Graphic

Професионални отговорности

В резултат на своята професионална или търговка дейност всяко лице е свързано с определени рискове и възможност да нанесе вреди на контрагенти, потребители на услуги или пък други трети лица. Застраховка „Професионална отговорност“ може да бъде с широко приложение и обхват.

Какъв е този вид застраховка?

Застраховката на професионална отговорност покрива вреди, причинени от застрахования на трети лица вследствие неизпълнение на задълженията му при упражняване на определена професия или оказване на определен вид професионална услуга, за която застрахованият притежава съответната правоспособност.

Покритието включва гражданската отговорност на застрахования за имуществените и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейност:

  • отговорност на нотариуса - застрахова се отговорността на застрахования в качеството му на нотариус, помощник-нотариус, стажант-нотариус, служител в нотариалната кантора, за причинените от него имуществени вреди, възникнали по повод на изпълнение на професионалните му задължения (вкл. небрежност, грешка, пропуск), съгласно Закона за Нотариусите и нотариалната дейности Наредбите на Нотариалната Камара. В отговорност на застрахователя са и всички разходи по уреждането на претенции, направени със негово съгласие, а уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете;
  • отговорност на адвокати - обект на застраховката е отговорността на застрахования за причинените от него имуществени вреди на трети лица, възникнали при или по повод на нарушаване на професионалните му задължения (вкл. небрежност, грешка, пропуск), съгласно Закона за адвокатурата и Наредбата на Висшия адвокатски съвет;
  • отговорност на експерт-счетоводители, надзорници квестори, синдици, ликвидатори, прокуристи, оценители - обект на застраховката са сумите, които застрахованият в качеството си на правоспособен експерт-счетоводител, надзорник, квестор, синдик, ликвидатор, прокурист, оценител е отговорен да заплати във връзка с искове, произтичащи от нарушаване на професионалните му задължения поради небрежност, грешка или пропуск;
  • отговорност на лекари и медицински персонал - застрахова се отговорността на лекар, стоматолог или медицински работник във връзка с предявени искове на трети лица, за нанесени им телесни увреждания (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения (в т.ч. грешка, небрежност или пропуск) през срока на застраховката;
  • отговорност на застрахователен брокер - застрахова се отговорността на застрахователен брокер за вреди, причинени по време и в пряка връзка с изпълнение на професионалните му задължения. Застрахователят е отговорен да заплати всички суми, за вреди причинени от лица работещи под ръководството или за сметка на застрахования. В отговорност на застрахователя са и всички разходи по уреждането на претенции (вкл. пропуснати ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане и лихви за забава), присъдени в тежест на застрахования, до посочените в полицата лимити;
  • отговорност на частни съдебни изпълнители - застрахова се отговорността на частните съдебни изпълнители и овластените от тях помощник-изпълнители за имуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и на всички трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на задълженията си. Застраховката "Професионална отговорност на частен съдебен изпълнител" е от категорията на задължителните застраховки, установени със закон;
  • отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор - обект на застраховката са претенции за телесни увреждания, смърт и материални щети, причинени на други участници в строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на застрахования по повод изпълнение на неговите задължения. Застраховката е задължителна по силата на чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).