Помощ при щета

Съдействието при уреждане на застрахователни претенции е важна част от цялостния ни подход за осигуряване на добро клиентското обслужване. За да гарантираме качественото управление на процеса по ликвидация, на ваше разположение е специализиран отдел – „Ликвидация на щети“ от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие. От нас може да очаквате комплексна услуга при уреждане на претенции, която включва:

 • Пълен контрол на процеса на ликвидация на щетите;
 • Денонощна телефонна линия - обслужване 24 /7;
 • Ефективно съдействие на място и/или по електронен път;
 • Организиране на огледи, събиране на исканите от застрахователя доказателствени документи;
 • Административна обработка на претенциите;
 • Иницииране и участие в преговори със застрахователи при проблемни щети.

 

Accident in Bulgaria Полезна информация при настъпване на застрахователно събитие

Всеки застраховател приема вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори. Правилата уреждат процедурите, по които застрахователят приема уведомления за щети, събира нужните доказателства, извършва оценка на причинените вреди, определя размера на обезщетенията и извършва разплащания.

Какво да правим след като констатираме застрахователно събитие?

Ай енд Джи Брокерс Ви препоръчва да се придържате към следните прости правила.

1. Не променяйте състоянието на увреденото МПС или имущество.

2. Предприемете всички необходими и целесъобразни мерки за ограничаване на вредите.

3. Уведомите незабавно съответните органи, а именно:

 • при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – полицията – Районно управление на МВР;
 • при пожар и наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност;
 • при пътно-транспортно произшествие – „КАТ – Пътна полиция”;
 • при токов удар – съответното регионално електроразпределително дружество като съблюдавате установения ред за подаване на сигнали, описан в официалния им сайт.

4. Свържете се своевременно с вашия застраховател и/ или с Ай енд Джи Брокерс (ако сте наш клиент), за да получите точни инструкции за конкретната ситуация. Необходимо е да предоставите следната информация:

 • данни за застрахования и застрахователната полица;
 • дата и място на настъпване на събитието;
 • причина и описание на щетите – степен на увреденост;
 • лице за контакт и обратна връзка.

Полезни документи:

 

Accident in Bulgaria Полезна информация при щети по автомобили

Превърнали сме шофирането в неразделна част от ежедневието и наша отговорност е транспортното средство да бъде технически изправно, както и да бъдем внимателни на пътя. За съжаление, понякога не можем да предпазим автомобила ни от пътно транспортно произшествие, кражба или природно бедствие, което нанася щети, изискващи значителна сума за възстановяването му. Автомобилното застраховане има за цел да се погрижи именно за това.

Какво да направя при щета на автомобила?

Ако имате сключена застраховка Каско, е важно е да проверите в какъв срок трябва да заведете щетата пред застрахователя. Обичайно този срок е от 3 до 7 работни дни от настъпването на събитието (с изключение за риска „кражба на цяло МПС” и „пожар“– до 24 часа след настъпване на събитието), но всеки застраховател има свои вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции.

Прегледайте внимателно вашата застрахователна полица, за да разберете какви са правата и задължения ви, както и начина за ликвидация на щетите – чрез официален сервиз, доверен сервиз или експертна оценка. Проверете дали имате предстоящи за плащане поредни вноски. В случай, че искате да получите обезщетение в пълен размер или да вземете възлагателно писмо за ремонт в сервиз, е необходимо да сте внесли всички вноски по полицата.

За да получите обезщетение по вашата автомобилна полица Каско е необходимо да се снабдите се с валидни документи, който удостоверяват причината за настъпването на щетата. Такива могат да бъдат:

 • двустранен констативен протокол;
 • протокол от КАТ;
 • служебна бележка от пожарната;
 • служебна бележка от Метрологичната служба при природно бедствие;
 • служебна бележка от Полицията при злоумишлени действия от трети лица;
 • други.

При настъпило ПТП, единствено с материални вреди, се попълва стандартен двустранно констативен протокол. В случай на разногласия между страните - кой е виновен за произшествието, екип на Пътна полиция посещава мястото на събитието и съставя протокол за ПТП.

За да предявите претенция по застраховка Гражданска отговорност към застрахователя на водача, виновен за ПТП-то, следва да подготвите следните документи:

 • протокол за ПТП или двустранно констативен протокол;
 • вашите лични документи;
 • документи за платени разходи;
 • удостоверение за банкова сметка.

 

Какво да правим при пътнотранспортно събитие в чужбина?

1. Не напускайте мястото на произшествието.
2. Обърнете се към Пътна полиция в съответната страна.
3. В случай, че полицията не посети мястото на ПТП, при само материални щети и потвърдена виновност за произшествието с другия водач, можете да съставите двустранен констативен протокол.
4. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на събитието.
5. Съберете всички необходими данни, касаещи събитието, а именно:

 • Имена на участниците;
 • Информация за свидетелите;
 • Регистрационните номера на автомобилите – участници в събитието;
 • Застраховател и номер на застрахователна полица на другия участник;
 • Друга информация.

6. Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате, потърсете преводач, ако е необходимо.
7. Съобщете за произшествието на вашия застраховател и/или брокер.

24/7 support

Денонощен SOS телефон при настъпване на застрахователно събитие