Graphic

Гаранции (Бондове)

В новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., се даде възможност гаранциите по обществени поръчки, изисквани от възложителите да се предоставят в една от следните три форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (чл.111, ал.5).

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка Гаранция представлява тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и Застрахователя, който гарантира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения. Особености на такъв тип договор са, че той винаги се сключва между три страни, а изплащането на обезщетение активира правото на суброгация на Застрахователя спрямо Застрахования. Застраховката на гаранции винаги се сключва като допълнение към подписан Договор за изпълнение и не може да съществува самостоятелно.

Застраховка „Гаранция“ в полза на възложител на обществена поръчка има следните предимства:

  • по-ниски разходи;
  • без блокиране на парични средства;
  • без залагане на активи и ипотека.

Срокът на застрахователния договора се определя съгласно условията на тръжната документация. Застраховката има действие само на територията на Република България.

Какво покрива застраховката?

Застраховка „Гаранция“ може да предоставя покритие като:

  • гаранция за участие в търг;
  • гаранция за добро изпълнение;
  • гаранция за авансово плащане;
  • гаранция за поддръжка/ гаранционен срок;
  • гаранция по еврофондове;
  • други гаранции, издавани от застраховател.

Застрахователната сума по застраховка „Гаранция“ в полза на възложител на обществена поръчка се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната му стойност , определена от възложителя на обществената поръчка.

Застрахователната премия се договаря между Застрахователя и Застраховащия, като се отчетат рисковите фактори на застраховката, обхвата на застрахователното покритие, лимитът на отговорност (застрахователна сума) , срока на застраховка и след оценка на финансовото състояние на кандидата за застраховане.