Graphic

Стоки на път (Карго)

Какъв е този вид застраховка?

По време на транспорт превозваният товар е изложен на рискове, които зависят от вида на определения транспорт, като например сблъсък при морски транспорт, дерайлиране, кражба и др. При „Застраховане на товари по време на превоз“, известна още като „Карго“ застраховка, обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки и товари, превозвани от точка до точка в цял свят и с всякакъв вид превозно средство по силата на договор за превоз. Този вид застраховка защитава застрахователния интерес на производители, спедитори, вносители и износители или други страни, които имат застрахователен интерес върху превозвания товар. На застраховане подлежат товарите, превозвани с всички видове транспортни средства при следните ограничения:

  • да са произведени с предназначение за превоз на товари;
  • да са средства за обществен превоз, а превозвачът да е превозвач по занятие.

Какво покрива застраховката?

Карго застраховката покрива щети или загуби на товара, причинени от специфични рискове по време на превоз, като например рискове, произтичащи от самото превозно средство, от действията на участниците в транспортирането, от външна непреодолима сила или от трети лица. Отговорността на застрахователя се разпростира не само върху стойността на предмета, но и върху транспортните разноски (навлото), платените застрахователни премии, очакваната печалба, мито и т.н.

Обект на застраховка "Карго" могат да бъдат всички товари, предмет на внос, износ или реекспорт, като: суровини, стоки, полуфабрикати, горива, полезни изкопаеми, предмети, вещи, животни, ценности и т.н. и свързаните с тях материални интереси, превозвани по железница, с плавателни съдове, самолети, моторни превозни средства, или комбинирано. Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други бройни единици, а при товарите превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици.

„Карго" застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. "Институтски карго клаузи". Те са международно приети и са еднакви в целия свят.

При въздушен транспорт се ползва Institute Cargo Clauses Air 1/1/09. Всички рискове, освен изрично изключените.