Graphic

Злополука на местата в МПС

Какъв е този вид застраховка?

Застраховката на местата в МПС е доброволна за водача и пътниците във всички видове превозни средства. При този тип застраховка, срещу минимална премия се застраховат местата на водача и пътниците, като не се допуска застраховане на част от местата. Застраховка „Злополука на местата в МПС” е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални или групови полици, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице.

Какво покритие предлага застраховката?

По тази застраховка се покриват рискове смърт на застрахования вследствие на злополука, както и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука. Изплащането на обезщетението е съобразено с процента изгубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.

Допълнително избираеми покрития могат да бъдат:

  • временна загуба на работоспособност от злополука;
  • медицински разходи вследствие вследствие на злополука;
  • за основното покритие, застраховката е валидна за територията на Република България, а ако е посочено в полицата - и за чужбина;
  • за допълнителните покрития, застраховката е валидна само за територията на Република България.

Застрахователната сума за едно място е лимит на отговорност за всяко място в превозното средство. Тя е еднаква за всяко от регистрираните места в превозното средство и за всяко отделно застрахователно събитие. Застрахователните суми за допълнителните покрития са еднакви за всеки един пътник и/или са процент от застрахователната сума за едно място или абсолютна сума.