Your personal data

We collect and process your personal data. To secure your rights under the General Data Protection Regulation, we ask for your consent. The IG Brokers website uses cookies to function properly and improve its efficiency. For more information: Cookie Policy

What is property insurance and what we need to know about it

NEWS_PUBLISH_DATE 15 February 2018
What is property insurance and what we need to know about it image

Имущественото застраховане осигурява финансово обезпечаване на собственик или имот върху имот, в случай на кражба / обичай, увреждане или природно бедствие.

Стандартни покрития на имуществена застраховка, включително щети, причинени от пожар, вятър, градушка, свличане и срутване на земни маси, мълния, кражба и др.

Съществуват два имуществени застраховки:

  • Застраховка при възстановяване на специална стойност - при това не трябва да се предвиди овехтяването (амортизацията) на обекта. Застрахователното обезщетение се изчислява на базата данни на договорената възстановителна стойност, която е равна на цената на ново имущество от същия вид;
  • Застраховка по действителна стойност - най-разпространената форма в дейността на застрахованите дружества. При нея застраховането на сумата по обекта е равна на неговата действителна стойност към момента на изключване на договора за застраховане. Дефицитът на новото имущество се определя по фактура, ценоразпис, каталог и / или с експертна оценка на застраховането.