Окончателно: Застрахователите със 7.7% ръст за 2013 г

ПУБЛИКУВАНО НА: 25 юни 2014
Окончателно: Застрахователите със 7.7% ръст за 2013 г image

Брутният премиен приход за 2013 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователи, възлиза на 1.724 млрд. лв. На годишна база се отчита ръст на премиите от 7.7% при спад от 1.9%, изчислен в края на 2012 г.

Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на съществуващите здравноосигурителни дружества като застрахователи, съответно от вливанията на такива дружества в действащи застрахователи.

Без ефекта от записаните от прелицензираните здравноосигурителни дружества премии, ръстът на брутния премиен приход се изчислява на 5.8% на годишна база.

Брутният премиен приход, реализиран в края на 2013 г. от дружествата по общо застраховане, възлиза на 1.426 млрд. лв., в т.ч. 30.93 млн. лв., записан от прелицензираните през 2013 г. здравноосигурителни дружества.

Спрямо края на 2012 г. се отчита ръст от 6.5% на годишна база. Ако не се вземат предвид записаните от прелицензираните здравноосигурителни дружества премии, ръстът на брутния премиен приход в общозастрахователния сектор се изчислява на 4.2% на годишна база.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора заемат автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 69.6%, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18.4%.

Спрямо края на 2012 г. премиите по застраховка „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” отчитат ръст от 10.8% на годишна база. Тази промяна е резултат от нарастване на средния брой на застрахованите през 2013 г. моторни превозни средства с 2.1% спрямо края на 2012 г.

Записаният по застраховка „Заболяване” премиен приход нараства от 344 хил. лв. към 31 декември 2012 г. на 36.561 млн. лв. в края на 2013 г.

Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на дванадесет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите в края на 2013 г., възлиза на 298.25 млн. лв., като се отчита ръст от 14% на годишна база (при спад от 6.9% в края на 2012 г.).

Спрямо края на 2012 г. ръст на премийния приход се отчита при тринадесет от животозастрахователите. Най-сериозно увеличение се наблюдава в дейността на животозастрахователните кооперации.

Най-голям дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74.3%, следвана от застраховка „Злополука” с дял от 8.1% и застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд (7.3%).

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1.476 млрд. лв., като 65.221 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 6.486 млн. лв. от животозастрахователите и 1.404 млрд. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

В сравнение с края на 2012 г., в края на отчетния период се изчислява спад от 0.8% в общия размер на получения от активно презастраховане премиен приход. Премиите, получени от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД в края на 2013 г., отчитат спад от 4% на годишна база.

Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховките („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства”, без релсови превозни средства) - 43 %, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество) с дял от 34.4%.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 619.589 млн. лв., с което се отчита увеличение от 3% на годишна база.

Изплатените от животозастрахователите претенции са в размер на 117.256 млн. лв. и отчитат увеличение от 10.8% на годишна база. Дванадесет от животозастрахователите отчитат увеличение в размера на изплатените от тях суми за обезщетения в сравнение с края на 2012 г.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2013 г. нараства с 6% на годишна база и възлиза на 3.286 млрд. лв., от която 63.7% на застрахователите по общо застраховане и 36.3% на застрахователите по животозастраховане.

Активите в общозастрахователния сектор отчитат увеличение от 5.8% на годишна база и достигат до 2.094 млрд. Активите на животозастрахователите нарастват с 6.3% на годишна база и възлизат на 1.192 млрд. лв.

В края на 2013 г. общата стойност на инвестираните от общозастрахователните дружества средства, възлиза на 1.303 млрд. лв., с което се отчита ръст от 5.8% на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 1.043 млрд. лв. и нараства с 6.7% на годишна база.

В края на 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 82.005 млн. лв., при 37.672 млн. лв. в края на 2012 г.

Финансовият резултат към 31 декември 2013 г. възлиза на 66.596 млн. лв.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на 2013 г. възлиза на 19.464 млн. лв., при 9.664 млн. лв. в края на 2012 г., а финансовият резултат е 10.589 млн. лв., при 28.328 млн. лв.  в края на 2012 г. 

Източник: Insurance.bg