Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Всички рискове и прекъсване на дейността

Какъв е този вид застраховка?

Застраховката „Всички рискове и прекъсване на дейността“ е имуществена застраховка, която осигурява максимална защита за големи производствени и непроизводствени обекти срещу всякакви внезапни и непредвидими събития
Застраховката е предназначена за собствениците на големи производствени и непроизводствени предприятия, корпорации, търговски центрове, комплекси, обществени институции и други. 

Предмет на застраховане сгради и съоръжения, движимо имущество , машини и оборудване, стоки и материални запаси, чуждо имущество под контрола на застрахования.

Какво покрива застраховката?

Застрахователното покритие е групирано в два раздела:

Раздел Материални вреди – осигурява покритие за материални вреди на движимо и/или недвижимо имущество, предизвикани от внезапно, случайно и непредвидимо настъпило застрахователно събитие. Освен изрично изключените в застрахователната полица и общите условия към нея, покриват се „всички рискове“, включващи но без да се ограничават до:

 • пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • природни бедствия (буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета;
 • проливен дъжд, наводнение от природно бедствие;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на лавина; действие на подпочвени води или морски вълни;
 • свличане и срутване на земни пластове;
 • градушка;
 • измръзване на стоково-материални запаси;
 • удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини;
 • увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • авария  на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации изтичане на вода от спринклерни инсталации, късо съединение и токов удар;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом;
 • кражба с използване на техническо средство;
 • вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи.

Раздел Прекъсване на дейността - покрива се финансовата загуба в резултат на прекъсване на дейността в следствие на настъпило събитие по раздел Материални вреди, изразяващо се в намаляване на оборота и увеличени разходи за дейността.

Срещу допълнителна премия могат да бъдат включени и покрития като:

 • загуба или вреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
 • загуба или вреда вследствие на акт на тероризъм;
 • авария на машини;
 • електронно оборудване и преносима електронна техника и оборудване извън застрахованите помещения.

Застраховката се сключва въз основа на подробно попълнен въпросник от кандидата за застраховане.