Често задавани въпроси (FAQ)

Имате въпрос? Тук може да намерите отговорите на най-често задаваните въпроси от нашите клиенти.

Какво покрива застраховка „Гражданска отговорност“?

Застраховката гражданска отговорност (ГО) покрива отговорността на застрахованите физически и/или юридически лица за причинените от тях имуществени или неимуществени вреди, вследствие на притежаването и управлението на МПС.

Лимитите на отговорност са съгласно действащите разпоредби на Кодекса на застраховането.

За територията на Република България:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;

За територията на другите държави членки на ЕС или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, лимитите на отговорност са съгласно местните законодателства.

Какво е териториалното покритие на застраховка „Гражданска отговорност“?

Застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора.

 

Какво представлява сертификатът „Зелена карта”?

Сертификатът е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта". Той е документът, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, която покрива задължителните лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна. Той е задължителен при пътуване в държава, която е извън системата на ЕИП.

Кога е необходима „Зелена карта”?

Сертификат "Зелена карта" не е задължителен за пътуване в Държави членки на ЕИП, Андора, Швейцария и Сърбия. Той е задължителен при пътуване до третите държави от системата, а именно:

 • Азърбайджан;
 • Албания Беларус;
 • Босна и Херцеговина;
 • Израел;
 • Иран;
 • Мароко;
 • Молдова;
 • Русия;
 • Северна;
 • Македония;
 • Тунис;
 • Турция;
 • Украйна;
 • Черна Гора.
Колко е глобата, ако нямате задължителна застраховка „Гражданска отговорност“?

Размерът на глобите, ако няма сключена задължителната застраховка Гражданска отговорност, са регламентирани в чл. 638 от Кодекса за застраховането:

 • физическо лице - 250 лева;
 • физическо лице, което управлява МПС, но не е собственик - 400 лева;
 • юридическо лице - имуществена санкция от 2000 лева.
Как да получите обезщетения по „Гражданска отговорност“?

Ако е настъпило ПТП, единствено с материални вреди, се попълва двустранно констативен протокол. В случай на разногласия между страните - кой е виновен за произшествието, екип на Пътна полиция посещава мястото на събитието. Те съставят стандартен протокол за ПТП, като определят чия е вината за катастрофата.
За да предявите претенция по застраховка Гражданска отговорност към застрахователя на водача, виновен за ПТП-то, следва да подготвите следните документи:

 • протокол за ПТП или двустранно констативен протокол;
 • удостоверение за банковата ви сметка;
 • документи за платени разходи;
 • документи на автомобила;
 • вашите лични документи.

Освен горепосочените документи, за да получите изплащане на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност, трябва да осигурите на застрахователя достъп до увреденото МПС. Застрахователната компания трябва да направи нужния оглед, да заснеме и опише щетите. Този оглед се извършва в определените за тази цел ликвидационни центрове.

В срок от 45 дни от датата на предявяване на претенция за обезщетение по Гражданска отговорност, застрахователят има право да иска от вас допълнителни документи - доказателства. В срок 15 работни дни от представянето на всички доказателства с застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението по банков път или да изпрати писмо за отказ, в което са аргументирани причините. Важно е да знаете, че срокът за окончателно произнасяне по претенция по застраховка Гражданска отговорност, не може да е по-дълъг от три месеца от датата на завеждането и.

Глобяват ли ни, ако нямаме залепен стикер (издавания от Гаранционния фонд знак по чл. 487, ал. 1)?

При сключване на застраховка Гражданска отговорност, застрахователят или застрахователният посредник трябва да ви предоставят:

 • застрахователна полица;
 • стикер и контролен талон;
 • сертификат “Зелена карта”.

Водачът на МПС има задължение да залепи валиден стикер, в долния ляв ъгъл, на предното стъкло. Ако това е невъзможно, поради липса на такова, при мотори/мотопеди, стикера се залепва върху застрахователната полица. Неизпълнението на това условия се наказва с глоба от 50 лева. Същата е глобата, която трябва да се заплати, в случай че не се предостави валиден контролен талон.

Валидна ли е „Гражданска отговорност“ при неплащане на поредна вноска в срок?

Законодателят е предвидил 15 дни гратисен период, след датата на падеж, в който просрочена вноска може да бъде платена и полицата остава в сила. С изтичането на този срок застраховката се прекратява автоматично.

 

Има ли гратисен период след изтичане на застраховка „Гражданска отговорност“?

Няма гратисен период след изтичане на застраховката. Застрахователното покритие свършва в деня и часа, посочен за край в полицата. При неплащане или частично плащане на разсрочена вноска до датата на падеж, записана в полицата, покритието по полицата се прекратява в 24:00 часа на 15-тия ден от датата на падеж или на друг изрично записан в полицата срок.

 

Как и кога мога да прекратя застраховка „Гражданска отговорност“?

Може да прекратите застрахователния договор, след влизането му в сила, в случай на настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • промяна в собствеността на посоченото в полицата моторното превозно средство;
 • бракуване на моторното превозно средство;
 • моторното превозно средство е противозаконно отнето;
 • моторното превозно средство е спряно от движение.

