Graphic

Летателни апарати

Какъв е този вид застраховка?

Застраховките свързани с притежаването и използването на летателни апарати са:

  • застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни, която покрива загубите и/или разноските, които застрахованият трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати;
  • застраховка „Каско“ на летателни апарати, чийто предмет са пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати по време на: излитането, полета, приземяването и рулирането. Покриват се разходи, произтичащи от принудителни мерки за осигуряване на незабавна сигурност на летателния апарат, като принудително кацане и др. В отговорността на застрахователя попада и рискът ''безследно изчезване'', който е налице в случай, че самолетът не е открит до 60 дни след започване на полета.

Обект на застраховката са всички летателни апарати - самолети, хеликоптери, делтапланери и други въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските други въздухоплавателни средства на Република България в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ съгл. чл. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване, собственост на юридически или физически лица или наети.

Застраховката на летателни апарати, които се използват за тренировъчни полети, акробатика, лов, патрул, борба с пожари, пръскане, торене или освобождаване на предмети от въздуха, експериментално или състезателно летене и всяка друга специална употреба се застраховат, при специални условия и завишени тарифи.