Защита на лица подаващи сигнали

Информация за реда и условията за подаване на вътрешни сигнали до „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (за краткост по-долу “Закон”).

Кой има право да подава сигнал?

 • Настоящ или бивш служител;
 • Стажант;
 • Доставчик или подизпълнител;
 • Кандидат за работа;
 • Съдружник и всеки, който е научил за нарушение в работен контекст.

Подаване на сигнал

Можете да подадете писмено сигнал за нередност и нарушение чрез създадения в „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД („Дружеството“, „Ай енд Джи“) вътрешен канал за сигнали. Сигналът следва да съдържа Вашите данни, които няма да бъдат споделяни на други лица освен за целите на проверката. Сигналите се разглеждат при условията и реда на Закона и Вътрешните правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали, утвърдени от „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ EООД. По подадени основателни сигнали се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия в срок от 3 месеца от регистрацията на сигнала.

Сигналът се подава на електронен адрес: signali@iandgbrokers.com като се попълни формуляр по образец на КЗЛД

Към сигнала може да приложите всякакви документи, които предкрепят твърденията Ви, както да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни.

Ако подаденият от Вас сигнал не съдържа в цялост необходимата информация или очевидно съдържа невярни или противоречиви твърдения, ще получите указания за отстраняване на нередовностите и поправка на твърденията в 7-дневен срок.

Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал.

Сигналът за нередности, за да бъде разгледан следва да попада в някои от областите от обхвата на закона, а именно:

 • нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на: разпространение на застрахователните продукти, защита на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, ;
 • нарушения, свързани с трансграничните данъчни схеми;
 • извършено престъпление от общ характер;
 • нарушения на българското законодателство в областта на правилата за трудовото законодатество;
 • други области посочени в Закона.

Регистрация на сигнал

В 7-дневен срок от получаването на сигнала, ще получите потвърждение за регистрацията му с уникален идентификационен номер.

Конфликт на интереси

Проверка по сигнала се извършва от лице, определено със заповед на Управителя което не е в конфликт на интереси.

Разглеждане на сигнала

Не се образува проверка и не се разглеждат сигнали, които:

 • са нередовни от външна страна и нередовностите не са отстранени в указания срок;
 • съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и твърденията не са поправени в указания срок;
 • съдържат твърдения за нарушения в други области, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПС;
 • се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години;
 • са подадени анонимно;
 • се отнасят за нарушения, посочени в чл. от 4 на ЗЗЛПС.

При образувани проверки Длъжностното лице по разглеждане на сигнали има право да изисква от Вас и трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лица, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си..

Доклад по проверката

В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждението за регистрация на сигнала ще получите мотивиран доклад с кратко описание на информацията от сигнала, предприетите по него действия съгласно предхождащите решения и окончателните резултати от проверката по сигнала. Докладът се връчва и на засегнатото със сигнала лице със запазване на Вашата самоличност.

Сигурност и поверителност

Сигналът и материалите, събрани в хода на проверката, се съхраняват в срок от 5 години, освен ако закон или друг нормативен акт не налага различен срок за съхранение. Предприети са технически и организационни мерки за опазване на тяхната поверителност. Вашата самоличност е защитена, а препращането на сигнала Ви се извършва само в предвидените в закона случаи и в голяма част от тях след предварителното Ви уведомяване за предстоящото препращане.

Полагаща се защита

Сигналите за нередности, ако са подадени в съответствие със закона, не могат да бъдат използвани срещу Вас с неблагоприятни за Вас цели. Ползвате се със защита по закона от момента на подаване на сигнала чрез вътрешен или външен канал, ако сигналът е за нарушение, попадащо в обхвата на настоящите правила, подаден е в сроковете и при условията на закона и сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването на сигнала. Със защита в този случай се ползват и Вашите близки и колеги, подпомогнали Ви за подаване на сигнала, както и юридическите лица, в които притежавате дялово участие, за които работите или с които сте свързани по друг начин в работен контекст.

В случай че отговаряте на посочените по-горе условия, спрямо Вас е забранена всяка форма на трудовоправни, личностни, дискриминационни, търговскоправни ответни действия, заплахи или опити за такива действия, когато тези действия имат характера на репресия и поставят или могат да Ви поставят в неблагоприятно положение.

Вие имате право на безплатни и достъпни информация и съвети от КЗЛД относно процедурите и мерките за защита по закона, като Комисията може да окаже помощ и пред всеки орган, необходима за Вашата защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имате право на защита.

Отговорност

Няма да носите отговорност, ако сте придобили информацията, изложена в сигнала, по друг начин, различен от престъпление, дори да е налице договорно или законово задължение за опазване на конфиденциалност, включително когато в сигнала е разкрита търговска тайна. При иницииран от или срещу Вас по повод сигнала съдебен процес, следва да докажете, че предприетите срещу Вас действия са реакция именно във връзка със сигнала. Вие имате право на обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, понесени във връзка с подадения сигнал за нередност или публично оповестената информация.

Носите отговорност, в случай че сте придобили изложената в сигнала информация в резултат на престъпление, както и за всяко свое действие, което не е свързано със сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Вие носите отговорност за съзнателно подаване на сигнали с невярно съдържание.

Засегнатото със сигнала лице също се ползва от права, като право на защита, на изслушване и достъп до данните от сигнала при запазване на Вашата самоличност, право на справедлив процес и на обезщетение при сигнали, съдържащи невярна информация.

 

Как да се свържете с нас?

Телефон за контакт: +359 2 813 88 13

Електроенен адрес: signali@iandgbrokers.com

Адрес: гр. София 1618, бул. България 118 ет. 4, Бизнес център Абакус

Отговорно лице: Илда Павлова