Graphic

Всички рискове и прекъсване на дейността

Какъв е този вид застраховка?

Застраховката „Всички рискове и прекъсване на дейността“ е имуществена застраховка, която осигурява максимална защита за големи производствени и непроизводствени обекти срещу всякакви внезапни и непредвидими събития
Застраховката е предназначена за собствениците на големи производствени и непроизводствени предприятия, корпорации, търговски центрове, комплекси, обществени институции и други. 

Предмет на застраховане сгради и съоръжения, движимо имущество , машини и оборудване, стоки и материални запаси, чуждо имущество под контрола на застрахования.

Какво покрива застраховката?

Застрахователното покритие е групирано в два раздела:

Раздел Материални вреди – осигурява покритие за материални вреди на движимо и/или недвижимо имущество, предизвикани от внезапно, случайно и непредвидимо настъпило застрахователно събитие. Освен изрично изключените в застрахователната полица и общите условия към нея, покриват се „всички рискове“, включващи но без да се ограничават до:

 • пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • природни бедствия (буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета;
 • проливен дъжд, наводнение от природно бедствие;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на лавина; действие на подпочвени води или морски вълни;
 • свличане и срутване на земни пластове;
 • градушка;
 • измръзване на стоково-материални запаси;
 • удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини;
 • увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • авария  на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации изтичане на вода от спринклерни инсталации, късо съединение и токов удар;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом;
 • кражба с използване на техническо средство;
 • вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи.

Раздел Прекъсване на дейността - покрива се финансовата загуба в резултат на прекъсване на дейността в следствие на настъпило събитие по раздел Материални вреди, изразяващо се в намаляване на оборота и увеличени разходи за дейността.

Срещу допълнителна премия могат да бъдат включени и покрития като:

 • загуба или вреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
 • загуба или вреда вследствие на акт на тероризъм;
 • авария на машини;
 • електронно оборудване и преносима електронна техника и оборудване извън застрахованите помещения.

Застраховката се сключва въз основа на подробно попълнен въпросник от кандидата за застраховане.