Общи условия за ползване на уебсайта на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД

Общи условия

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД („Дружеството“, „Ай енд Джи“, „Брокера“) и потребителите, които чрез използването на сайта www.iandgbrokers.com в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Ай енд Джи в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Кои сме ние

„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД е застрахователен брокер със седалище в гр.София 1124, ул. „Янтра” № 3Б, ЕИК 121266165. Адресът на Централно управление е гр. София 1618, бул. „България“ № 118 ет. 4. Дружеството притежава широка търговска мрежа разположена на територията на цялата страна, като адресите и контактите може да намерите в менюто Офиси на този уебсайт. Уебсайтът на Ай енд Джи предлага и възможност за виртуални срещи чрез меню виртуални офиси.

Информация за Дружеството като застрахователен брокер съгласно чл. 325 от Кодекса за застраховането

„Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Янтра” № 3Б, ЕИК 121266165 е застрахователен брокер, вписан с решение № 195-3Б/10.11.2009 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл.30, ал.1, т.12 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор, гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16 или на интернет страницата й www.fsc.bg.

„Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД.
В случай че имате оплаквания от предоставяната от „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД услуга, моля, подавайте Вашите жалби на адрес: гр. София 1618, бул. „България“ №118, Бизнес център Абакус или на електронна поща: office@iandgbrokers.com и телефон: 02/813 88 00. „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД се ангажира да получите на посочен от Вас адрес отговор на жалбата си в в 20 дневен срок от получаването й.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, Комисия за защита на потребителите, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.
“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приеме, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД в качеството си на застрахователен брокер извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.
„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и  не предоставя съвети съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховането (КЗ) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка.

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" EООД предоставя съвет, изготвен въз основа на справедлив и личен анализ по чл. 325а, ал. 5 от КЗ, само когато това е изрично възложено от ползвател на застрахователни услуги. В качеството Ви на ползвател на застрахователни услуги Вие имате право да възложите на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД изготвянето на съвет въз основа на справедлив и личен анализ, което право може да упражните и при всяко подновяване на възлагането за извършване на застрахователно посредничество.

Естеството на възнаграждението, което “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисиона, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователното дружество.

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" EООД извършва застрахователно посредничество за застрахователите посочени в секция Застрахователни компании.

Предлагани застраховки онлайн на сайта

Чрез този уебсайт Дружеството предлага в меню „Застраховки онлайн“ сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, плащане на поредна вноска по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и доброволни застраховки в четири подменюта – Автокаско, Имуществена застраховка, Пътуване в чужбина и Здраве+. Личните данни, които предоставяте за да сключите застраховките online се обработват от Ай енд Джи за целите и на основанията посочени в Уведомлението за поверителност.
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се осъществява чрез попълнена заявка, като може да попълните данните в избрано от Вас като ползвател застрахователно дружество. Информационният документ за застрахователния продукт е публикуван за всяко дружество при изчисляване на застрахователната премия. Общите условия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са регламентирани в Кодекса за застраховането.
Цената на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Крайната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и реквизите към полицата, се получава след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.
Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00:00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.
В срок до три работни дни от получаване на поръчката чрез уебсайта, Ай енд Джи изпраща подписаната за застрахователя застрахователна полица на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена крата“ и знак, издаден от Гаранционния фонд.
Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова карта.
При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание Дружеството да издаде и предостави квитанция за платена вноска.
Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва от меню „Застраховки онлайн“ Вноска по полица. Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на Дружеството.
При заплащане на застрахователната премия или съответната вноска от нея чрез дебитна или кредитна карта, издадена на Ваше име, подпис върху застрахователната полица на застраховащия не се изисква, а договорът за застраховка се счита сключен, от момента, в който получите на посочения от Вас електронен адрес (е-mail) потвърждение за сключване на застраховката.
Информацията на сайта се актуализира от Дружеството своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.
Договорът за застраховка се сключва от разстояние на хартиен носител, саморъчно подписан от страните.
Доброволни застраховки
Към настоящия момент в меню „Застраховки онлайн“ Ай енд Джи предлага възможност за сключване на застраховка „Помощ при пътуване“, застраховка „Обичам своя дом“ и „Каско За Вас“ създадени продукти от „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД за предлагане с посредничеството на Ай енд Джи и застраховка „Здраве+“ създадена от Дженерали Застраховане за предлагане с посредничество на Дружеството.
При заявка за застраховка „Каско“ може да попълните своите данни или да прикачите копие от част І на свидетелството за регистрация на МПС за ваше улеснение.
Информационните документи за застрахователните продукти и Общите условия, по които се сключват са публикувани към съответната секция на менюто „Застраховки онлайн“.

Сключване на договор с Ай енд Джи

Чрез онлайн поръчка за издаване на застраховка на сайта www.iandgbrokers.com, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EOОД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователното дружество, което вие сте избрали използвайки уебсайта. За сключването на договора с Ай енд Джи не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта.
Договорът с Ай енд Джи се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави застрахователния договор, сметки, стикери и всички реквизити към полицата и заплащане на застрахователната премия от Ваша страна.

Права и задължения на потребителите

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с Ай енд Джи договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.
Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Дружеството, застрахователен договор. Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на юридическото лице, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Дружеството може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМИП.При подаване на електронната поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес или да я получите лично в избран от Вас офис на Ай енд Джи.
Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с Дружеството в 14 дневен срок от подаване на електронната поръчка през този сайт. Клиентът следва да изпрати писмено уведомление до Ай енд Джи на адрес: гр. София, бул. „България“ № 118, заедно с всички получени документи (застрахователна полица, сертификат „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд).
При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14 дневен срок от изпращането и е необходимо потребителят да уведоми “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД на телефон 0800 20 300, или на имейл office@iandgbrokers.com. В този случай ако е възможно Дружеството анулира издадената полица без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Възстановяването на суми, извършени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по сметката на картата в срок до 5 дни. Възстановяването на суми платени в брой при доставка или чрез еpay.bg се осъществява чрез получаването им лично от застраховащия в Централно управление на Дружеството и по сметка, посочена от него, чийто титуляр е.
Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Брокера, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователното дружество за анулиране на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката. .
В случай на отказ от договора с Дружеството разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване. Ай енд Джи няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.
След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите сключения чрез “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Права и задължения на Ай енд Джи

При сключване на договор с Брокера чрез използването на този сайт, потребителя на база предоставената в сайта информация сам избира застраховката, която е най-подходяща с оглед неговите изисквания и потребности.
Дружеството има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт, с оглед повишаване качеството на услугите. Ай енд Джи не гарантира, че достъпа до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. .
“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация, не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.
В случай, че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Брокерът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Брокерът не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.
“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД не предоставя професионален съвет или мнение по въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговото ръководство или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.
Ай ен Джи не носи отговорност за административни санкции или каквито и да е претенции на трети лица към клиента при използване на моторното превозно средство преди получаване на потвърждение по имейл за датата и часа на влизане в сила на поръчаната задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Това изчерпателно ограничаване на отговорността на “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително, но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.
Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Брокерът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.
Брокерът има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване. При съмнение в достоверността на информацията в този уебсайт, съветваме да потърсите потвърждение, свързвайки се директно с Дружеството на 0800 20 300.

Администриране на личните данни

“Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД е администратор на лични данни по отношение на личните данни на потребителя - физическо лици или представител на юридическо лице, обработвани по силата на този договор. Когато потребителят е юридическо лице, потребителят и Ай енд Джи са отделни администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях обработва на свое собствено основание във връзка със своята дейност и всеки от тях се задължава да спразва приложимото законодателство за защита на личните данни, както и да оказва на другата страна съдействие във връзка със спазване на нейните задължения съгласно законодателството за личните данни.
Информацията съгласно чл.13 от Общия Регламент относно защита на данните за начина, по който Дружеството събира, съхранява и обработва личните данни на ползвателите на застрахователни услуги – физически лица се намира в Уведомлението за поверителност за клиенти.
Предоставената информация при използване на „бисквитки“ съгласно Политиката за използване на бисквитки ня уебсайта може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация.

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Информация относно застрахователя

Необходимата преддоговорна информация относно застрахователя изисквана съгласно чл.324 КЗ (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, реда за подаване на жалби и уреждане на претенции и др.) може да намерите в меню „Застрахователни компании“ на сайта.

Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените по-горе телефони.

Други условия

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” EООД незабавно, ако престанете да бъдете такова. Условията за ползване се предоставят само на български език.