Graphic

Имуществени застраховки

Индустриални обекти, сгради и офиси

Доброволна застраховката, осигуряваща защита на интересите на собствениците на бизнес , които могат да застраховат собствени или наети недвижими и движими имущества.

Всички рискове и прекъсване на дейността

Доброволна застраховка, която осигурява максимална защита за големи производствени и непроизводствени обекти срещу всякакви внезапни и непредвидими събития.

Електронно оборудване

Доброволна застраховка, предназначена за застраховане на електронно оборудване, собственост на юридически лица, което е въведено в редовна експлоатация и се използва за стопанска дейност.

Авария на машини

Доброволна застраховка, която предоставя защита срещу специфични рискове, които е възможно да възникнат при нормалната експлоатация на застрахованите машини, съоръжения и апарати.

Строително - монтажни рискове

Доброволна застраховка, покриваща загуби или вреди, възникнали при извършване на строително-монтажни работи, предизвикани от непредвидено и внезапно настъпило застрахователно събитие.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth