Graphic

Строително - монтажни рискове

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Строително-монтажни рискове” е имуществена застраховка всички рискове, покриваща загуби или вреди, възникнали при извършване на строително-монтажни работи, предизвикани от непредвидено и внезапно настъпило застрахователно събитие. Предназначена е за инвеститори, предприемачи, изпълнителите или подизпълнителите, доставчици и други лица, които имат интерес в застрахованите работи при изграждането на всякакви жилищни сгради, бизнес центрове, промишлени сгради, болници, училища, железопътни и пътни съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и други.

Какво покрива застраховката?

Застрахователното покритие е групирано в три отделни секции:

 • материални вреди (основно покритие) - осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие;
 • гражданска отговорност към трети лица – предоставя покритие за отговорността за причинени имуществени щети и /или телесни наранявания на трети лица, настъпили в пряка връзка със строително монтажни работи по Материални вреди (основно покритие);
 • забава на проекта – обезщетява Инвеститора за загуба на брутна печалба и увеличение на разходите за дейността, ако застрахованите строително – монтажни работи претърпят загуба или вреда, покрити по Материални вреди (основно покритие) и в резултат на това настъпи забава в завършването на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Срещу допълнителна премия могат да бъдат включени и покрития като:

 • загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
 • загуба или повреда вследствие на акт на тероризъм;
 • гаранционно обслужване на строителните работи (12/24 месеца);
 • допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, експресна доставка;
 • имущество на склад извън строителната площадка и съществуващо имущество;
 • повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;
 • риск на проектанта;
 • други  клаузи.

Застраховката се сключва въз основа на подробно попълнен въпросник от кандидата за застраховане.