Graphic

Авария на машини

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Авария на машини“ предоставя защита срещу специфични рискове, които е възможно да възникнат при нормалната експлоатация на застрахованите машини, съоръжения и апарати.

Какво покрива застраховката?

Покриват се преките имуществени загуби или вреди върху застрахованите машини и съоръжения от внезапно, случайно и непредвидено настъпили през периода на застраховката събития, водещи до необходимост от поправката или замяната на машините, в резултат на:

  • дефекти на отливката и/или материала;
  • грешки в проектирането;
  • грешки при изработката или монтажа;
  • недостатъчен опит и/или липса на съответна квалификация;
  • небрежност;
  • недостиг на вода в бойлери;
  • физическа експлозия;
  • разрушаване  в резултат на центробежните сили;
  • късо съединение;
  • всяка друга причина, освен изрично изключените в условията на застраховката, водеща до необходимост  от поправка или замяна на застрахованите машини, или на части от тях.

Към основното покритие може да бъде предоставено допълнително покритие въз основа на множество различни допълнителни клаузи. като разходи за ускоряване на ремонтите, прекъсване на дейността и други. Застрахователно покритие Авария на машини се предоставя само в комбинация с покритието по условията за застраховане на "Имущество" и не може да бъде сключвано самостоятелно.