Graphic

Трудова злополука

Какъв е този вид застраховка?

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Предмет на застраховката са животът, здравето и работоспособността на работниците и служителите.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“.

Какво покрива застраховката?

Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на трудова злополука, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве. Задължителнатс застраховка включва следните покрития:

  • основно покритие (съгласно Наредбата);
  • временна неработоспособност (съгл. чл.55 ал.1 от КСО);
  • инвалидност (съгл. чл.55 ал.1 от КСО);
  • смърт вследствие на трудова злополука (съгл. чл.55 ал.1 от КСО).

Застрахователната сума по застраховката се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на застрахования работник или служител. Застрахователната сума за риска „Временна неработоспособност“ е размерът на месечната брутна заплата на работниците и служителите, определена към момента на сключване на застраховката.

По желание на Застраховащия и срещу заплащане на допълнителна премия в застрахователната полица могат да се включат и следните допълнителни рискове:

  • разширяване на покритието и за трудова злополука по чл.55 ал.2 от КСО;
  • временна неработоспособност от битова злополука;
  • медицински разходи вследствие на трудова злополука;
  • дневни пари за болничен престой в резултат на трудова злополука;
  • суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие на трудова злополука.

Застраховката включва задължителното покритие по Наредбата, което може да бъде надградено с изброените допълнителни покрития.