Graphic

Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт

Какъв е този вид застраховка?

Задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт се сключва на основание наредба за задължителното застраховане по чл. 504 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (МПС), и Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по Кодекса за застраховането.

За кого е предназначена застраховката?

Обект на застраховане са физически лица - пътниците в средствата за обществен превоз за местата в следните видове превозни средства - автобуси, тролейбуси, релсови превозни средства, таксиметрови автомобили, въжени линии и влекове, въздухоплавателни средства и други.

Какво покритие предлага застраховката?

  • смърт на застрахования вследствие на злополука - на законните наследници се изплаща в пълен размер договорената застрахователна сума;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука – изплащането на обезщетението е съобразено с процента изгубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.

Допълнително избираеми покрития:

  • временна неработоспособност в резултат на злополука;
  • медицински разходи в резултат на злополука;
  • разходи за погребение при смърт от злополука.