Застрахованият е длъжен да предостави на Застрахователя съответните документи, удостоверяващи наличието на основанието за прекратяването, като документ за бракуване на автомобила, за спиране от движение и/или снемане от отчет в КАТ и др.

Застрахователният брокер не може да прекрати Вашата полица, но може да съдейства с подготовката на необходи документи и информация за процедурата по прекратяване.

Какво да правим след като констатираме застрахователно събитие?

Съветваме Ви да се придържате към следните четири прости правила.

1.Не променяйте състоянието на увреденото МПС или имущество.

2.Предприемете всички необходими и целесъобразни мерки за ограничаване на вредите.

3.Уведомите незабавно съответните органи, а именно:

 • при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – полицията – Районно управление на МВР;
 • при пожар и наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност;
 • при пътно-транспортно произшествие – „КАТ – Пътна полиция”;
 • при токов удар – съответното регионално електроразпределително дружество като съблюдавате установения ред за подаване на сигнали, описан в официалния им сайт.

4.Свържете се своевременно с вашия застраховател и/или с Ай енд Джи Брокерс (ако сте наш клиент), за да получите точни инструкции за конкретната ситуация.

Как да проверя дали имам вече активна застраховка „Гражданска отговорност“, за да шофирам спокойно?

Най-лесният и сигурен начин е през системата за онлайн проверка за сключена застраховка "Гражданска отговорност": http://eisoukr.guaranteefund.org/ 

Как работи калкулаторът за гражданска отговорност?

С помощта на съвременното онлайн изчисляване и достъпните за всички потребители калкулатори за гражданска отговорност, вече можете бързо и лесно да разберете каква ще е крайната сума за плащане. Най-общо може да разделим факторите за определяне на дължима премия, по застраховка Гражданска отговорност, на две категории. Първата категория са тези, свързани с параметрите на моторното превозно средство. Втората са фактори, касаещи собственика му.

За да сравните цените на единадесет застрахователни компании, трябва да въведете следните параметри:

 • Вид на МПС;
 • Обем на двигателя;
 • Мощност;
 • Вид гориво на двигателя;
 • Брой места;
 • Регистрационен номер;
 • Община;
 • Населено място;
 • Собственик на МПС – физическо или юридическо лице;
 • Възраст на собственика;
 • Шофьорски стаж;
 • Наличие на произшествия през последните 3 години;
 • Кога е била първата регистрация – година на производство;
 • Има ли сключена застраховка “Каско” и/или „Гражданска отговорност“ и в коя компания;
 • Какво е предназначението на автомобила - лично ползване, търговска дейност, учебни цели, отдаване под наем и др.
С кои застрахователи работите?
 •  ЗАД "Армеец";
 • "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД;
 • "Групама Застраховане" ЕАД;
 • "Дженерали Застраховане" АД;
 • "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД;
 • "ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 • "Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания" ЗАД;
 • "ЖЗИ" АД;
 • "ЗАД България Иншурънс" АД;
 • "Застрахователно дружество Евроинс" АД;
 • "ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве'' АД;
 • "ОЗОФ Доверие ЗАД'' АД;
 • "Фи Хелт Застраховане" АД;
 • ЖЗК "Съгласие" АД;
 • ЗАД "Алианц България Живот";
 • ЗАД "Алианц България" ;
 • ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп";
 • ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп";
 • ЗАД "Енергия";
 • ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД;
 • ЗД "Бул инс" АД;
 • ЗД "ЕИГ Ре" АД;
 • ЗД "ОЗОК Инс'' АД;
 • ЗД "Съгласие" АД;
  ЗЕАД "ЦКБ Живот";
 • ЗК "Лев Инс" АД;
 • ЗК "Уника Живот" АД;
 • ЗК "Уника" АД;
 • Колонад Иншурънс Ес Ей - клон България КЧТ;
 • АВП П&С С.А. клон България;
 • Метлайф Юръп д.а.к. - клон България;
 • Застрахователно дружество "Нова Инс" ЕАД;
 • ЗД "Евроинс Живот" ЕАД.
Какво съдействие оказва Ай енд Джи при настъпване на застрахователно събитие?

За да гарантираме качественото управление на процеса по ликвидация, на ваше разположение е специализиран отдел – „Ликвидация на щети“ от който ще получите конкретни и ясни инструкции, както и информация за последващи действия в случай на настъпило застрахователно събитие. От нас може да очаквате комплексна услуга при уреждане на претенции, която включва:

 • Пълен контрол на процеса на ликвидация на щетите;
 • Денонощна телефонна линия - обслужване 24 /7;
 • Ефективно съдействие на място и/или по електронен път;
 • Организиране на огледи, събиране на исканите от застрахователя доказателствени документи;
 • Административна обработка на претенциите;
 • Иницииране и участие в преговори със застрахователи при проблемни щети.
24/7 support

Денонощен SOS телефон при настъпване на застрахователно събитие

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth