Graphic

Плавателни съдове

Какъв е този вид застраховка?

Застраховките свързани с притежаването и използването на плавателни съдове са:

  • застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове);
  • застраховка „Каско“ на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове).

Обект на застраховката са корпуса, мотора, машините, мачтите, платната, механизмите, спасителните лодки, горивото, храната за екипажа и друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване на всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове. В обхвата на застрахователното покритие не се включват риболовните принадлежности, съоръженията за швартоване и лично имущество на застрахования, на членовете на екипажа, на съдружниците и на други лица намиращи се на плавателния съд.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива частична повреда, пълна конструктивна или пълна реална загуба на застрахования плавателен съд, възникнали в следствие на следните рискове, свързани с условията на плаване в морета, езера, реки и канали:

  • буря, ураган, мълния, земетресение, вулканично изригване и други природни бедствия (това са така наречените форсмажорни или непреодолими сили);
  • засядане, удар в неизвестен подводен предмет, корабокрушение, преобръщане, потъване, безследно изчезване;
  • сблъскване или удар с плаващ, подвижен, неподвижен или летящ предмет;
  • пожар на борда, експлозия на борда, взрив в котлите;
  • повреди, получени при товаро-разтоварни работи, както и при свързването на кораба с бреговите съоръжения;
  • последиците от проявил се скрит дефект в механизмите, корабните устройства, системите, принадлежностите и стъкмяване;
  • злоумишлени действия на трети лица (това са частични щети, по корпуса на плавателния съд) и кражба на целия плавателен съд.

В застрахователния обхват може да се включи и покритие за всички разумно направени разходи от страна на застрахования с цел предотвратяване, ограничаване и намаляване на щетата, разходите за транспортиране на съда до най-близкото пристанище или място за ремонт, както и разходите за обезпечаване на правата на застрахования срещу трети лица. В отговорност на застрахователя могат да се включат и разходи за спасяване на бедстващ плавателен съд.