Graphic

Гражданска отговорност

Ако вие сте собственик или ползвател на моторно превозно средство, регистрирано на територията на България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна за Вас.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторно превозно средство (МПС). Покрити рискове по задължителна застраховка Гражданска отговорност са:

 • нанесени имуществени и неимуществените вреди на трети лица вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • вреди, причинени на чуждо имущество;
 • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • направени разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.

Какъв е лимит на отговорност на застраховката?

Покритието и лимитите на отговорност са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането и са еднакви за всички застрахователни компании:

 • при събития, настъпили на територията на Република България;
  за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно местните законодателства.

Какво е териториалното покритие на застраховката?

Застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора.

Сертификатът „Зелена карта“ е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта". Той е документът, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, която покрива задължителните лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Кога започва и кога свършва покритието?

Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица. Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата. При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок.

Кога и как мога да прекратя договора?

Може да прекратите застрахователния договор, след влизането му в сила, в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • промяна в собствеността на посоченото в полицата моторното превозно средство;
 • бракуване на моторното превозно средство;
 • моторното превозно средство е противозаконно отнето;
 • моторното превозно средство е спряно от движение.