Graphic

Гражданска отговорност

 

Застраховка Гражданска отговорност има задължение да сключи собственик и/или ползвател на МПС, което е регистрирано в Република България или тепърва предстои да бъде регистрирано.

Какво покрива застраховката

Покритите рискове по застраховката включват нанесени имуществени и неимуществените вреди на трети лица вследствие на телесно увреждане или смърт, вреди, причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, резултат от увреждането, както и направените разходи във връзка с предявяването на претенцията. Покритието, както и лимитите на отговорност са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането. Те са еднакви за всички застрахователни компании.

Валидна ли е застраховката в чужбина

Застраховка Гражданска отговорност покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на:

 • Република България;
 • Държавите, членки на Европейския съюз;
 • Държавите, членуващи в Европейското икономическо пространство;
 • Трети държави, подписали многостранното споразумение "Зелена карта".

Международният застрахователен сертификат към Гражданската отговорност - „Зелена карта“, задължително се издава, заедно с полицата ГО. 

Кога започва и кога свършва покритието

Застрахователното покритие започва и свършва в деня и часа, посочени за начало и край във полицата. При неплатена вноска в срок, покритието се прекратява на 15-тия ден от датата на падеж, записана в полицата.

Кога и как мога да прекратя застрахователния договор

Може да прекратите застрахователния договор, след влизането му в сила, в случай че настъпи някое от долните обстоятелства:

 • промяна в собствеността на посоченото в полицата моторното превозно средство;
 • бракуване на моторното превозно средство;
 • моторното превозно средство е противозаконно отнето;
 • моторното превозно средство е спряно от движение.

Къде и как мога да сключа застраховка Гражданска отговорност

Застраховката може да бъде сключена във всеки един от офисите на Ай енд Джи Брокерс, както и да бъде поръчана онлайн. Необходими документи за сключване на застраховката са малък или голям талон (свидетелство за регистрация), когато същото има постоянна българска регистрация. В случай, че предстои такава, трябва да се предостави договор за покупко-продажба и чуждестранен талон.

Как се формира цената на застраховката

Най-общо може да разделим факторите за определяне на дължима премия, по застраховка Гражданска отговорност, на две категории. Първата категория са тези фактори, свързани автомобила – вид МПС, обем на двигателя, дата на първа регистрация, общо тегло, мощност, вид гориво, брой места и други специфични характеристики. Втората категория са тези, касаещи собственика му - възраст и постоянен адрес, шофьорски стаж и неговото поведение на пътя. Важно е да се отбележи, че определени застрахователи, прилагат отстъпка при подновяване на полицата и/или при наличие на застраховка каско в същата компания.

Как се прехвърля застраховката при промяна на собствеността на МПС

При промяна на собствеността на автомобила, неговата застраховка гражданска отговорност не се прекратява. Новият собственик има право на прехвърляне на полицата на свое име, чрез анекс за промяна на собственост, който се издава от застрахователя. В анекса се вписват данните на новия собственик, както и новият регистрационен номер в случай, че е сменен. 

Къде и как мога да проверя дали имам валидна застраховка

Може да направите проверка, дали дадено МПС има сключена валидна застраховка Гражданска отговорност, на сайта на Гаранционен фонд: http://eisoukr.guaranteefund.org/searchpolicy?pc=1,3&l=bg . За целта трябва да въведете поне едно от полетата:

 • ДКН (регистрационен номер на МПС);
 • рама;
 • номер на стикер.

Задължително трябва да въведете и код за сигурност, който съдържа латински букви и цифри без интервали.

Какви са санкциите при управление на МПС без сключена Гражданска отговорност

Размерът на глобите, ако няма сключена задължителната застраховка, са регламентирани в чл. 638 от Кодекса за застраховането:

 • физическо лице - 250 лева;
 • юридическо лице - имуществена санкция от 2000 лева;
 • физическо лице, което управлява МПС, но не е собственик - 400 лева.

Водачът има задължение да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло, валиден стикер за сключена застраховка, както и да носи в себе си контролен талон. Ако не изпълните тези условия, може да му бъде наложена административна санкция в размер на 50 лева. В случай, когато  МПС-то не разполага с предно стъкло (напр. мотор или скутер), същият стикер се лепи на полицата.

Какви реквизити трябва да съдържа застрахователната полица

Застрахователната полица Гражданска отговорност на автомобилистите трябва да съдържа следните реквизити:

 • застрахователната премия;
 • имената и адреса на посредника, ако договорът е сключен чрез посредник;
 • датата и мястото на сключване на договора;
 • подписи на страните;
 • наименованието на застрахователя;
 • седалището и адрес на управление на застрахователя;
 • номер на акта с който е издаден лиценз за застрахователя;
 • ЕИК за застрахователя;
 • името и адреса на застраховащия или наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК, ако е юридическо лице;
 • данни за МПС-то — категория и марка, регистрационен номер и номер на рама, вид и срок на валидност на регистрацията, цвят на МПС-то;
 • поредният номер на застрахователната полица;
 • задължителен текст касаещ териториаления обхват на покритието;
 • задължителен текст касаещ обекта на застраховане;
 • задължителен текст касаещ застрахователната сума;
 • срок на застрахователния договор;
 • период на застрахователно покритие;
 • ред за уреждане на отношенията при забавяне или неплащане на дължима премия.

Какво е необходимо, за да се изплати обезщетение по застраховка Гражданска отговорност

Първото и много важно нещо, което трябва да знаете е, че уведомлението за щетата е задължение на застрахования. Всеки застраховател приема вътрешни правила за уреждане на претенции, които са публично достъпни, обикновено на техните уеб страници.

В случай, че е настъпило ПТП, само с материални щети, следва да предоставите следните документи:

 • протокол за ПТП -  двустранно констативен или протокол, съставен от Пътна полиция;
 • банкова сметка на собственика на МПС-то;
 • документи за платени разходи (разходооправдателни документи);
 • документи на автомобила;
 • свидетелство за управление на МПС на водача, участвал в ПТП-то.

Какво е гранична застраховка Гражданска отговорност  

Този вид застраховка също е задължителен. Сключва се в случай, че лице, управлява моторно превозно средство на територията на Република България, което обичайно се намира на територията на трета държава и няма валидна застраховка Гражданска отговорност.