Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Graphic

Автокаско

 

Застраховка автокаско е известна още под наименованието „застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“. Тя е доброволна и е предназначена за физически и юридически лица, собственици на МПС-та с български регистрационни номера – леки коли, товарни автомобили, багажни и къмпинг ремаркета, товарни ремаркета и полуремаркета, автобуси, земеделска и горска техника, строителни и пътно-строителни машини, специални автомобили, мотоциклети. Териториалния обхват обикновено е територията на Република България и Европейският съюз, но той може да се разшири и за други страни.

Какво покрива застраховка автокаско

Покритите рискове по застраховка автокаско се групират в различни клаузи, като така се получават различни нива на покритие в зависимост от нуждите и потребностите на застрахованото лице. Застраховката покрива пълна или частична загуба, която застрахованият би понесъл при реализиране на някой от следните рискове:

 • пътно-транспортно произшествие (ПТП);
 • кражба и грабеж;
 • природни бедствия;
 • пожар и експлозия;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • други.

Полезно е да знаете, че към полицата каско, може да добавите асистанс услуги, както за България, така и за чужбина. По този начин си осигурявате спокойствие в случай на обездвижване на МПС от застрахователно събитие или техническа повреда, спукана гума, заредено грешно гориво и други.

Какво не покрива застраховка автокаско 

Застрахователното покритие няма как да обхване всички рискове и обикновено има изключения. Застраховката не е валидна при управление на автомобил под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, както и когато МПС се управлява от лице, което не притежава свидетелство за управление. Ограничения в покритието може да има и за вреди причинени вследствие на:

 • военни и терористични действия от всякакъв вид;
 • груба небрежност от страна на застрахования - незаключване на автомобила, оставяне с отворени прозорци или с работещ двигател;
 • използване на МПС не по предназначение;
 • в случай кражба, при установена липса на свидетелството за регистрация на МПС (голям или малък талон);
 • превоз на експлозивни и запалителни товари;
 • други, определени в общите условия на застрахователите.

Къде и как мога да сключа застраховка автокаско

Застраховка автокаско може да бъде сключена във всеки един от офисите на Ай енд Джи Брокерс, както и да бъде заявена онлайн през настоящия уебсайт. За сключване на полицата е нужно да представите свидетелството за регистрация на МПС (талон на автомобила), както и да отговорите на поставени въпроси от застрахователя. Това е възможно чрез попълване на предложение – въпросник, който служи за анализ на клиентските нужди. След подписване и получаване на полицата автокаско, застрахованото МПС задължително трябва да бъде огледано и снимано в определен за целта пункт на застраховател. По-голяма част от застрахователните компании не изискват оглед при подновяване на застраховката без прекъсване на покритието.

Kaква е цената на застраховка автокаско

За изчисляване на цената на застраховка автокаско, се вземат предвид следните основни фактори - видът на МПС-то, неговите характеристики, размерът на застрахователната сума, както и избраният начин за възстановяване на щетите при събитие. Премията може да бъде платена еднократно или да се разсрочи на две или четири вноски. Прилагат се различни по вид отстъпки в зависимост от тарифните условия на застрахователите – при наличие на гражданска отговорност в същата компания , при подновяване на полицата, при еднократно плащане и други.

Какви са начините за обезщетяване на вредите

При сключване на застраховка автокаско, е важно да изберете и уточните начините за получаване на обезщетение при възникнали щети. Те могат да бъдат:

 • отстраняване на щети в официален сервиз – възможно е за нови автомобили до 4-5 години от датата на производство. Срещу заплащане на допълнителна премия обаче от тази опция могат да се възползват и по-стари автомобили;
 • отстраняване на щети в доверен сервиз – тази опция позволява отремонтирането на щетите да се извърши в сервиз с който застрахователя има договорни отношения. Важно е да знаете, че при някои застрахователни компании опцията доверен сервиз не е обвързана с възрастта на автомобила. Разходите за извършения ремонт се поемат от застрахователя и вие не плащате за услугата. Друго предимство е, че автосервиза заснема отстранените щети и  това се доказва пред застрахователя. Вие нямате ангажимент да закарате автомобила на нов оглед;
 • чрез експертна оценка – размерът на обезщетението се изчислява на експертна оценка, съгласно действаща методика на застрахователя. Тя обикновено се прави въз основа на средни цени на сервизни услуги. Тук е важно да отбележим, че вие имате ангажимент да представите автомобила си на оглед след отстраняване на щетите за които е изплатено обезщетение.

Какво да правим при щета по застраховка автокаско

Застрахователите приемат вътрешни правила за начина на уреждане на претенции и изплащане на обезщетения. Първото и важно условие, което трябва да изпълните при завеждане на щета по застраховка автокаско, е да уведомите застрахователната компания в определения за това срок. Има няколко начина по които да го направите - чрез телефонно обаждане, писмено уведомление по образец или в свободен текст. Документите, които застрахователят може да поиска да предоставите са: 

 • свидетелство за регистрация на МПС (талон на автомобила);
 • валиден талон за годишен технически преглед;
 • валидно свидетелство за управление на МПС;
 • удостоверение за банкова сметка;
 • документ, удостоверяващ събитието (двустранен констативен протокол, протокол от КАТ, служебна бележка).

Огледът на МПС-то се организира в зависимост от това, къде се намира увредения автомобил и степента на увреждане. Най-често той се извършва в някой от центровете за огледи на застрахователя. Според Кодекса за застраховането, при настъпване на събитие, застрахователят трябва да плати обезщетение в срок не по-дълъг от 15 дни.