Graphic

Обща гражданска отговорност

Застраховката покрива гражданската отговорност на застрахования за вреди, причинени на трети лица. В резултат на своята професионална или търговка дейност всяко лице е свързано с определени рискове и възможност да нанесе вреди на контрагенти, потребители на услуги или пък други трети лица. Застраховка "Общата гражданска отговорност" е с широко приложение и обхват.

Какъв е този вид застраховка?

Покритието включва гражданската отговорност на застрахования за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейност:

  • отговорност на хотелиери и ресторантьори - застрахова се отговорността на застрахованите като собственици, арендатори или наематели на хотели или ресторанти за имуществени и неимуществени вреди, причинени на техните гости, клиенти и посетители през срока на застраховката до уговорения лимит;
  • отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие - застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана или самоотбрана, и има задължителен характер по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. По тази застраховка, застрахователя поема отговорност да покрие всички суми, които по силата на нормативен акт застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции. Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана;
  • отговорност на продукта - застраховката е с голямо социално-икономическо значение, тъй като чрез нея се защитават интересите на потребителите. Много от продуктите са предназначени за масова употреба, а серийното им производство не позволява всеки един от тях да бъде тестван или изпитан;
  • отговорност на работодателя - застрахова се отговорността за вреди, причинени на работници и служители на застрахования, по повод изпълнение на задълженията им по трудови правоотношения. Застрахованият дължи обезщетение, като компенсация за причинени неимуществени и имуществени вреди на работниците и служителите си, вследствие на трудова злополука, настъпила при изпълнение на задължения, произтичащи от сключения с тях договор. Застрахователната защита обхваща и вредите от трудова злополука, причинени от непреодолима сила по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието;
  • отговорност на туроператора - застрахова се отговорността на лицензиран туроператор за причинени вреди на потребителя на туристически пътувания с пакетна цена, вследствие неразплащане на туроператора със своите контрагенти, включително и поради неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора;
  • отговорност на наематели - покрива се отговорността на застрахования като наемател за неимуществени и имуществени вреди, на собственика/наемодателя на сгради или на трети лица, във връзка с ползването им по предназначение. Застрахователят дължи обезщетение за законно присъдени суми за компенсация за причинени имуществени и неимуществени вреди, както и за такива, причинени от лица, работещи под негово ръководство или за негова сметка както и членове на неговото семейство. В отговорност на застрахователя са и разходите, които застрахованият целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, както и други разходи, извършени със съгласието на застрахователя.