Graphic

Индустриални обекти, сгради и офиси

Какъв е този вид застраховка?

Застраховката осигурява защита на интересите на собствениците на бизнес – производствен или непроизводствен, като могат да се застраховат недвижими имущества, движими имущества, стоково-материални запаси и чужди имущества, собственост на трети лица, които застрахованият контролира или ползва на законно основание.

Какво покрива застраховката?

Покрити са следните рискове:

 • пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • природни бедствия (буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета; проливен дъжд, наводнение от природно бедствие; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на лавина;
 • действие на подпочвени води или морски вълни;
 • свличане и срутване на земни пластове;
 • градушка;
 • измръзване на стоково-материални запаси;
 • удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини; увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • aвария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • късо съединение и токов удар;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом;
 • грабеж с използване на техническо средство;
 • вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи;
 • загуба на доход от наем;
 • разходи за разчистване на развалини и останки; за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество; за хонорари на експерти, инженери и архитекти.

Възможно е договаряне на допълнителни условия и клаузи в зависимост от спецификата на имуществото - предмет на застраховане и вашия бизнес.

Застрахователната сума се определя от застрахования, като база за определяне на нейния размер може да бъде балансова, отчетна, действителна, посочена от Застрахования стойност. За някои видове имущества или покрити рискове застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност – формата на застраховане в този случай е срещу първи риск.

Стойностите , на които се застраховат активите (застрахователни суми) се определят по договореност между страните и могат да бъдат балансова, отчетна, действителна  или друга или като лимит на отговорност за определени покрития или групи имущества).

Застраховката се сключва въз основа на попълнен въпросник от кандидата за застраховане .