Graphic

Отговорност на спедитора

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Отговорност на спедитора“ покрива договорната отговорност на спедитора, действащ като комисионер, оператор или складов оператор за вреди, причинени на клиент), при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция. Застраховката се сключва за срок една година.

Застраховката може да бъде сключена от всяко дружество, което действа като:

  • комисионер - като пълномощник или като търговски представител на клиента по Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС);
  • оператор по Общите спедиторски условия на НСБС;
  • складов оператор по Общите складови условия на НСБС.

Какво покрива застраховката?

Застраховката възстановява и покрива:

  • финансови загуби на клиента, вследствие на грешки и пропуски на спедитора, когато застраховката е сключена от спедитор, който действа като комисионер, като пълномощник или като търговски предствител;
  • щети от липси и повреди на стоката и финансови загуби на клиента вследствие на грешки и пропуски на спедитора, когато е сключена от спедитора в качеството му на оператор;
  • щети от липси и повреди на стоката и финансови загуби на клиента вследствие на грешки и пропуски на спедитора, когато е сключена от спедитора в качеството му на складов оператор по общите складови условия на НСБС.