Graphic

Медицинска застраховка за чужденци

Какъв е този вид застраховка?

Медицинската застраховка за чужденци, пребиваващи в България, е задължителна за всички краткосрочно или дългосрочно пребиваващи чуждестранни граждани на територията на страната. Сключва се по силата на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, приета с Постановление на Министерски съвет  №80/2005 г.

Какво покритие предлага застраховката?

Застраховката покрива всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука и дентална помощ при спешно възникнали внезапни състояния по време на действието на застрахователния договор. 

Основното покритие включва:

  • медицински разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, включително и транспортни разноски за настаняване или преместване;
  • медицински разходи за спешна дентална помощ.

Допълнителното покритие може да включва:

  • смърт на Застрахования вследствие на злополука;
  • репатриране на болен;
  • репатриране на тленни останки;
  • дневни пари за болничен престой.

Съгласно Наредбата, минималната застрахователна сума е в размер на 60 000 лева. Обслужването на застрахованите лица се осъществява на възстановителен принцип освен в случаите на неотложно болнично лечение.