Graphic

Застраховка на животни

Какъв е този вид застраховка?

По този вид застраховка се застраховат домашни животни – говеда, биволи, овце, кози и свине за разплод, еднокопитни (коне, магарета), птици, отглеждани при интензивни условия и кошери с пчели.

По специални условия, които се предлагат от застрахователните дружества, с които Ай енд Джи Брокерс има сключени договори за застрахователно посредничество може да се застраховат:

  • кучета - домашни любимци, ловни кучета, кучета, използвани за охрана и кучета водачи;
  • коне - спортни и чистокръвни (племенни);
  • екзотични животни.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива щети при смърт или клане по необходимост, вследствие на:

  • пожар;
  • природни бедствия – буря със скорост над 15м/сек., градушка, удар от мълния, наводнение от придошли водни маси;
  • злополука - нападение от диви животни, удар или прегазване от пътно превозно средство или удар от електрически ток, причинили наранявания на застрахованите животни, водещи до тяхната смърт или клане по необходимост;
  • заразни болести, които са специфични за всеки вид;
  • незаразни и паразитни болести.

Застраховката на домашни животни се сключва обичайно за застрахователен период от една година и влиза в сила след плащане на премията или първа вноска от нея. Застраховката може да се сключи и за по-кратък срок. Отговорността на застрахователя започва от 00.00 часа на деня, следващ този, в който е внесена застрахователната премия или първа вноска от нея за щети от пожар, природни бедствия, злополуки, а вследствие на болести - след определен от него карантинен период, който обичайно е 15 дни.