Graphic

Транспорт

Стоки на път (Карго)

Доброволна застраховка, чиято основна цел е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.

Отговорност на превозвача (ЧМР)

Доброволна застраховка, която покрива материалната отговорност на застрахования превозвач за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него товар.

Отговорност на спедитора

Доброволна застраховка, предназначена за юридически лица или еднолични търговци, които извършват услуги и свързаните с тях сделки по превоз, съхранение, манипулиране на стоки и товари.

Плавателни съдове

Доброволна застраховка, с която могат да се застраховат морски или други транзитни или превозни интереси срещу загуба, щета, отговорност или разноски.

Летателни апарати

Доброволна застраховка, с която могат да се застраховат летателни апарати срещу пълна загуба или частична повреда, както и за покритие на гражданска отговорност, свързана със собствеността и/или ползването им.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth