Graphic

Отговорност на превозвача (ЧМР)

Какъв е този вид застраховка?

Обект на застраховката е отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба на превозвания от него с автомобилен транспорт (камиони, влекачи, ремаркета, полуремаркета и др.) товар, съгласно Закона за автомобилните превози и съгласно Конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки по шосе (ЧМР).

Конвенцията за международен автомобилен транспорт на стоки по шосе е в сила от 19 май 1956 г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН. България се присъединява към нея на 29 юли 1977 по силата на издадения тогава Указ №1143.

Застраховка „Отговорност на превозвача по шосе“ (ЧМР) може да се сключи както от фирмата превозвач, така и от спедитор или друго заинтересовано лице.

Покритието по застраховка Отговорност на превозвача по шосе може да се отнася до превози от следните видове:

  • т.нар. вътрешни превози в Република България - съгласно Закона за автомобилните превози;
  • международни превози в Европа и Азия - съгласно режима, установен с Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (ЧМР), както и каботажни превози в Европейския съюз - съгласно действащата нормативна уредба. Каботажи е предлагане на транспортни услуги в страната от чужди транспортни компании, като за тях се прилагат съответните национални законодателства.

Какво покрива застраховката?

Застрахователят покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR) за цялостната или частична липса или повреда на стоката, съгласно гл. IV от Конвенцията. Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й, както и за забава на доставянето й.

Право да получава обезщетение, единствено само увредената страна - собственик на товара или упълномощено от него лице.

Превозвачът не носи отговорност, когато липсата или повредата се дължат на:

  • грешки или небрежност на правоимащия;
  • нареждане на правоимащия;
  • присъщ недостатък на стоката;
  • обстоятелства, които не могат да се избегнат;
  •  непреодолими последици.

Недостатъците на превозното средство не освобождават от отговорност превозвача.

CMR Конвенцията не се прилага:

  • при превози, извършавани в обсега на международните пощенски конвенции;
  • при превози на тленни останки;
  • при превоз на вещи при смяна на местоживеене.

По същество договора за международен превоз на стоки се установява с товарителница, а в случая с Международна товарителница CMR. Съгласно чл. 23, ал. 1 от Конвенцията за международен превоз на стоки по шосе, превозвачът е отговорен за причинена от него пълна или частична загуба на стоки, като дължи обезщетение, чийто размер се определя в зависимост от стойността на стоките на мястото и времето, в което те са били приети за превоз.

Чрез запитване в нашия онлайн чат, може да изготвим оптимални оферти за сключване на този вид застраховка.