Kaкво е имуществено застраховане и какво трябва да знаем за него

ПУБЛИКУВАНО НА: 15 февруари 2018
Kaкво е имуществено застраховане и какво трябва да знаем за него image

Имуществената застраховка осигурява финансово обезпечение на собственик или наемател на имот, в случай на кражба/обир, повреда или природно бедствие.

Стандартните покрития на имуществена застраховка, включват щети, причинени от пожар, вятър, градушка, свличане и срутване на земни маси, мълния, кражба и др.

Съществуват два имуществени застраховки:

  • Застраховка по възстановителна стойност - при него не се взема предвид овехтяването (амортизацията) на обекта. Застрахователното обезщетение се изчислява на базата на договорираната възстановителна стойност, която е равна на цената на ново имущество от същия вид;
  • Застраховка по действителна стойност - най-разпространената форма в дейността на застрахователните дружества. При нея застрахователната сума на обекта е равна на неговата действителна стойност към момента на сключване на застрахователния договор.Действителната стойност на новото имущество се установява по фактура, ценоразпис, каталог и/или с експертна оценка на застрахователя.