Graphic

Електронно оборудване

Какъв е този вид застраховка?

По застраховка „Електронно оборудване“ могат да се застраховат всички видове електронно оборудване ,компютри и системи с производствено или търговско предназначение, а именно електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, и друго електронно оборудване и информационни носители. Застраховката отчита специфичните особености на електронната техника и предоставя по-пълно покритие от стандартното покритие по застраховки „Имущество“.

В обхвата на покритието се включват:

 • стационарно оборудване в мястото на застраховката;
 • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници — Р България, Европа, друг континент или целия свят.

Какво покрива застраховката?

Материални вреди

Всички рискове на електронна техника и оборудване, като в застрахователното покритие се включват обичайните рискове пожар (вкл. последиците от гасенето му), природни бедствия, късо съединение и токов удар, грабеж, вандализъм, удар от ПС или животно, авария на ВиК, свличане и срутване и много други., небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж., технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

Възможно е договаряне на допълнителни условия и клаузи в зависимост от спецификата на имуществото. 

Допълнителни рискови покрития могат да бъдат:

 • стачки, бунтове и граждански размирици;
 • разходи за извънреден труд, нощен труд, труд по време на официални празници и експресни доставки (без въздушни);
 • допълнителни разходи за самолетни доставки;
 • преносима електронна техника / оборудване извън помещенията;
 • земетресение;
 • кражба чрез използване на техническо средство;
 • външни носители на данни, включително запаметената върху тях информация;
 • допълнителните разходи за използване на алтернативна(заместваща) техника в случай на настъпване на вреди, покрити по Секция Материални вреди, в резултат на което застрахованата електронна техника/оборудване не може да изпълнява своите функции по предназначение;
 • прекъсване на дейността -  покриват се преки финансови загуби от Застрахования, изразяващи се в загубата на брутна печалба, в резултат на намаляване на търговския оборот и увеличаване на разходите за дейността, в резултат на щета на застрахованата електронна техника и/или оборудване, покрита по условията на Материални вреди;

Застраховката се сключва въз основа на подробно попълнен въпросник от кандидата за застраховане.