Защита на личните данни

Уведомление за поверителност

Обща информация

С настоящото “Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” ЕООД („Ай енд Джи“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с възлагане на застрахователно посредничество (проучване на застрахователния пазар, получаване на оферта за сключване на застрахователен договор).

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт (https://iandgbrokers.com), както и във всеки наш офис в страната.

Как използваме Вашите лични данни

Ай енд Джи обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Данните се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Личните данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва съответна актуализация.

Ай енд Джи поддържа подходящи технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните Ви данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

Ай енд Джи събира Вашите лични данни през уебсайта и офисите си, когато се свързвате с нас по телефон или електронна поща.

Какви Ваши лични данни обработваме

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с проучване и получаване на оферта за сключване на застрахователен договор, са следните:

 • Име: Име, презиме и фамилия
 • ЕГН
 • Контакти:  Електрона поща, адрес и телефон
 • Адрес: постоянен или настоящ
 • Банкова информация: номер на банкова сметка
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – трудов стаж, професионален опит, собственост, данни за МПС и други
 • Лична карта и други данни необходими за комплексна проверка при животозастраховане съгласно нашите задължения за изпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирана на мръсни пари
 • Видеозаписи
 • Лични данни, съдържащи се в „бисквитките“, когато използвате онлайн услуги, в съответствие с посочена Политика за използване на бисквитки.
На какво основание обработваме Вашите лични данни

Обработването на Вашите данни е необходимо за проучването на застрахователния пазар и получаване на оферта за застрахователен договор.

Ай енд Джи може да обработва Вашите здравни данни за целите на проучване и получаване на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

Ай енд Джи може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ай енд Джи може да споделя Вашите данни със застрахователи на основание подписано възлагателно писмо за целите на получаване на индивидуална оферта.

В определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) на основание легитимния интерес на Ай енд Джи да изпълни задълженията си като застрахователен посредник и да повиши качеството на предоставяните услуги.

Ай енд Джи обработва данните от видеозаписите на основание легитимен интерес, като се предприемат необходимите мерки за защитата им от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Ай енд Джи обработва данните за контакт на основание Вашето съгласие да получавате маркетинг материали от нас и на основание легитимния ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

Защо събираме Вашите лични данни

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само за целите на:

 • Проучване на пазара.
 • Получаване на индивидуално предположение за застраховка.
 • Съдействие при обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета.
 • Предотвратяване на застрахователни измами.
 • Оценка на риска.
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 • Контрол на достъпа и сигурността на помещенията и служителите на Ай енд Джи от посегателства срещу живота, здравето, физическата неприкосновеност и имущество.
 • За предоставяне на онлайн услуги, които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти, например за предоставяне на оферта и сключване на застрахователни договори, плащане на вноски, подаване на жалби и запитвания, предоставяне на информация за най-близкия до Вас офис.
 • За да Ви информираме за предлаганите от нас услуги и продукти (освен ако изберете да не получавате нашите маркетинг материали).
С кого споделяме Вашите лични данни

Ай енд Джи зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Ай енд Джи да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Застрахователи: В изпълнение на договорното си задължение по възлагателно писмо за проучване и/ или посредничество при сключване на застрахователен договор.
 • Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати): Когато използваме услуги, свързани с проучване и получаване на оферта за застрахователен договор и съдействие при реализиране на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Ай енд Джи да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • При изпълнение на задълженията си за посредничество и съдействие по определени застраховки, Ай енд Джи може да разкрие Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на Ай енд Джи извън територията на Република България.
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Ай енд Джи съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по договор за възлагане (възлагателно писмо) и документи, които са предоставени за целите на проучване и получаване на индивидуална оферта за сключване на застрахователен договор (възлагателно писмо, полица, анекси и др.) – 5 години считано от датата на изтичане на застрахователния договор.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които Ай енд Джи обработва, можете да се обърнете към Ай енд Джи и да поискате копие от Политиката за съхранение на документи.

Личните Ви данни ще бъдат относно получено съгласие за директен маркетинг се съхраняват до момента, в който оттеглите своете съгласие за получаване на маркетинг материали от нас.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Ай енд Джи:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които Ай енд Джи обработва, и да получите копие от тях.
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни.
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други.
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена.
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни.
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 • да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за упражняване на правата на субектите на личните данни на Ай енд Джи на нашия уебсайт (https://iandgbrokers.com/), както и във всеки наш офис в страната.

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете с нас следния адрес: България, гр. София 1618, бул. „България“ № 118,
ет. 4 - Абакус Бизнес Център, ел. поща: office@iandgbrokers.com

Можете да се свържете и с нашето длъжностно лице по защита на личните данни на ел. поща: dpo@iandgbrokers.com.