Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Graphic

Домашно имущество

Сключването на застраховка домашно имущество не е задължително, но може да се окаже изключително полезно. Когато инвестирате в имот в повечето случаи той се превръща във ваш постоянен дом, а има обстоятелства, които не можете да контролирате. Ето защо е добре да се оценят предимствата на този вид застраховка.

Какъв е този вид застраховка

Застраховка домашно имущество е предназначена за български и чуждестранни физически лица, които желаят да застраховат имущество си, намиращо се на територията на България. Обект на застраховката са собствени, наети или предоставени на отговорно пазене недвижими и движими имущества. Под това обичайно наименование или във варианти с аналогичен смисъл, тя е типичната застраховка за застраховане на жилища при условие „първи риск“ с основен пакет покрити рискове и допълнително избираеми такива. Когато говорим за застраховки на имущество на т.нар. „първи риск“ в практиката това са застраховките за дома, които за удобство се предлагат на пакети с посочени застрахователни суми по видове имущество. Характерното за застраховките на „първи риск“ е, че при частични щети се изплаща действителният размер на вредите, а при пълно погиване на имуществото (тотална щета) договорената застрахователна стойност.

Пример:

Домашно имущество на стойност 8 000 лева е застраховано на „първи риск" за 4 000 лева. Вследствие на наводнение са възникнали щети в размер на 2000 лв. Обезщетението, което ще плати застрахователят ще е в пълния размер от 2000 лв. В случай, че вредата бе за 5000 лв., то обезщетението, което ще получи застрахования е 4000 лв., тъй като това е застрахователната сума, за която е застраховано имуществото.

Какво покрива застраховката 

Имуществата на физически лица, могат да бъдат разделени условно на две групи - недвижимо имущество и движимо имущество. Kъм недвижимо имущество спадат жилищни масивни сгради, вилни сгради, масивни стопански постройки, както и съоръжения от специален тип. Към движимо имущество се причислява обзавеждане, лични и други вещи, битови електроуреди, електронна техника и други. Покритите от застрахователя рискове, по застраховка домашно имущество, най-често се групират в отделни клаузи:

 • пожар и природни бедствия;
 • земетресение;
 • аварии;
 • кражба и грабеж;
 • късо съединение и токов удар;
 • чупене на стъкла;
 • гражданска отговорност към трети лица;
 • удар от пътно превозно средство;
 • други рискове при договаряне - разходи за временно настаняване, повреда на ключалка или счупване на ключ.

При застраховане на съвкупност от вещи - обзавеждане или други имущества без опис, застрахователният договор се отнася за всяка отделна вещ от съвкупността и включва вещите:

 • принадлежащи на лицата, с които застрахования живее съвместно;
 • които са наети от застрахования за изпълнение на дейност на мястото, уговорено в договора.

Къде мога да сключа застраховка домашно имущество

Застраховка домашно имущество може да бъде сключена във всеки един от офисите на Ай енд Джи Брокерс. За сключване на полицата е необходимо да отговорите на поставени въпроси от застрахователя, чрез попълване на предложение – въпросник, който служи за анализ на клиентските потребности. Според условията на повечето застрахователи, не се изисква оглед и опис на имуществото при сключване на застраховката. Цената на застраховката се определя по тарифа на застрахователя, а плащането на премията може да бъде еднократно или да се разсрочи на вноски.

Какво да правим в случай на застрахователно събитие

В случай на застрахователното събитие, важно задължение на застрахования е да уведоми застрахователя до 7 дни от узнаването , освен ако в договора не е предвиден друг срок. В общите условия, всеки застраховател определя срока за уведомяване. При застраховки срещу рисковете от „Кражба" или „Грабеж", срокът за уведомяване не може да бъде по-кратък от 24 часа от узнаването. Застрахованият не трябва да променя състоянието на увреденото имущество, както и да предприема ремонт или отстраняване на щетите. Застрахователят има право да извърши на оглед на увреденото имущество, както и да изиска документи, свързани с установяване на фактите и обстоятелствата. Застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок, който не може да бъде по-дълъг от 15 работни дни след представяне на всички поискани документи за доказване на претенцията.