Graphic

Помощ при пътуване в чужбина

Сключването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ обезпечава навременната медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Застраховката изплаща и обезщетение при възникнали непредвидени обстоятелства при престоя Ви извън страната.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката може да се сключи за физически лица, български граждани или чуждестранни граждани с разрешение за постоянно, продължително или дългосрочно пребиваване на територията на Република България за времето на пътуване или престой извън територията на страната. Застраховката е може да бъде валидна на територията на цял свят, за цял свят без САЩ и Канада, за Европа, с изключение на Република България, страната на постоянното Ви местоживеене и територията на страната, за която имате валидна здравна осигуровка и/или застраховка.

Какво покритие предлага застраховката?

Основното покритие обичайно включва:

  • медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
  • репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
  • спешна дентална помощ.

Допълнителното покритие може да включва:

  • спасителни разноски;
  • смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
  • кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
  • дневни пари за болничен престой;
  • гражданска отговорност към трети лица;
  • правна помощ.


При многократни командировки и специализации в чужбина може да сключите Мултитрип застраховка за срок една година. Застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на до 30 дни, 60 дни или 90 дни.

Защо да сключите застраховка „Помощ при пътуване“?

Застраховка Помощ при пътуване в чужбина гарантира вашата сигурност и защита в случай на злополука или внезапно (акутно) заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната. Осигурява денонощно съдействие чрез обслужване на български език и плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.