпоративни.

  Индивидуалните застраховки  дават възможност на всяко физическо лице  да сключи  здравна застраховка за себе си и семейството си спрямо това, което смята за подходящо и удовлетворяващо.

   При груповите или корпоративните застраховки има договорени условия, които в повечето са случаи за еднакви за цялата застрахована група. Обикновено се покрива лечение на широк спектър от заболявания, както и тяхното диагностициране.

  Ако решите да направите индивидуална здравна застраховка за себе си, имате възможността сами да изберете застрахователното си покритие.  Много хора предпочитат да се застраховат допълнително, за да си осигурят спокойствие.

  В случаите, когато се налага да чакате за направление при специалист за дадено заболяване, бихте могли да използвате лимита по здравната си застраховка, ако имате такава. По този начин спестявате своето време и усилия, тъй като живеем в динамичен свят, където времето е ценно за всички.

   Едно от основните предимства на допълнителната здравна застраховка е, че клиентът има право да избере къде да се лекува, също така и кой специалист да посети без да се налага да посещава предварително своя личен лекар и да изисква направление за необходимия специалист. Това дава голяма свобода на избор на застрахованите лица и насърчава използването на медицинска помощ.

  Интересът към този тип застраховки непрекъснато се повишава. Все повече хора и работодатели осъзнават ползата и необходимостта от здравното застраховане и се възползват от този застрахователен продукт.

  Медицинската или така наречената „Здравна застраховка“ включва покритие на рискове, свързани със заболяване или злополука на лицето, което се е застраховано за конкретен застрахователен период (най – често за една година). По този начин лицето може да бъде финансово обезпечено при извършване на определени здравни услуги, които не са обект на задължителното здравно осигуряване.

  В случай че клиентът желае, би могъл да включи покритие за пакет „Извънболнична помощ, „Болнична помощ“, „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия“, „Възстановяване на разходи“, „Дентална помощ“; всеки пакет може да бъде „Основен“, „Пълен“ и „Луксозен“. След което се определя лимитът за услугите, които сте избрали и съответно тяхната стойност.
  „Медицинска /здравна/ застраховка“ се сключва като индивидуална, семейна или групова застраховка. 
  От значение за застраховането са фактори като: здравословно състояние на застраховащия, брой застраховани лица и др.,
  От съществено значение за сключването на здравната застраховка е клиентите да са здравноосигурени към НЗОК. Допълнителната здравна застраховка надгражда пакета от дейности, който се покрива от НЗОК.

  Най-предпочитаната комбинация от пакети е свързана с избор за покритие на „Извънболнична помощ“, „Болнична помощ“ и „Възстановяване на разходи“ (покритие на медикаменти, превързочни материали, помощни средства и контрастни вещества до определен лимит).

  Имате възможност да включите в застрахователното си покритие и пакет „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване“ (Профилактика), който покрива предварително уговорени профилактични прегледи и изследвания в лечебно заведение по избор на клиента.
  Цената на здравната застраховка е различна в зависимост от избора на клиента - дали ще е семейна, индивидуална, групова, какво ще включва като покритие, брой застраховани лица и т.н.

  Здравното застраховане е гъвкав и подходящ начин да се подсигурим за бъдещи неприятни здравословни ситуации.

  Възползвайте се от различна комбинация от отстъпки и пакети, които I&G Insurance Brokеrs ще Ви предложи. По този начин сами ще вземате решенията за Вашето здраве и здравето на семейството ви.

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор