Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Същност на застрахователния договор

ПУБЛИКУВАНО НА: 19 юли 2018
Същност на застрахователния договор image

Що се отнася до същността на застрахователния договор, преди всичко това трябва да се прави разлика между предмета на застрахователния договор и вещта, която се застрахова. Предметът на застрахователните договори трябва да бъде точно определен.

А. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Със застрахователния договор не се осигурява предотвратяването на застрахователното събитие. С него се осигурява паричното обезщетение на застрахования при настъпване на застрахователно събитие. Следователно предмет на застрахователния договор е дължимата застрахователна сума и този предмет би трябвало да се разграничава от застрахованата вещ, която съществува независимо от договора.

Съдията Брет прави следното изявление:

„Според мен, предмет на застрахователния договор са парите и само парите. Застрахованата вещ е съвсем различно нещо от предмета на застрахователния договор. Ако настъпи събитието, посочено в застраховката, това което следва според полицата е да се изплати определена сума пари. Вярно ече при определени условия, например при полица за пожар, има вариант парите да бъдат вложени в реконструирането на помещенията, но това не променя факта, че поетото от застрахователната компания задължение е единствено за изплащането на определена сума пари.“

Подобен случай е цитиран от съдията Бауън:

„Какво всъщност е застраховано в една полица срещу пожар? Това е интереса на застрахования от предмета на застраховката, а не тухлите и материалите използвани за построяване на сградата.“

Б. ЗАСТРАХОВАНА ВЕЩ

Застрахователния договор предполага съществуването на нещо, което ще бъде засегнато от събитието и следователно всичко, което би било засегнато от събитието може да бъде застраховано. За да бъдемпо-точни трябва да отбележим, че предмет на застраховката в повечето случаи е физически обект.

Разбира се, съществуват и такива видове застраховки, които имат за цел да предпазят застрахования, когато той настоява за това, не срещу увреждане на физически обекти, а срещу последствията за него самия от подобни злополуки. В тези случаи лицето се застрахова не срещу увреждането или погиването на една вещ, а срещу неблагоприятните последици, настъпили в резултат на това погиване или увреждане.

Обект на застраховка могат да бъдат:

  • Вещ;
  • Дълг;
  • Отговорност, носена от застрахования.
  1. Вещ

Обект на застраховка срещу лична злополука е телесния интегритет на застрахования, живота. При застраховка срещу кражба с взлом на риск е изложено имуществото. При застраховка срещу пожар обект на застраховката е застрахованата сграда.

Застрахователният договор е недействителен, ако собствеността върху вещта, която е застрахована е придобита от застрахования чрез престъпление. Това правило важи и за придобретателя, на който е прехвърлена възмездно собствеността без оглед на факта бил ли е той добросъвестен или не.

    2. Дълг

Застраховка срещу неплажеспособност, където застрахованият се осигурява срещу евентуална невъзможност на длъжника да престира на падежа, представлява едно обезпечение, което всъщност е обект на застраховане. Хирографираният кредитор не може да застрахова длъжниковото имущество, ако то е обременено с тежести или с други думи казано той трябва да търпи привилегированите вземания на обезпечените кредитори, поради изпълнението, на които ще остане неудовлетворен, и затова се приема, че този кредитор няма застрахователен интерес от това имущество.

Същият принцип важи и при застраховане срещу загуба на документ или патент, където застрахованата страна се осигурява срещу евентуална загуба на документа или недействителност на патента. В тези случаи предмет на застраховката е изключителното право, а не материалния носител, с който това право е удостоверено.

     3. Отговорност,с която е обвързан застрахования

При застраховки срещу отговорност, където лицето се осигурява срещу носене на отговорност към трети лица, то обект на застраховката е отговорността, срещу която е направено застраховането, като от този вид застраховки се изключва договорната отговорност. Застрахованият нее пряко заинтересован от безопасността на третата страна или от предпазването на нейното имущество от повреждане. Риска, срещу който той се застрахова не е свързан с наранявания или разрушавания, причинени от събитието. По-важен е фактът, че при определени обстоятелства той може да се окаже лично отговорен за застрахователното събитие.

В. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА

Описанието на предмета в полицата се налага:

  1. С цел да се даде определение на предмета;
  2. С цел да се разкрие същността на риска;
  3. С цел да се дефинира самия риск.

Определяне на предмета

Определянето на предмета на една застраховка е неизменна част от всяка застрахователна полица и то трябва да бъде направено на ясен и изчерпателен език, за да може застрахованата вещ да бъде точно идентифицирана.

Ако предмета не отговаря на направеното описание всякакви по-нататъшни действия, включително и процесуални, по полицата са безсмислени, тъй като застрахованият няма да може да докаже, че вещта по отношение, на която е понесъл загуба отговаря на предмета, описан в полицата. В случай касаещ морска застраховка съдията Блекбърн твърди:

„Описанието на предмета се налага както от естеството на договора, така и от общоприетия начин на работа на застрахователите.....Ако застрахователите са поели роска за вещи, които в последствие се оказва, че не отговарят на описанието в полицата, то тя е недействителна поради липса на предмет и тази полица не важи дори за вещи, които застрахованият притежава, независимо, че са на стойност равна на посочената в полицата, тъй като те не са транспортираните. Причината за това е, че застрахователите не са сключили договор за да изплатят обезщетение за цялото имущество или при каквато и да е загуба.“

От друга страна, ако предмета отговаря на описанието си, но то е неясно и би могло да се отнася до друг предмет, полицата се счита за нищожна поради неточното определяне на застрахованото благо.

Начини на описание

Съществуват два начина за описание на вещта:

а) определяне по индивидуални признаци;

б) определяне по родови признаци;

 

а) Индивидуално определени

Описанието на застрахования предмет в полицата може да бъде така точно направено, че да се отнася единствено към определен обект. Тога е възможен само един застрахован предмет, а именно посоченият в полицата.

За тази цел застрахованият трябва да докаже, че обекта засегнат от събитието съответства на описанието в полицата. Предмет, който не отговаря на описанието в полицата е изключен от постигнатото споразумение при сключване на застрахователния договор, независимо че това може да е предмет който застрахованият е възнамерявал да застрахова.

Поради тези причини застрахователна компания не носи никаква отговорност, в случай че точната порода на един застрахован кон е грешно описана или например ако в полица, застраховаща склад не се споменават машините в него, независимо че застрахования е възнамерявал да застрахова и тях. Същото важи и за фабрика в Ню Саутгейт, описана че се намира в Нюингтън Грийн. Полицата не важи за обекти, които преди са отговаряли на описанието, но в последствие са били заменени от други подобни, които биват засегнати от застрахователното събитие.

б) Родово определени

Предмета на застраховката може да бъде определен по родов признак и по този начин да се отнася до всеки обект, принадлежащ към рода. В този случай застрахованият предмет е всеки принадлежащ към групата посочена в описанието.

Въпросът за идентифицирането се отнася само за групата, а що се отнася към предмета, засегнат от събитието, достатъчно е да се докаже, че той принадлежи към групата, отговаряща на описанието. Следователно не е необходимо да се доуточнява намерението да се застрахова даден предмет, тъй като полицата е в сила за всеки предмет от групата. Застрахованият може да получи обезщетение дори и ако засегнатия предмет не е бил негова собственост или дори не е съществувал при подписването на полицата, в случай че условията на тази полица го позволяват.

Съответно ако една „търговска стока“ е застрахована срещу кражба, застрахованият е длъжен да докаже, че откраднатите артикули са част от тази търговска стока. Но не е необходимо да доказва, че те са били част от стоката по време на сключване на застрахователния договор. В този смисъл застраховката се отнася до артикули, които са част от един променящ се инвентар.

Ако артикулите, посочени при застраховането на „Търговската стока“, бъдат заменени или допълнени от другии артикули, идентичността на инвентара не се нарушава.

От друга страна, за предмети които не принадлежат към описаната група, полицата няма сила, тъй като те не спадат към описанието на предмета. Към търговската стока не се включва артикул, от ленена материя, ако застрахования не е от същата материя. Покъщнината не включва мебелите, нито пък, термина „стоки“ включва в себе си тяхната опаковка или начина им на употреба.

ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ЗАСТРАХОВКА

Освен определянето на предмета по индивидуални или родови белези, към описанието може да се включи и уточнявяне на неговото местонахождение. Когато застраховката се отнася до сграда, включването на местонахождението се налага поради по-точната идентификация на застрахования предмет. Ако трябвада бъде изплатено обезщетение на повредата на една сграда, то тя трябва да отговаря на посоченото в полицата местонахождение.

В други случаи местонахождението не е необходимо да бъде посочено в полицата. Но ако е посочено в описанието на полицата, застрахователното събитие трябва да настъпи на същото място.

В този смисъл ако застраховката срещу лична злополука е ограничена в рамките на Великобритания, то тя трябва да се случи именно там. Стоки, намиращи се извън посочените в полицата помещения, не се покриват от застрахователя. Застраховката срещу евентуална отговорност към трети лица,при злополука причинена от небрежност от страна на работещите, наети от застрахования, по време на работа на дадено място важи за злополуки само на посоченото място. Стоки, застраховани по времето на трансортирането им по суша до съответния плавателен съд не се покриват, ако тези стоки се намират на борда. Застраховката за бесопасносто транспортиране от едни сгради и места до други предполага тяхмето придвижване между различни места и сгради и не важи за преместването им от едно помещение до друго в една и съща сграда.

ОПИСАНИЕ НА ДРУГИ УСЛОВИЯ

Описанието на предмета на застраховката може да включва уточняването и на други условия, катонапример типа дейност на застрахования или по какъв начин се използва застрахованото имущество. Това уточняване може да има за цел по-лесната идентификация на предмета, но най-често има значение за определяне на риска.

2. Характера на риска

При вземането на решение дали да поемат определен риск, застрахователите задължително се ръководят от описанието на предмета на застраховката, направено от застрахования. Неделима част от предоговорените задължения на застрахования е точността на описанието. Неточност в описанието, която не пречи на идентифицирането на предмета на застраховката, може да бъде пречка за обезщетяване на застрахования, тъй като той не е бил добросъвестен при воденето на преговорите.

3. Дефиниране на риска

Застрахованият предмет, независимо от неговия характер, може да пртетърпи промяна в срока на действие на полицата и при такава промяна възниква въпроса сали застрахователите са задължени за променения предмет. Те не носят такава отговорност, ако промяната нарушава идентичността на предмета, тъй като той повече не отговаря на описанието в полицата. Много често въпроса за идентичността не възниква, но една евентуална промяна на предмета може да го направи по-податлив към риска, срещу който е застрахован. В този случай такава промяна се забранява според закона или според условията на полицата. Ако не е забранена, промяната може да се извърши без да повлияе на валидността на полицата или предявения иск от страна на застрахования. За да се определи дали една промяна може да бъде позволена или не, трябва да се направи справка в описанието на полицата, която оптределя предмета още в самото начало при нейното подписване и излага критериите, според които всяка следваща промяна трябва да бъде определяна.

Източник:Застраховането. Том 2: Принципи, право и практика, Е. Р. Харда Айзами

Виж още:

Застраховка каско калкулатор
Цени на жилищни застраховки
Здравна застраховка за пътуване в САЩ